ITEM VIEW

The career maturity of high school pupils in the Stellenbosch area

dc.contributor.advisorVos, Henry D.en_ZA
dc.contributor.authorMorris, Peter Johnen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Industrial Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:30Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:30Z
dc.date.issued1999-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/51451
dc.descriptionThesis (M.Com)--Stellenbosch University, 1999.
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY : The aim of the present study was to assess the career maturity of Coloured matriculants in three schools in the Stellenbosch area. The study secondly aimed at determining the influence of socio-economic status, locus of control, self-esteem, mental ability, gender, school and residential area on career maturity. It was further envisaged that the results of this study would be useful for the improvement of vocational guidance teaching at the three participating schools, and that it would also provide baseline data on career development research in disadvantaged communities in South Africa. The 303 (male and female) subjects participating in the present study were all chosen from schools in the Stellenbosch area. To compare the possible effects of social and environmental factors on career maturity for different schools, one school each, from a typical township environment, a typical middle class environment and a typical rural/farming environment, was selected. Six measuring instruments were administered to all subjects on the same day. The instruments were the Career Development Questionnaire, Coopersmith's Self-Esteem Inventory, Rotter's Internal-External Scale, the Mental Alertness Test of the Potential Index Battery, the Socio-Economic Deprivation Questionnaire and a Biographical Questionnaire. A correlational analysis (using the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, r) was done to determine whether a relationship existed between career maturity and the independent variables of socio-economic status, locus of control,self-esteem, mental ability, gender, school and area of residence. A number of One-way Analysis of Variance computations were also carried out to determine the relationship of the significant independent variables on the dependent variable of career maturity. There were significant low negative correlations between career maturity, decision-making, career information, the integration of self and career information, career planning and socio-economic status (p < ,01 ). The correlation between career maturity and locus of control is a significant moderate negative correlation (p < ,01), whereas the correlation between self-information, decision-making, career information, the integration of self and career information, career planning and locus of control is a significant low negative correlation (p < ,01 ). There were significant moderate positive correlations between career maturity, decision-making and self-esteem (p < ,01 ), whereas the correlation between self-information, career information, the integration of self and career information, career planning and self-esteem was a significant low positive correlation (p < ,01). There were significant low positive correlations between career maturity, self information, decision-making, career information, the integration of self and career information and mental ability. Correlations with career maturity, self-information, career information and the integration of self and career information, were at the p < ,01 level, whereas the correlation with decision-making was at the p < ,05 level. There were significant low negative correlations between self-information (p < ,01 ), decision-making (p < ,05) and gender. Significant positive low correlations were found between career maturity, self-information, career information, the integration of self and career information, career planning and school attended (p < ,01 ). No significant correlations were found between career maturity, self-information, decision-making, career information, the integration of self and career information, career planning and area of residence. A discussion of the results, as well as recommendations, were discussed. From the results of the present study, it can be concluded that social and environmental factors do influence the level of career maturity of Coloured matriculants and it supports the findings of previous studies done on the subject of career maturity.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : Die doel van hierdie ondersoek was om die loopbaanvolwassenheid van Kleurling matrikulante, in drie skole in die Stellenbosch omgewing, te evalueer. Die ondersoek was tweedens ook daarop gemik om die invloed van sosio-ekonomiese status, lokus van kontrole, selfbeeld, verstandsvermoe, geslag, skool en woonarea op loopbaanvolwassenheid te bepaal. Dit word voorsien dat die resultate van hierdie ondersoek gebruik kan word om onderrig in beroepsvoorligting by die betrokke skole te verbeter. Die ondersoek bied waardevolle inligting, omtrent loopbaanontwikkelingsnavorsing van agtergeblewe gemeenskappe in Suid Afrika. Die 303 (mans en vroue) persone wat aan hierdie ondersoek deelgeneem het, is almal uit skole in die Stellenbosch omgewing gekies. Om 'n vergelyking te tref van die moontlike invloed van sosiale- en omgewingsfaktore op loopbaanvolwassenheid by die verskillende skole, is een skool elk uit 'n tipiese "township" omgewing, 'n tipiese middelklas omgewing en 'n tipiese landelike/boerdery omgewing gekies. Alle kandidate was op dieselfde dag aan ses verskillende meetinstrumente onderwerp. Die instrumente is die Loopbaanontwikkelingsvraelys, Coopersmith se Selfbeeld lnventaris, Rotter se lnterne-Eksterne Skaal, die Verstandelike Helderheidstoets van die Potential Index Battery, die Sosio-ekonomiese Deprivasie Vraelys en 'n Biografiese Vraelys. 'n Korrelasie ontleding (Pearson Produk-Moment Korrelasie Koeffisient, r) is gedoen om vas te stel of daar enige verband tussen loopbaanvolwassenheid en die onafhanklike veranderlikes sosio-ekonomiese status, lokus van kontrole, selfbeeld, verstandsvermoe, geslag, skool en woonarea is. Daar is ook 'n aantal Een-rigting Variansie ontledings gedoen om die verhouding tussen die beduidende onafhanklike veranderlikes en die afhanklike veranderlike loopbaanvolwassenheid, te bepaal. Daar was beduidende lae negatiewe korrelasies tussen besluitneming, loopbaan inligting, die integrasie van self en loopbaan inligting, loopbaanbeplanning en sosio-ekonomiese status (p < ,01). Die korrelasie tussen loopbaanvolwassenheid en lokus van kontrole, is 'n beduidende matige negatiewe korrelasie (p < ,01), terwyl die korrelasie tussen self inligting, besluitneming, loopbaan inligting, die integrasie van self en loopbaan inligting, loopbaanbeplanning en lokus van kontrole 'n beduidende lae negatiewe korrelasie is (p < ,01 ). Daar was beduidende matige positiewe korrelasies tussen loopbaanvolwassenheid, besluitneming en selfbeeld (p < ,01 ), terwyl die korrelasie tussen self inligting, oopbaan inligting, die integrasie van self en loopbaan inligting, loopbaanbeplanning en selfbeeld 'n beduidende lae positiewe korrelasie is (p < ,01 ). Daar was ook beduidende lae positiewe korrelasies tussen loopbaanvolwassenheid, self inligting, besluitneming, loopbaan inligting, die integrasie van self en loopbaan inligting en verstandsvermoe. Korrelasies met loopbaanvolwassenheid, self inligting, loopbaan inligting en die integrasie van self en loopbaan inligting is teen die p < ,01 peil, terwyl die korrelasie met besluitneming teen die p < ,05 peil is. Daar was beduidende lae negatiewe korrelasies tussen self inligting (p < ,01), besluitneming (p < ,05) en geslag. Beduidende positiewe lae korrelasies is gevind tussen loopbaanvolwassenheid, self inligting, loopbaan inligting, die integrasie van self en loopbaan inligting, loopbaanbeplanning en skool bygewoon deur matrikulante (p < ,01). Daar was geen beduidende korrelasies tussen loopbaanvolwassenheid, self inligting, besluitneming, loopbaan inligting, die integrasie van self en loopbaan inligting, loopbaanbeplanning en woonarea nie. 'n Bespreking van die navorsings resultate en die nodige aanbevelings word gemaak. Die huidige studie bevestig dat sosiale- en omgewingsfaktore wel die loopbaanvolwassenheid van Kleurling matrikulante beinvloed en dit ondersteun die bevindinge van vorige studies rondom loopbaanvolwassenheid.af_ZA
dc.format.extentxv, 119 pages ; illustrations, includes annexures
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectHigh school students -- Stellenbosch (South Africa) -- Attitudes
dc.subjectCareer development -- Stellenbosch (South Africa) -- Psychological aspects
dc.subjectCareer development -- Social aspects -- Stellenbosch (South Africa)
dc.subjectCareer development -- Economic aspects -- Stellenbosch (South Africa)
dc.subjectUCTD
dc.titleThe career maturity of high school pupils in the Stellenbosch areaen_ZA
dc.typeThesis
dc.description.versionMaster
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW