The speech act of advice in educational contexts in Tshivenda

Date
2005-03
Authors
Raliphaswa, Samuel Nndanduleni
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study examines data from advice-giving in Tshivenda relating to pragmatic theorist's argument that every human interaction, to a large extent carries with it an element of threatening to one or both participant's face. The speech act of politeness has been identified as one of the most effective speech acts to be employed in giving as well as soliciting advice. Every speech acts is influenced by contextual, cultural and many other background factors associated to age, gender and rank which contribute towards how a speech is composed. The issues relating to the theory of politeness prompted this study on the extent to which politeness plays a role in giving advice in an educational context of Tshivenda speaking learners. The study has employed Brown and Levinson's theory of politeness as a universal phenomenon against the findings of my data, in that universality of these theorists does not quite fit with this study. In this study, politeness in Tshivenda school context has demonstrated that it has been employed as a strategy for encoding distance between speaker and the solicitor. The purpose of advising teachers and students through politeness behavior is to mitigate face and to create a favourable context anticipated by the solicitor.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek data van adviesgewing in Tshivenda in verband tot die pragmatiekteoretikus se argument dat elke menslike interaksie tot 'n groot mate daarmee saamdra 'n element van bedreiging vir een of beide deelnemers se gesig ('face'). Die spraakhandeling van beleefdheid is geïdentifiseer as een van die mees effektiewe spraakhandelinge wat gebruik word in die gee en vra van advies. Elke spraakhandeling word beïnvloed deur kontekstuele kulturele en talle ander agtergrondfaktore wat verband hou met ouderdom, gender, en rang, wat bydra tot die kernposisie van die spraakhandeling. Die vraagstukke rakende die teorie van beleefdheid het hierdie studie gemotiveer, wat handelaar die mate waartoe beleefdheid 'n rol speel in adviesgewing in Tshivenda in opvoedkundige kontekste deur leerders. Die studie het Brown en Levinson se teorie van beleefdheid aangewend en geevalueer teenoor die bevindinge van die data van Tshivenda. Daar is bevind dat die universaliteits-aansprake van Brown en Levinson nie volledig strook met die data uit Tshivenda nie. In hierdie studie, het beleefdheid in Tshivenda in skoolkontekste gedemonstreer dat dit ingespan word om afstand te kodeer tussen spreker en hoorder. Die doel van adviesgewing aan onderwysers en leerders deur beleefdheidsgedrag is om gesig te verminder en om 'n gunstige konteks te skep, soos geantisipeer deur die adviesvraer.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2005.
Keywords
Venda language -- Spoken Venda, Language and education, Venda language -- Usage, Grammar, Comparative and general
Citation