The knowledge audit : from information management to knowledge management : a case study of a provincial library service

Date
2005-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: There is a strong pressure for organizations to attaining, maintaining and improving knowledge standards for sustained competitive strategic advantage. This assignment examines the status of knowledge and knowledge management (KM) practices at the Provincial Library Services (PLIS). I approached the topic by collecting data relevant to the management of information and knowledge and benefits of the KM activities using the following methods: A review of literature and research: - addressing the paucity of literature and research that is both current and directly relevant to libraries was one of the motivating factors behind the study; analysis of key documents and information systems; a questionnaire was distributed to the PUS personnel; informal interviews and observations. The results seem to indicate that PLIS has a knowledge infrastructure and a technology infrastructure. This is apparent in its knowledge programmes, e-mail system, web page, library management system (PROLIB), and limited access to the Internet. Staff has some fairly basic knowledge and information needs that must be addressed. Few knowledge contents should be established. The baseline information provides a foundation for more coordination; recognition of the importance and enhancement of its KM related activities. KM activities should focus on individual capabilities. Recommendations are articulated in terms of a proposed KM strategy. It became evident that success of knowledge management depends on an environment, which is conducive to conversion of individual knowledge to organizational knowledge, the value to which employees place on knowledge and their attitude towards KM. Moreover, indicators of success and evidence of effectiveness should take the measuring criteria beyond a checklist of policies and strategies, procedures and processes, systems, activities but professional competence, commitment, benchmarking and adoption of best practices for attainment of KM goals. Important to note, is the reality that a KM activity for PLIS has to take broader transformation imperatives into account.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar word sterk druk geplaas op organisasies om kennis te bekom, te behou en te verbeter vir volgehoue mededingende strategiese voorsprong. Hierdie werstuk ondersoek die status van kennis en kennisbestuur- (Knowledge Management, KM) praktyke van die Provinsiale Biblioteekdiens. Ek het die- onderwerp benader deur data te versamel wat relevant is tot die bestuur van inligting en kennis sowel as die voordele van KM aktiwiteite deur die volgende metodes te gebruik: 'n Oorsig van literatuur en navorsing: - een van die faktore wat die studie gemotiveer het is om die beperkte beskikbare literatuur en navorsing wat op datum sowel as relevant tot biblioteke is aan te spreek; 'n ontleding van die kern dokumente en inligtingsisteme; 'n vraelys wat versprei is onder die personeel van die Provinsiale Biblioteekdiens; informele onderhoude en waarnemings. Die resultate dui daarop dat die Provinsiale Biblioteekdiens 'n kennis en tegnologiese infrastruktuur het. Dit blyk uit die kennisprogram, die e-pos sisteem, die Webtuiste, die biblioteekbestuursisteem (Prolib), en beperkte toegang tot die Internet. Personeel het basiese kennis en inligtingsbehoeftes wat aangespreek moet word. Kennisinhoude moet daargestel word. Die basislyn inligting voorsien 'n grondslag vir meer koôrdinasie; besef van die belangrikheid en die verbetering van die KM verwante aktiwiteite. KM aktiwiteite moet fokus op individuele vermoëns. Aanbevelings word uitgedruk in terme van 'n voorgestelde KM strategie. Dit het duidelik geword dat die sukses van kennisbestuur afhang van 'n omgewing wat bevorderlik is vir die omskakeling van kennis van die individu na organisatoriese kennis, die waarde wat personeel heg aan kennis en hulle houding teenoor kennis bestuur. Aanwysings van sukses en bewys van effektiwiteit moet meetbare kriteria verder neem as 'n lys van beleide en strategieë, prosedures en prosesse, sisteme en aktiwiteite maar moet professionele vermoëns toewyding "benchmarking" en gebruik van die beste praktyke vir die bereiking van KM doelwitte toepas. Dit is belangrik om te let op die realiteit dat 'n KM aktiwiteit van die Provinsiale Biblioteekdiens wyer transformerende imperatiewe in ag moet neem.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Knowledge management, Information audits, Intellectual capital, Information resources management, State libraries -- South Africa, Dissertations -- Information science, Theses -- Information science
Citation