Evaluering van kritiese en analitiese denke tydens verpleegintervensies : 'n retrospektiewe analise van verpleegrekords binne perinatalesorgdienste in geselekteerde hospitale in die Wes-Kaap

Date
2005-12
Authors
Geldenhuys, Elizabeth Anisia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Quality nursing care is characterised by clinical decisions based on critical and analytical thinking. The assessment, planning and implementation information which is used as basis for decision making must be recorded in the patient's record/file. The questlon is rai_sed whetherthe patient's record does indeed reflect critical and analytical thinking. The focus on the midwife's practices during professional conduct hearings which relate to intrapartum service delivery, led to the specific choice of population, namely intrapartum services delivery in Levell hospitals in the Western Cape. A non-experimental study whereby qualitative and quantitative data were collected, was performed in six (6) Levell hospitals. Check lists were compiled to evaluate the structure and facilities in which midwifery practice is executed. The records of 128 patients were analysed to specifically investigate the nature and extent of critical and analytical decisionmaking by midwives, and the extent to which the midwife really applies reflective practices. The results showed that record-keeping is not done optimally; that the partogram, which - - ---- is a comprehensive evaluation of the progress of_lab_2~1isJ not used and that the records did not indicate that the midwife applies critical and analytical thinking and acts accordingly. Recommendationsare that the proposals for the improvement of intrapartum service delivery, as made by Odendal (2004: ii-iv) and the Department of Health (2000: 42), are to receive immediate attention. It appears as if protocols and guidelines for emergency action and general safe practices do exist, but are not enforced. Continued inservice training receive priority attention. Core words: critical analytical thinking; midwife's practice and practices; intrapartum care service delivery
AFRIKAANSE OPSOMMING: Gehalte verpleegsorg word deur kliniese besluite wat op kritiese en analitiese denke gegrond word gekenmerk. In die pasient se rekord moet die ramings-, beplannings- en implementeringsgegewens gerekordeer word wat gebruik is as basis vir besluitneming. Die vraag ontstaan egter of die pasient se rekord wei kritiese en analitiese denke weerspieel. Die fokus op die vroedvrou se praktyke in professionele gedragsake wat met intrapartumsorgdienslewering verband hou, het tot die spesifieke keuse van die populasie, naamlik intrapartumsorgdienste in vlak 1-hospitale in die Wes-Kaapaanleiding gegee. 'n Nie-eksperimentele studie waartydens kwalitatiewe en kwantitatiewe data ingesamel is, is in ses (6) vlak 1- hospitale uitgevoer. Kontrolelyste is opgestel om die struktuur en fasiliteite waarbinne vroedvroupraktyke plaasvind, te evalueer. Die rekords van 128 pasiente is ontleed om spesifiek ondersoek in te stel na die aard en omvang van kritiese en analitiese besluitneming deur die vroedvrou, en tot watter mate die vroedvrou wei weldeurdagte praktyke toepas. Die resultate toon dat rekordhouding nie optimaal gedoen word nie; dat die partogram wat 'n omvattende evaluering van die kraamverloop is, nie gebruik word nie, en dat daar uit die rekords nie 'n aanduiding gevind kan word dat vroedvroue wei krities en analities dink en optree nie. Aanbevelings is dat die voorstelle ter verbetering van intrapartumsorgdienslewering 5005 gemaak deur Odendal (2004: iii-v) en die Departement van Gesondheid (2000: 42), indringend aandag moet geniet. Dit wil voorkom asof protokolle en riglyne vir noodoptrede en algemene veilige praktykvoering wei bestaan, maar nie toegepas word nie. Voortgesette indiensopleiding moet as 'n prioritieit aangespreek word. Kernwoorde: kritiese analitiese denke; vroedvroupraktykvoering; vroedvroupraktyke, intrapartumsorgdienslewering.
Description
Study project (Mnutr) -- University of Stellenbosch, 2005.
Keywords
Maternity nursing -- South Africa -- Western Cape -- Evaluation, Maternity nursing -- Decision making, Nurses -- In-service training -- South Africa -- Western Cape, Hospitals -- South Africa -- Western Cape, Critical analytical thinking, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing
Citation