Die aanwending van groepsmusiekaktiwiteite in die ontwerp en implementering van 'n klavierkurrikulum vir Suid-Afrikaanse laerskole

Date
2005-12
Authors
Simons, Jacqueline
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: South African education is currently moving in a new direction that is aimed at representing all the cultures of the country. Music education is grouped as part of the Arts and Culture learning area of Curriculum 2005 and the implication is that instrumental music teaching is being marginalized at the expense of general music teaching. In the past these two were regarded as separate subjects that each had its own dedicated syllabus. This thesis is geared toward the preservation of instrumental music teaching (in this case piano) as part of the Arts and Culture learning area of Curriculum 2005 by means of a complementary teaching program whereby general music teaching and instrumental music teaching can be taught in conjunction with each other. This approach is based on Gane (1996) who suggests activities and approaches to music education that can support the co-operation between these two areas of music teaching. This thesis is an exploratory study to determine if co-operation between prescribed music curricula and the suggestions for music activities and approaches as proposed by Gane (1996), have the potential to bridge the gap between general music teaching and instrumental music teaching. At the onset of this study it was not to test a predetermined hypothesis, but rather to establish the possibility of a complementary teaching model for music teaching. This research project was done according to the qualitative research methodology as it was done it was done in a social setting. This research project was done over a period of six months with a group of ten learners whose progress ranged from beginner to grade 2 level. A variety of music compositions was selected and applied in the practice of the music lesson to demonstrate the application of the music activities as suggested by Gane (1996). The ultimate goal of the use of the music compositions was to indicate how prescribed and additional music can be explored to optimize the learners' knowledge from the two fields of music learning. The following syllabi were used for this thesis: the British National Curriculum (1995), as well as these South African syllabi: Curriculum for Extra-Curricular Music - piano (1993), the Interim Syllabus for Classmusic (1995), and Curriculum 2005 (1997). The reasons for the focus on these specific syllabi in this research project are as follows: firstly the British National Curriculum serves as framework for Gane's (1996) article "Instrumental performance and the National Curriculum: a possible partnership?" and this forms the foundation for this thesis; secondly the Curriculum for Extra-Curricular music (piano) deals with instrumental music teaching and the Interim Syllabus for Classmusic deals with general music teaching and these are the two aspects of music teaching in South Africa which this thesis aim to bring together; and lastly the Curriculum 2005 (1997) is the curriculum whereby education is currently being practiced in South Africa. The most important finding of this study is that the proposed teaching method is workable for music education if certain conditions as is discussed in chapter 4 are in place. It has also been found that because this is an exploratory study, there is room for more empirical research in this regard. In conclusion it can be said that since this study revealed the possibility for an exploratory teaching method for music teaching, this teaching method does have merit.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In Suid-Afrika is opvoeding tans besig om in 'n nuwe rigting te beweeg wat daarop gemik is om verteenwoordigend van al die land se kulture te wees. Musiekopvoeding word as deel van Kurrikulum 2005 se Kuns en Kultuur leerarea gegroepeer en die implikasie is dat instrumentale musiekonderrig ten koste van algemene musiekonderrig ter syde gestel word waar dit voorheen as aparte vakke geag was wat elk volgens 'n afsonderlike sillabus onderrig was. Hierdie tesis poog vir die behoud van instrumentale musiekonderrig (in hierdie geval klavier) as deel van Kurrikulum 2005 se Kuns en Kultuur leerarea by wyse van 'n komplementêre onderrigprogram waarbyalgemene musiekonderrig en instrumentale musiekonderrig in wisselwerking met mekaar onderrig kan word. Hierdie benadering word op Gane (1996) se voorstelle vir aktiwiteite en benaderings tot musiekonderrig gebaseer aangesien hierdie skrywer ook 'n samewerking tussen die twee areas van musiekonderrig beywer. Hierdie tesis is 'n verkenningstudie om te bepaal of voorgeskrewe musiekkurrikula in samewerking met Gane (1996) se voorstelle vir aktiwiteite en benaderings tot musiekonderrig toegepas kan word om die oorbrugging tussen algemene musiekonderrig en instrumentale musiekonderrig, wat as twee aparte afdelings van musiekonderrig beskou word, te bewerkstellig. Die aanvang van hierdie tesis was nie om 'n voorafbebaalde hipotese te toets me, maar eerder om die moontlikheid van 'n komplementêre onderrigmodel vir musiekonderrig te bepaal. Die studie is volgens die kwalitatiewe navorsingsmetode gedoen aangesien dit in 'n sosiale opset plaasgevind het. Hierdie navorsingsprojek is oor 'n tydperk van ses maande en met 'n groep van tien leerders gedoen wie se vorderingstadia van beginner tot graad twee strek. Verskeie komposisies is geselekteer en in die musieklespraktyk uitgetoets wat daarop gemik is om algemene musiekonderrig by instrumentale musiekonderrig te laat aansluit, ter illustrasie van Gane (1996) se voorgestelde raamwerk vir musiekonderrig. Die uiteindelike doel met die gebruik van die gekose repertorium is om aan te dui hoe voorgeskrewe en aanvullende onderrigmateriaalontgin kan word om leerders se kennis vanuit die twee onderrigvelde bymekaar te bring en aan te vul. Die volgende sillabusse is in hierdie tesis uiteengesit: Die British National Curriculum (1995) en ook verskeie Suid-Afrikaanse kurrikula - dit wil sê die Kurrikulum vir Buitekurrikulêre musiek (klavier) (1993), die Tussentydse sillabus vir Klasmusiek (1995) en Kurrikulum 2005 (1997). Die redes waarom die voorafgenoemde sillabusse in die navorsingsprojek ingesluit is, is soos volg: eerstens dien die British National Curriculum as raamwerk vir Gane (1996) se artikel "Instrumental performance and the National Curriculum: a possible partnership?" en dit is waarvolgens hierdie tesis geformuleer is; tweedens handel die Kurrikulum vir Buitekurrikulêre musiek (klavier) oor instrumentale musiekonderrig en die Tussentydse sillabus vir Klasmusiek oor algemene musiekonderrig - hierdie twee onderrigvelde is juis die twee aspekte van Suid-Afrkaanse musiekonderrig wat hierdie tesis poog om by mekaar te laat aansluit; en laastens word Kurrikulum 2005 ingesluit omdat dit die onderrigprogram is waarvolgens opvoeding tans in Suid-Afrika gepraktiseer word. Die belangrikste bevinding van hierdie studie is dat hierdie voorgestelde onderrigmetode vir musiek werkbaar is indien daar sekere voorwaardes soos in hoofstuk 4 bespreek, in plek is. Ter afsluiting is daar ook bevind dat aangesien hierdie tesis as 'n verkenningsstudie gedoen was, daar ruimte vir meer empiriese navorsing in hierdie verband is. Die gevolgtrekking is dat aangesien hierdie studie die moontlikheid vir 'n ontginnende onderrigmetode vir instrumentale musiekonderrig aandui, hierdie metode wel meriete het.
Description
Thesis (MMus) -- University of Stellenbosch, 2005.
Keywords
Curriculum planning -- South Africa, Piano -- Methods -- Group instruction, Piano -- Instruction and study -- South Africa, Dissertations -- Music
Citation