The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Uhlalutyo lwesemantiki yelekhisikhoni yezenzi zentshukumo u-za no-ya kwisiXhosa

Mankabane, Zola (2004-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study deals with the lexical semantic analysis of motion verbs -za and -ya in Xhosa. In Chapter 1 the aim of the study is stated vividly. The characteristics and properties about the lexical semantic analysis of the verbs -za and -ya as well as the generative lexicon theory by Pustojovsky (1996) are discussed. The theoretical framework and the organisation of study are also discussed in this Chapter. In Chapter 2 we address in more detail the type for semantics. A generative theory of the lexicon includes multiple levels of representation for different types of lexical information needed. Amongst the levels there are structures such as Arguments, Event, Oualia and Inheritance structure. This structure of Oualia and the role they play in giving out the functional behaviour of words and phrases in composition is represented in more detail. Chapters 3 and 4 address the lexical semantic analysis of the verbs -za and -ya to account for the variety of selectional properties of the noun phrase subject argument of the verbs -za and -ya and the various interpretations that arises the terms of composition with its polysemous behaviour of the verbs -za and -ya are examined in sentence alternation constructions with respect to event structure characteristics. The lexical representation in terms of argument structures and the event structure of the verbs -za and -ya in different sentences and also explored. The different meanings of the lexicon in the different sentences are also explored. Chapter 5 is the conclusion, the critical analysis of the findings of all 4 Chapters in this study on lexical semantic analysis of the motion verbs -za and -ya in the Xhosa language.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die leksikaal semantiese eienskappe van die bewegingswerkwoorde -za en -ya in Xhosa. In hoofstuk een word die doelstelling van die studie uiteengesit. Die teorie van Generatiewe Leksikon van Pustejovsky word kortliks bepreek, wat die teoretiese raamwerk is van die studie. Laastens word die organisasie van die studie bespreek in hierdie hoofstuk. In hoofstuk 2 bespreek ons in groter besonderhede die model van Generatiewe Leksikon teorie. 'n Generatiewe teorie van die leksikon sluit in veelvuldige vlakke van representasie vir die verskillande tipes leksikalle inligting wat benodig word. Tussen die vlakke daar is strukture soos is Argumentstruktuur, Handeling struktuur, Qualia en die rol wat dit speel in die verspreidig van die funksionele gedrag van woorde en frases in kombinasie, word ook in meer besondere bespreek. Hoofstuk 3 en 4 ondersoek die leksikaal semantiese analise van die werkwoorde -za en -ya en die verskeidenheid interpretasies wat beskikbaar is vir -za en -ya in kombinasie met die komplement argumente daarvan. Die polisemiese gedrag van die werkwoorde - za en -ya word ondersoek in sinsalternasiekonstrukusies ten opsigte van die gebeurtenis struktuur. Die leksikale representasie in terme van argument struktuur en die gebeurtenis struktuur van die werkwoorde -za en -ya in verskillende sinne met verskillende seleksiekenwerke van die subjek, word ook ondersoek. Die verskillende representasis van -ya en -za leksikon vir verskillende sinne word ook ondersoek. Hoofstuk 5 bied 'n samevatting van die studie, en gee die vernaamste bevindings van die vorige hoofstukke van hierdie studie oor die leksikaal semantise analise van die werkwoorde -za en -ya in Xhosa.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50209
This item appears in the following collections: