Identification of probiotic microbes from South African products using PCR-based DGGE analyses

Date
2004-03
Authors
Theunissen, Johnita
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The regular consumption of probiotics is becoming a recognized trend in the food industry due to several reported health benefits. A probiotic is defined as a live microbial feed supplement that beneficially affects the host animal by improving its intestinal microbial balance. A wide variety of probiotic food products are available on the South African market and comprise an assortment of fermented milks, as well as lyophilized preparations in tablet or capsule form. Strains of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium species are mostly used as probiotic microbes in the industry due to their health enhancing effect. The survival of sensitive probiotic microbial species in food matrices are influenced by various factors such as oxygen concentration, pH levels and manufacturing and storage conditions. These should be considered and monitored as the South African food and health regulations stipulate that probiotic microbes should be present at a concentration of 10⁶ cfu.ml ̄ ¹' in order to exert a beneficial effect. Some health benefits are also correlated to specific microbial species and strains and these factors have resulted in the need for the rapid and accurate identification of probiotic microbes present in food products. The probiotic microbes present in probiotic yoghurts and supplements have in the past been identified using traditional methods such as growth on selective media, morphological, physiological and biochemical characteristics. However, even some of the most sophisticated cultural-dependant techniques are not always sufficient for the identification and classification of especially Bifidobacterium, as well as closely related Lactobacillus species. Molecular techniques are more often employed for the rapid and accurate detection, identification and characterization of microbial species present in food products. The aim of this study was to detect and identify the probiotic species present in various commercial South African yoghurts and lyophilized preparations using peR-based DGGE analysis. A 200 bp fragment of the V2-V3 region of the 16S rRNA gene was amplified and the peR fragments were resolved by DGGE. The unique fingerprints obtained for each product were compared to two reference markers A and B in order to identify the bands present. The results obtained were verified by species-specific peR, as well as sequence analyses of bands that could not be identified when compared to the reference markers. Only 54.5% of the South African probiotic yoghurts that were tested did contain all the microbial species as were mentioned on the labels of these products, compared to merely one third (33.3%) of the lyophilized probiotic food supplements. Some Bifidobacterium species were incorrectly identified according to some product labels, while other products contained various microbes that were not mentioned on the label. Sequence analysis confirmed the presence of a potential pathogenic Streptococcus species in one of the yoghurt products and in some instances the probiotic species claimed on the labels were non-scientific and misleading. The data obtained in this study showed that the various South African probiotic products tested were of poor quality and did not conform to the South African regulations. peR-based DGGE analysis proofed to be a valuable approach for the rapid and accurate detection and identification of the microbial species present in South African probiotic products. This could help with future implementation of quality control procedures in order to ensure a reliable and safe probiotic product to the consumer.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die gereelde inname van probiotiese produkte is besig om In erkende tendens in die voedselindustrie te word, as gevolg van verskeie gesondheidsvoordele wat daaraan gekoppel word. In Probiotika word gedefinieer as In voedingsaanvulling wat uit lewendige mikrobes bestaan en wat In voordelige effek op mens of dier het deur In optimale mikrobiese balans in die ingewande te handhaaf. In Wye verskeidenheid probiotiese voedselprodukte is tans beskikbaar op die Suid- Afrikaanse mark. Hierdie bestaan hoofsaaklik uit verskeie gefermenteerde melkprodukte asook 'n reeks tablette en kapsules wat probiotiese mikrobes in gevriesdroogde vorm bevat. Lactobacillus acidophilus tipes en Bifidobacterium spesies word die algemeenste in die voedselindustrie gebruik aangesien hierdie spesifieke mikrobes bekend is om goeie gesondheid te bevorder. Die oorlewing van sensitiewe probiotiese mikrobiese spesies in voedsel matrikse word beïnvloed deur faktore soos suurstof konsentrasie, pH-vlakke en vervaardigings- en opbergings kondisies. Hierdie faktore moet in aanmerking geneem word en verkieslik gemonitor word aangesien die Suid-Afrikaanse voedsel en gesondheids regulasies stipuleer dat probiotiese mikrobes teen In konsentrasie van 10⁶ kolonie vormende eenhede per ml teenwoordig moet wees om In voordelige effek te toon. Sommige gesondheidsvoordele word direk gekoppel aan spesifieke mikrobiese spesies en spesie-tipes. Hierdie faktore het gelei tot In groot aanvraag na vinnige en akkurate metodes vir die identifikasie van probioties mikrobes in voedselprodukte. Die probiotiese mikrobes teenwoordig in probiotiese joghurts en ook die gevriesdroogde vorms in tablette en kapsules, was al geïdentifiseer deur gebruik te maak van tradisionele metodes soos groei op selektiewe media, morfologiese, fisiologiese en biochemiese eienskappe. Selfs van die mees gesofistikeerde kultuur-afhanklike tegnieke is egter nie altyd voldoende vir die identifikasie en klassifikasie van veral Bifidobacterium en na-verwante Lactobacillus spesies nie. Molekulêre metodes word dikwels aangewend vir die vinnige en akkurate deteksie, identifikasie en karakterisering van mikrobes teenwoordig in voedselprodukte. Die doel van hierdie studie was om die probiotiese mikrobes teenwoordig in verskeie Suid-Afrikaanse joghurts en gevriesdroogde aanvullings, te identifiseer deur gebruik te maak van polimerase kettingreaksie (PKR)-gebaseerde denaturerende gradiënt jelelektroforese (DGGE) analise. 'n PKR fragment van 200 bp van die V2-V3 gedeelte van die 16S ribosomale RNS (rRNS) geen is geamplifiseer, en die PKR fragmente is geskei met behulp van DGGE. Die unieke vingerafdrukke wat verkry is vir elke produk is teen twee verwysings merkers A en B vegelyk om die bande teenwoordig in die profiele te identifiseer. Die resultate is bevestig deur spesies-spesifieke PKR en ook deur die ketting volgordes van die DNS fragmente te bepaal wat nie geïdentifiseer kon word deur vergelyking met die verwysings merkers nie. Slegs 54.5% van die Suid-Afrikaanse probiotiese joghurts wat getoets is het al die mikrobiese spesies bevat soos aangedui was op die etikette van hierdie produkte, teenoor slegs 'n derde (33.3%) van die gevriesdroogde voedingsaanvullings. Sekere Bifidobacterium spesies is verkeerd geïdentifiseer op sommige van die produk etikette, terwyl ander produkte verskeie mikrobes bevat het wat nie op die etiket aangedui was nie. 'n Potensiële patogeniese Streptococcus spesie is in een van die joghurt produkte gevind soos bevestig deur DNS kettingvolgorde bepalings. In sommige gevalle was die probiotiese spesienaam wat aangedui is op die etiket onwetenskaplik en misleidend. Die resultate wat uit hierdie studie verkry is dui aan dat die Suid-Afrikaanse probiotiese produkte wat getoets is van 'n swak gehalte is en nie aan die Suid- Afrikaanse regulasies voldoen nie. Daar is getoon dat PKR-gebaseerde DGGE analise 'n waardevolle tegniek kan wees vir die akkurate deteksie en identifisering van die mikrobiese spesies teenwoordig in probiotiese produkte. Dit kan help met die toekomstige implementering van kwaliteitskontrolerings prosedures om 'n mikrobiologiese betroubare en veilige produk aan die verbruiker te verseker.
Description
Thesis (MScFoodSc)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
Food -- Microbiology, Yogurt -- South Africa, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Gram-positive bacteria, Polymerase chain reaction, Bacteria -- Health aspects -- South Africa, Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) technique, Dissertations -- Food science, Theses -- Food science
Citation