Destigmatisation within the HIV/AIDS pandemic : wowards a pastoral anthropology of embodiment

Date
2010-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The focus of the thesis is on the HIV and AIDS-related stigma and stigmatisation of people who try to live positively with HIV/AIDS within the pandemic. The basic assumption is that there is interplay between the HIVAIDS-related stigma as a cultural phenomenon and the negative perception of the human body. Since a human being is created corporeal and re-created due to the fact that human embodiment is a fundamental ingredient for the understanding of soul, It is argued that in a pastoral approach, a person should be understood holistically. Anthropology within the traditional kerygmatic approach focused mainly on the notion of sin (corruption totalis) within the theological understanding of God’s judgement (judgemental attitude). I have proposed that pastoral anthropology should adopt constructive paradigms and point towards the integration of embodiment (wholeness) in a realistic approach rather than emphasising the notion of sin and forms of dualism. The thesis departs from an eschatological and pneumatological view of the human being, in which the concepts of resurrection and hope are equally crucial. I further argue that a Christian spiritual perspective on embodiment is potentially destigmatising itself. In terms of a pastoral hermeneutic I have shown that in destigmatisation the transformation of the HIV and AIDS-related stigma corresponds to the transformation of the mindset and paradigm of a person (habitus). Through the process of destigmatisation people discover meaning and are enabled to live fully embodied and responsible lives. The thesis is designed as a literature study based on text analysis and hermeneutical reflection. Moreover, in order to develop a pastoral anthropological view, the Scripture is used as a reference point.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing fokus op die fenomeen van stigmatisiering binne die HIV/AIDS pandemie. Die kernargument is dat stigmatisering as 'n sosiaal-kulturele konstrukt binne die netwerk van verhoudinge direk in verband staan met 'n bepaalde destruktiewe persepsie wat die vraagstuk van liggaamlikheid onmiddellik raak. Vandaar die verdere fokus op die verband tussen liggaamlikheid en die verstaan van die menslike siel binne die raamwerk van 'n pastorale antropologie. Die teologiese invalshoek is die eskatologiese paradigma, die mens as 'n pneumatiese wese en nuwe skepping. Liggaamlikheid deel gelykoorspronklik aan hierdie nuwe wees-funksie van die mens sodat verstaan van die mens as „beliggaamde siel“ en „besielde liggaam“ alle vorme van dualisme in teologiese antropologie teëwerk. Die totale mens is as ‘n beliggaamde mens geskep sodat in pastorale antropologie die menslike persoon holisties verstaan moet word. Om menswees bloot vanuit die perspektief van sonde te benader hou nie rekening met die realisme van die Bybel wat die mens binne die raamwerk van die wysheidsliteratuur sien vanuit die perspektief van genade en vernuwing. Eensydige fokus op die paradigma van sonde dra by tot destruktiewe veroordelende houding (judgemental attitude). Volgens die aard van kruisteologie is die „smet“ en „stigma“ van sonde daar oorwin. In die lig van die opstandingsperspektief is die „dood van stigma“ totaal uitgewis. Hierdie opstandingperspektief moet verreken word in teologiese model wat gerig is op prosesse van destigmatisering binne pastorale hermeneutiek. Die implikasie hiervan is die transformasie van stigmatisernde paradigmas en die skep van pastorale houding (habitus) van begrip en medelye. Deur ‘n dergelike proses van destigmatisasie word mense in die kern van hul weesfunksie kwalitatief bemagtig ten einde vervulde lewens te kan ly. Die tesis volg kwalitatiewe benadering. Dit is voorts literêre studie gebaseer op teks-analises, kritiese reflektering en hermeneutiese metodologie.
Description
Thesis (MTh (Practical Theology and Missiology))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
HIV/AIDS, Pastoral Hermeneutics, Embodiment, Destigmatisation, Stigmatisation, Dissertations -- Practical theology, Theses -- Practical theology
Citation