Are peer educators less inclined to engage in unsafe sex and in contracting HIV/AIDS?

Date
2009-12
Authors
Myataza, Tembile
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The research focuses on how peer educators and ex-peer educators are influenced by the peer education and if they have practised what they teach their peers. I focused on the impact of peer education on peer educators and to see if peer educators engaged in unprotected sex just like any ordinary youth who has not been exposed to HIV/AIDS education at school. Do youth at the schools see peer educators as role models? Is the HIV/AIDS intervention empowering the peer educators from getting HIV/AIDS infection? Does the intervention of HIV/AIDS peer education prevent the peer educators from practising unprotected sex? Are peer educators less inclined to engage in unsafe sex and in contracting HIV/AIDS than ordinary students? I sought answers to these questions. This research was done in two selected schools in the Western Cape. The first school, Kaya Mandi High school‟s ex-peer educators were a product of an NGO a initiative of Christo Greyling called “I Have Hope” sponsored by Old Mutual and Love life. The second school, Fezeka High had peer educators who were products of Gold peer education a venture between the Department of Education and the Department of Health. Data gathering was done through qualitative research by having focus groups from each school. The interview schedule used to collect data from the students and teachers of the designated schools. Data collected from the Department of Education as well as the Department of Health to show how peer education is implemented in the province. The data analysis has shown that although peer education is effective, peer educators do engage in unprotected sex and others do fall pregnant or impregnate fellow students.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing het gefokus op portuurgroep-opleiers en hoe hulle beïnvloed word deur portuuropleiding, en of hulle dit beoefen wat hulle aan hulle portuurgroepe meedeel. Daar is na die impak van portuurgroep-opleiding gekyk en daar is vasgestel of hierdie portuurgroep-opleiers ook hulself blootstel aan onbeskermde seks soos gewone jeug in die skool wie nie aan MIV/VIGS inligting blootgestel is nie. Sien die jeug in skole die portuurgroepopleiers as rolmodelle? Bemagtig die MIV/VIGS intervensie die portuurgroepopleiers teen die infeksie van MIV/VIGS? Verhoed die intervensie van MIV/VIGS portuurgroep-opleiding die beoefening van onbeskermde seks deur die portuurgroepopleiers? Is portuurgroepopleiers meer waarskynlik om in onbeskermde seks deel te neem en om MIV/VIGS te kry? Die navorsing het gepoog om antwoorde vir die vrae te kry.. Hierdie navorsing is in twee onderskeie skole in die Wes-Kaap gedoen. Die eerste skool, Kaya Mandi Hoër se eksportuurgroep leiers was „n produk van „n NRO, „n inisiatief van Christo Greyling genoem „ I Have Hope‟ wat deur Old Mutual en Love life geborg was. Die tweede skool, Fezeka Hoër, het portuurgroepopleiers wat „n produk was van Gold portuurgroepopleiding, „n onderneming tussen die Departement van Onderwys en die Departement Gesondheid. Data insameling was gedoen deur kwalitatiewe navorsing deur middel van „n fokusgroep in albei skole. Die onderhoudskedule was gebruik om data van die studente en onderwysers van die geselekteerde skole te verkry. Data was ook versamel van die Departement van Onderwys sowel as Departement Gesondheid om te wys hoe portuurgroepopleiding in die provinsie geïmplimenteer word. Die analise van die data het gewys dat alhoewel portuuropleiding effektief is, portuuropleiers wel onbeskermde seks het en ander wel swanger word of mede studente swanger maak.
Description
Thesis (MPhil (Industrial Psychology))--University of Stellenbosch, 2009.
Keywords
Peer educators, Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology
Citation