The evaluation of Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy for quantitative and qualitative monitoring of alcoholic wine fermentation

Date
2009-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Fermentation is a complex process in which raw materials are transformed into high-value products, in this case, grape juice into wine. In this modern and economically competitive society, it is increasingly important to consistently produce wine to definable specifications and styles. Process management throughout the production stage is therefore crucial to achieve effective control over the process and consistent wine quality. Problematic wine fermentations directly impact on cellar productivity and the quality of wine. Anticipating stuck or sluggish fermentations, or simply being able to foresee the progress of a given fermentation, would be extremely useful for an enologist or winemaker, who could then take suitable corrective steps where necessary, and ensure that vinifications conclude successfully. Conventional methods of fermentation monitoring are time consuming, sometimes unreliable, and the information limited to a few parameters only. The current effectiveness of fermentation monitoring in industrial wine production can be much improved. Winemakers currently lack the tools to identify early signs of undesirable fermentation behaviour and to take preventive actions. This study investigated the application of Fourier transform mid infrared (FT-IR) spectroscopy in transmission mode, for the quantitative and qualitative monitoring of alcoholic fermentation during industrial wine production. The major research objectives were firstly to establish a portfolio of quantitative calibration models suitable for quantification of the major quality determining parameters in fermenting must. The second major research objective focused on a pilot study aimed at exploring the use of off-line batch multivariate statistical process control (MSPC) charts for actively fermenting must. This approach used FT-IR spectra only, for the purpose of qualitative monitoring of alcoholic fermentation in industrial wine production. Towards these objectives, a total of 284 industrial-scale, individual, actively fermenting tanks of the seven major white cultivars and blends, and nine major red cultivars, of Namaqua Wines, Vredendal, South Africa, were sampled and analysed with FT-IR spectroscopy and appropriate reference methods during vintages 2007 to 2009. For the quantitative strategy, partial least squares regression (PLS1) calibration models for determination of the classic wine parameters ethanol, pH, volatile acidity (VA), titratable acidity (TA) and the total content of glucose plus fructose, were redeveloped to provide a better fit to local South African samples. New PLS1 models were developed for the must components glucose, fructose and yeast assimilable nitrogen (YAN), all of which are frequently implicated in problem fermentations. The regression statistics, that included the standard error of prediction (SEP), coefficient of determination (R2) and bias, were used to evaluate the performance of the redeveloped calibration models on local South African samples. Ethanol (SEP = 0.15 %v/v, R2 = 0.999, bias = 0.04 %v/v) showed very good prediction and with a residual predictive deviation (RPD) of 30, rendered an excellent model for quantitative purposes in fermenting must. The models for pH (SEP = 0.04, R2 = 0.923, bias = -0.01) and VA (SEP = 0.07 g/L, R2 = 0.894, bias = -0.01 g/L) with RPD values of 4 and 3 respectively, showed that the models were suitable for screening purposes. The calibration model for TA (SEP = 0.35 g/L, R2 = 0.797, bias = -0.004 g/L) with a RPD of 2, proved unsatisfactory for quantification purposes, but reasonable for screening purposes. The calibration model for the total content of glucose plus fructose (SEP = 0.6.19 g/L, R2 = 0.993, bias = 0.02 g/L) with a RPD of 13, showed very good prediction and can be used to quantify total glucose plus fructose content in fermenting must. The newly developed calibration models for glucose (SEP = 4.88 g/L, R2 = 0.985, bias = -0.31 g/L) and fructose (SEP = 4.14 g/L, R2 = 0.989, bias = 0.64 g/L) with RPD values of 8 and 10 respectively, also proved fit for quantification of these important parameters. The new calibration models of ethanol, total glucose plus fructose; and glucose and fructose individually, showed an excellent relation to local South African samples and can be easily implemented by the wider wine industry. Two calibration models were developed to determine YAN in fermenting must by using different reference methods, namely the enzyme-linked spectrophotometric assay and Formol titration method, respectively. The results showed that enzyme-linked assays provided a good quantitative model for white fermenting must (SEP = 14.10 mg/L, R2 = 0.909, bias = -2.55 mg/L, RPD = 6), but the regression statistics for predicting YAN in red fermenting must, were less satisfactory (data not shown). The Formol titration method could be used successfully in both red- and white fermenting must (SEP = 16.37 mg/L, R2 = 0.912, bias = -1.01 mg/L, RPD = 4). A minor, but very important finding was made with respect to the storage of must samples that were taken from tanks, but that could not immediately be analysed with FT-IR spectroscopy or reference values. Principal component analysis (PCA) of frozen samples showed that must samples could be stored frozen for up to 3 months and still be used to expand the calibration sample sets when needed. Therefore, samples can be kept frozen to a later stage if immediate analyses are not possible. For the purpose of the pilot study that focused on the use of FT-IR spectroscopy for qualitative off-line monitoring of alcoholic fermentation, a total of 21 industrial-scale fermentation tanks were monitored at 8- or 12-hourly intervals, from the onset of fermentation to complete consumption of the grape sugars. This part of the work excluded quantitative data, and only used FT-IR spectra. MSPC charts were constructed on the PLS scores of all the FT-IR spectra taken at the various time intervals of the different batches, using time as the y-variable. The primary aim of this research objective was to evaluate if the PLS batch models could be used to discriminate between normal and problem alcoholic fermentations. The models that were constructed clearly showed the variations in patterns over time, between red- and white wine alcoholic fermentations. One Colombar tank that was fermented at very low temperature in order to achieve a specific wine style, was characterised by a fermentation pattern that clearly differed form the rest of the Colombar fermentations. This atypical fermentation was identified by the batch models constructed in this study. PLS batch models over all the Colombar fermentations clearly identified the normal and problem fermentations. The results obtained in this study showed that FT-IR spectroscopy showed great potential for effective quantitative and qualitative monitoring of alcoholic fermentation during industrial wine production. The work done in this project resulted in the development of a portfolio of calibration models for the most important quality determining parameters in fermenting must. The quantitative models were subjected to extensive independent test set validation, and have subsequently been implemented for industrial use at Namaqua Wines. Multivariate batch monitoring models were established that show good discriminatory power to detect problem fermentations. This is a very useful diagnostic tool that can be further developed by monitoring more normal and problem fermentations. Future work in this regard, will focus on further optimisation and expansion of the quantitative and qualitative calibration models and implementation of these in the respective wineries of Namaqua Wines.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Fermentasie is ‘n komplekse proses waartydens rou material getransformeer word na produkte van hoë waarde, in hierdie geval, druiwesap na wyn. In die huidige ekonomies-kompeterende samelewing, is dit al hoe meer belangrik om volhoubaar wyn te produseer wat voldoen aan definieerbare spesifikasies en style. Goeie prosesbestuur tydens die wynproduksie stadium is baie belangrik om herhaalbaarheid en gehaltebeheer te verseker. Problematiese wynfermentasies het ’n direkte impak op beide kelderproduktiwiteit en wynkwaliteit. Die voorkoming van slepende- of steekfermentasies, of selfs net om probleme te voorsien, sou uiters bruikbaar wees vir ‘n wynkundige of wynmaker, wat dan die toepaslike regstellende stappe kan neem waar nodig, om te verseker dat die wynbereiding suksesvol voltooi word. Konvensionele metodes van monitering van alkoholiese fermentasie is tydrowend, soms onbetroubaar en die inligting beperk tot ‘n paar parameters. Die huidige effektiwiteit van fermentasie monitering in industriële wynproduksie kan heelwat verbeter word. Wynmakers ervaar tans ’n behoete aan tegnologië wat die vroeë tekens van ongunstige fermentasiepatrone kan identifiseer, en hul doeltreffendheid om moontlike regstellende aksies te neem, is dus beperk. Hierdie studie het die toepassing van Fourier transformasie mid-infrarooi (FT-IR) spektroskopie in transmissie, ondersoek met die oog op kwantitatiewe en kwalitatiewe monitering van alkoholiese gisting tydens industriële wynproduksie. Die vernaamste navorsingsdoelwitte was eerstens om ’n portefeulje van kwantitatiewe kalibrasiemodelle te vestig, wat geskik is om die belangrikste kwaliteitsbepalende parameters in gistende mos te kwantifiseer. Die tweede hoofnavorsingsdoelwit was ’n loodsstudie wat ondersoek ingestel het na die opstel van multiveranderlike statistiese proseskontrole grafieke van aktief-gistende mos, met die oog op aflyn-kwalitatiewe monitering van alkoholiese gisting in industriële wynproduksie. Hiervoor is slegs FT-IR spektra gebruik. Vir die doel van hierdie studie is monsters van ’n totaal van 284 individuele, aktief-gistende tenke van die sewe hoof wit kultivars en hul versnydings en nege hoof rooi kultivars van Namaqua Wyne, Vredendal, Suid Afrika, geneem. Al die monsters is met toepaslike chemiese metodes en FT-IR spektroskopie analiseer tydens die parsseisoene van 2007 tot 2009. Vir die kwantitatiewe strategie is parsiële kleinste kwadraat (PKK1) kalibrasiemodelle vir die bepaling van die klassieke wynparameters etanol, pH, vlugtige suur (VS), titreerbare suur (TS) en die totale konsentrasie van glukose plus fruktose herontwikkel, om beter te pas op plaaslike Suid-Afrikaanse monsters. Nuwe PKK1 kalibrasiemodelle is ontwikkel vir die komponente glukose, fruktose en gis-assimileerbare stikstof, aangesien hierdie komponente gereelde aanduidings van probleemgisting is. Die regressiestatistieke het die standaardvoorspellingsfout (SVF), bepalingskoëffisiënt (R2) en sydigheid ingesluit en was gebruik om die prestasie van die herontwikkelde kalibrasiemodelle vir plaaslike Suid-Afrikaanse monsters te evalueer. Etanol (SVF = 0.15 %v/v, R2 = 0.999, sydigheid = 0.04 %v/v) het baie goeie regressiestatistiek getoon en met ‘n relatiewe voorspellingsafwyking (RVA) van 30, was dit ‘n uitstekende model vir kwantifisering in gistende mos. Die modelle vir pH en VS met RVA waardes van 4 en 3 onderskeidelik, is geskik vir semi-kwantitatiewe toepassings. Die kalibrasiemodel vir TS met ‘n RVA waarde van 2, was nie geskik vir akkurate kwantifisering nie, maar wel vir semikwantitatiewe analises. Die kalibrasiemodel vir die totale glukose plus fruktose inhoud in gistende mos, met ‘n RVA waarde van 13, het uitstekende regressiestatistiek gegee en is geskik vir akkurate kwantifiseringsdoeleindes. Die nuut-ontwikkelde kalibrasiemodelle vir glukose en fruktose, met RVA waardes van onderskeidelik 8 en 10, is geskik vir akkurate kwantifisering van hierdie belangrike parameters. Die kalibrasiemodelle vir etanol, totale glukose plus fruktose, en glukose en fruktose afsonderlik, het uitstekende korrelasies getoon met plaaslike Suid-Afrikaanse monsters en is gereed om toepassing te vind in die wyer wynindustrie. Twee kalibrasiemodelle is ontwikkel om gis-assimileerbare stikstof in gistende mos te bepaal, deur gebruik te maak van verskillende verwysingsmetodes van analise; hierdie metodes was ‘n ensiem-gekoppelde spektrofotometriese toets en die Formoltitrasie metode. Resultate het getoon dat goeie regressiestatistiek vir FT-IR spektroskopie-gebaseerde kalibrasiemodelle waar data wat met die ensiem-gekoppelde toetse verkry is, as verwysingwaardes gebruik is, in wit gistende mos (SVP = 14.10 mg/L, R2 = 0.909, sydigheid = -2.55 mg/L, RVA = 6), maar nie in rooi gistende mos nie. Die Formoltitrasie metode as verwysingsmetode, was geskik vir die ontwikkeling van goeie kalibrasiemodelle in beide rooi- en wit gistende mos (SVP = 16.37 mg/L, R2 = 0.912, sydigheid = -1.01 mg/L, RVA = 4). ’n Sekondêre, maar baie belangrike bevinding is gemaak met betrekking tot die stoor van mosmonsters wat geneem is van tenke, maar wat nie dadelik met die verwysingsmetodes en FT-IR spektroskopie analiseer kon word nie. Multiveranderlike hoofkomponentanalise op vars en gevriesde sapmonsters het getoon dat gevriesde monsters gebruik kan word om die kalibrasie datastel uit te brei, wanneer benodig. Dus, sapmonsters kan gevries word tot ’n later stadium as onmiddelike analises nie moontlik is nie. Vir die doel van die tweede navorsingsdoelwit van die studie, naamlik kwalitatiewe af-lyn monitering van alkoholiese fermentasie met FT-IR spektroskopie, is ‘n totaal van 21 industriëlegrootte fermentasietenks ge-monitor deur sapmonsters met 8- tot 12-uurlikse intervalle te trek, vanaf die begin van fermentasie, totdat al die druifsuiker gemetaboliseer is. Vir hierdie deel van die werk is die kwantitatiewe data nie gebruik nie; slegs die FT-IR spektra. Multiveranderlike statistiese proseskontrole grafieke is opgestel op grond van die PKK tellings wat bereken is op al die FT-IR spektra wat gemeet is by die verskillende tydsintervalle. Vir hierdie analise is tyd as y-veranderlike gebruik. Die vernaamste doel van hierdie ondersoek was om te evalueer of die PKK-gebaseerde modelle kon onderskei tussen normale en slepende gistings. Die modelle wat verkry is, het die variasie oor tyd in die fermentasiepatrone tussen wit- en rooiwyn fermentasies tydens alkoholiese gisting, duidelik uitgewys. Een Colombar tenk wat teen baie lae temperatuur gefermenteer is om ‘n spesifieke wynstyl te verkry, se fermentasiepatroon het aansienlik verskil van die ander Colombar tenks wat gemonitor is, en hierdie atipiese patroon is ook deur die kwalitatiewe modelle identifiseer. ‘n PKK model oor al die Colombar fermentasies kon duidelik tussen normale en slepende gistings onderskei. Die resultate wat in hierdie studie verkry is, het getoon dat FT-IR spektroskopie baie goeie potensiaal toon vir die aanwending van kwantitatiewe en kwalitatiewe monitering van alkoholiese fermentasie tydens industriële wynproduksie. Die werk wat in hierdie projek gedoen is, het gelei tot die vestiging van ‘n portefeulje van kalibrasiemodelle vir die belangrikste kwaliteitsbepalende parameters in fermenterende mos. Die kwantitatiewe modelle is baie deeglik getoets met onafhanlike toets datastelle, en daarna is die kalibrasiemodelle geimplementeer vir industriële gebruik by Namaqua Wyne. Multiveranderlike statistiese proseskontrole grafieke wat baseer is op data wat vanaf 21 verskillende fermentasietenks verkry is, het baie goeie potensiaal getoon om probleemfermentasies vroeg te identifiseer. Dié grafieke is ‘n baie nuttige diagnostiese hulpmiddel wat verder ontwikkel kan word om verskillende tipes probleemfermentasies te monitor. Toekomstige navorsing in hierdie konteks, sal toegespits word op die optimisering en uitbreiding van die kwantitatiewe en kwalitatiewe modelle, sowel as toepassing van die tegnieke in die onderskeie kelders van Namaqua Wyne.
Description
Thesis (MSc (Wine Biotechnology))--Stellenbosch University, 2009.
Keywords
FT-IR, Dissertations -- Wine biotechnology, Theses -- Wine biotechnology
Citation