Analysis of capital sources, owner objectives, and determinants of performance of wine farms in the Western Cape

Nakana, Elvis (2009-12)

Thesis (MScAgric (Agricultural Economics))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Wes-Kaapprovinsie van Suid-Afrika beskik oor ’n diverse kapasiteit wat landbouproduksie betref en dit dra tot die sektor se algemene stabiliteit by; vandaar die bevordering van die Wes-Kaap as ’n aantreklike beleggingsektor. Die wynbedryf, wat ’n belangrike integrerende deel van die landbousektor in die Wes-Kaap uitmaak, speel ’n baie belangrike rol in die ekonomie van die Provinsie en bied ontsaglike geleenthede met betrekking tot landboukundige beleggings in die Provinsie. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf is bekend vir sy produkte van hoë gehalte. Tans word indirekte aanwysers soos die inkomste van produsente, die aantal nuwe wynkelders, asook die ouderdomsamestelling van wingerdstokke in Suid-Afrika, gebruik om die beleggings- netto toevloeiing in die wynbedryf te bereken. Die hoofdoel van hierdie studie is om die mees algemene bronne van kapitaal van wynplase en die mees algemene doelwitte wat wynboere in die Wes-Kaap probeer om te bereik, te identifiseer. Nog ’n doelwit is om daardie wynplaas- en eienaarskenmerke te identifiseer wat die prestasie van wynplase in die Wes-Kaapprovinsie van Suid-Afrika beïnvloed. Om die ontleding te vergemaklik is die hoofprobleem in drie spesifieke doelwitte of subprobleme verdeel. Die studie het van verskeie metodes en tegnieke gebruik gemaak in ’n poging om relevante en akkurate data te verkry. Die verskillende bronne wat geraadpleeg is het persoonlike beraadslaging met deskundiges in die bedryf, artikels wat in verskeie akademiese vaktydskrifte en boeke gepubliseer is, referate wat by konferensies gelewer is, verhandelings van nagraadse studente, en ander artikels op die Internet ingesluit. Data-ontledings wat met die eerste en tweede subprobleme verband gehou het is met die gebruik van statistiese pakkette soos Excel en Stata in die vorm van veelvoudige kruistabulerings uitgevoer. In die derde probleem, naamlik om wynplaas- en eienaarskenmerke te identifiseer wat die prestasie van wynplase in die Wes-Kaap beïnvloed, is ’n intervalregressiegelykstelling bereken deur van die Stata- statistiese sagtewarepakket gebruik te maak.

ENGLISH ABSTRACT: The Western Cape Province of South Africa has a diverse agricultural production capacity and this contributes to the sector’s general stability, hence its promotion as an attractive investment sector. The wine industry, a significant component of the agricultural sector in the Western Cape, plays a very important role in the economy of the Province and presents enormous opportunities in terms of agricultural investments in the Province. The South Africa’s wine industry is renowned for its high quality products. Currently, indirect indicators such as producer income, the number of new wine cellars, as well as the age composition of vines in South Africa, are used to estimate investment net flows into the wine industry. The main objectives of this study are to identify the most common sources of capital in wine farms and the most common objectives that wine farm owners are trying to achieve in the Western Cape Province. Another objective is to identify those wine farm and owner characteristics that affect the performance of wine farms in the Western Cape Province of South Africa. For ease of analysis, the main problem was divided into three specific objectives or sub-problems. The study employed a number of methods and techniques in an effort to obtain relevant and accurate data. The different sources consulted include personal communications with industry experts, articles published in different academic journals and books, conference papers, postgraduate students’ theses, and other articles from the internet. Data analyses relating to the first and second sub-problems were carried out using Excel and Stata statistical packages and took the form of multiple cross-tabulations. In the third subproblem i.e., to identify wine farm and owner characteristics that affect the performance of wine farms in the Western Cape, an interval regression equation was estimated using Stata statistical software package.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/2025
This item appears in the following collections: