‘n Ondersoek na enkele implikasies van die bevorderingsbeleid in die Algemene Onderwys- en Opleidingsfase in Suid-Afrikaanse skole – epistemologiese toegang

Geldenhuys, Hanli (2012-03)

Thesis (MEd) -- Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In December 1998 the Assessment Policy in the General Education and Training Band, grades R to 9 and ABET was introduced by the Department of Education. According tot the principles of Outcomes Based Education (OBE) the previous system of mainly test-based summative evaluations was replaced by a number of cumulative assessments. The principle of automatic promotion, which stipulates that a learner should ideally progress with his or her age cohort, is endorsed by this policy. Despite various other promotion and progression policies which have been implemented since then, this principle of automatic promotion still stands. In this study I explore some of the implications of the present promotion policy, the National Policy on Assessment and Qualifications for Schools in the GET Band for epistemological access to quality education. In my literature study I put the development of the promotion policy in historical perspective. Making use of the interpretive framework, I conduct a qualitative study and I interview three educators in an attempt to get an understanding of their experience of the implications of the policy. I also study the promotion schedules of one school in order to estimate the number of learners who have been automatically promoted and to investigate the degree in which they answer to the demands of the curriculum. I will argue that the National Policy on Assessment and Qualifications for Schools in the GET Band does not necessarily contribute to the vision of the Education Department of “equal access to lifelong education and training opportunities which will contribute towards improving the quality of life and build a peaceful, prosperous and democratic society” as stated in the South African Schools Act of 1996. The principles of equity, access and redress are not necessarily supported by the promotion policy. I reach the conclusion that, despite the advantages it holds for formal access to education, the National Policy on Assessment and Qualifications for Schools experiences some difficulty in delivering quality education in the GET phase. It is often contradictory to the strive for quality education due to the lack of epistemological access it provides, not only for learners who repeat or who were automatically promoted, but also for the more advanced learner.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In Desember 1998 is die Assessment Policy in the General Education and Training Band, grades R to 9 and ABET, deur die Departement van Onderwys bekend gestel. In lyn met die beginsels van Uitkomsgebaseerde Onderwys (UGO) is „n stelsel van deurlopende assessering ingestel wat die plek moes inneem van hoofsaaklik summatiewe toetsgebaseerde assessering. Die beginsel van outomatiese bevordering waarvolgens leerders hoofsaaklik volgens hul ouderdomskohort moet vorder, is ook hierin vervat. Sedertdien is hierdie bevorderingsbeleid vervang deur verskeie ander, maar die beginsel van outomatiese bevordering tot en met graad 8 bly „n kernelement van al hierdie bevorderingsbeleide. In hierdie studie ondersoek ek enkele implikasies wat die huidige bevorderingsbeleid, die Nasionale Beleid op Assesserings en Kwalifikasies vir Skole in die Algemene Onderwys- en Opleidingsband (NBAK) inhou vir epistemologiese toegang tot kwaliteit onderrig. In my literatuurstudie plaas ek die ontwikkeling van die bevorderingsbeleid in historiese perspektief. Binne die interpretiewe raamwerk doen ek „n kwalitatiewe ondersoek en voer onderhoude met drie onderwysers om hul ervaring van die implikasies van die beleid te verstaan. Ek ondersoek ook die bevorderingskedules van een skool om sodoende „n idee van die omvang van leerders wat outomaties bevorder word, asook die mate waartoe hulle bybly by die eise van die kurrikulum, te bepaal. Ek argumenteer dat die NBAK nie noodwendig bydra tot die onderwysdepartement se visie van “equal access to lifelong education and training opportunities which will contribute towards improving the quality of life and build a peaceful, prosperous and democratic society” soos vervat in die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 nie. Die beginsels van geregtigheid (equity), toegang (access) en herstel (redress) word nie noodwendig deur die NBAK ondersteun nie en ek kom tot die gevolgtrekking dat, ten spyte van die voordele wat die NBAK vir formele toegang tot onderwys inhou, die NBAK probleme het met die lewering van kwaliteit onderrig in die AOO-band. Inteendeel, dit is dikwels teenstrydig met die strewe na die lewering van kwaliteit onderrig as gevolg van die gebrekkige epistemologiese toegang wat dit voorsien, nie net vir herhalers en vir leerders wat outomaties bevorder is nie, maar ook vir die skrander leerders.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20186
This item appears in the following collections: