Pharmacokinetics and dosing rationale of Para-Aminosalicylic acid in children and the evaluation of the in vitro metabolism of Ethionamide, Terizidone and Para-aminosalicylic acid

Date
2012-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: BACKGROUND: The emergence of mycobacterium tuberculosis resistance to first line drugs has renewed interest in second-line anti-tuberculosis drugs. Generally, Paraaminosalicylic acid (PAS) is less potent and frequently more toxic than the first line drugs. Furthermore, the pharmacokinetics of PAS in children has not been well characterized. AIMS: The aims of the present study were (1) to determine the pharmacokinetics of PAS in pediatric patients, (2) to describe the discrepancy between children and adult pharmacokinetics and the appropriate dosing regimen of PAS and (3) to investigate the potential of the second-line anti-tuberculosis drugs PAS, terizidone and ethionamide (often used as first-line drug in children) to inhibit the catalytic activities of CYP450 1A2 and 2C9. PATIENTS: Twenty two patients with drug resistant tuberculosis were included in the study. Ten patients were children with mean age of 4.2 years (range: 1 to 12 years). Twelve patients were adults with mean age of 31.3 years (range: 18 to 53). 4 children (40%) and 4 adults (33.3%) were HIV positive and were on ART. METHODS: Children received 75 mg/kg twice daily on the first visit and after two weeks they received 150 mg/kg once. Adults received a standard 4 g twice daily. Blood samples were taken at different time points after the dose. In the additional study, the inhibitory effects of PAS, ethionamide and terizidone on phenacetin O-deethylation, a marker substrate of CYP1A2 and diclofenac 4’-hydroxylation, a marker substrate of CYP2C9, were studied using human liver microsomes. RESULTS: For the 75 mg/kg dose, the mean AUC was 233.3 =g•h/ml and the mean CL was 10.4 l/h/kg. The mean of the observed Cmax of the drug was 45.4 =g/ml and the mean Tmax was 4.8 hrs. For the 150 mg/kg dose, the mean AUC of PAS was 277.9 =g•h/ml and the mean CL was 47.1 l/h/kg. The mean of the observed Cmax of the drug was 56.5 =g/ml and the mean Tmax was 4.8 hrs. On the first visit the mean AUC was 368 =g•h/ml and the mean CL was 13.2 l/h/kg. The mean of the observed Cmax of PAS was 51.3 =g/ml and the mean Tmax was 5.2 hrs. On the second visit the mean AUC was 230 =g•h/ml and the mean CL was 23.9 l/h/kg. The mean of the observed Cmax of PAS was 37.6 =g/ml and the mean Tmax was 5.2 hrs. The comparisons between pharmacokinetics profile of PAS and patients characteristics e.g. age, indicated no statistically significant differences between children (both treatment regimens) and adult patients as well as HIV positive and negative patients. In the in vitro study, all drugs demonstrated no inhibition potency towards the investigated CYP450 enzymes. CONCLUSIONS:The dose of 75 mg/kg twice daily in children appears to be appropriate to achieve serum concentration above the PAS minimum inhibitory concentration of approximately 1 =g/ml. PAS, ethionamide and terizidone are unlikely to affect the metabolism of concomitantly administered medications that are metabolized by either CYP450 1A2 and/or 2C9 isoenzymes.
AFRIKAANSE OPSOMMING: AGTERGROND: Die opkoming van eersteliniemiddel-weerstandige mycobacterium tuberculosis het opnuut belangstelling in tweedelinie-antituberkulosemiddels aangewakker. Oor die algemeen is para-aminosalisielsuur (PAS) minder kragtig en dikwels ook meer toksies. Verder is die farmakokinetika van PAS in kinders nog nie goed vasgestel nie. DOELSTELLINGS: Die doelstellings van hierdie studie was (1) om die farmakokinetika van PAS in pediatriese pasiënte vas te stel, (2) om die diskrepansie tussen kinder- en volwasse-farmakokinetika, sowel as die toepaslike doseringskedule, van PAS te beskryf en (3) om die potensiaal van die tweedeline-antituberkulosemiddels PAS, terisidoon en etioonamied (gereeld gebruik as eerste linie middels in kinders) te ondersoek wat betref hul vermoë om die katalitiese werking van CYP450 1A2 en 2C9 te inhibeer. PASIËNTE: Twee-en-twintig pasiënte met middelweerstandige tuberkulose is in hierdie studie ingesluit. Tien pasiënte was kinders met ‘n gemiddelde ouderdom van 4.2 jaar (reeks: 1 tot 12 jaar). Twaalf pasiënte was volwassenes met ‘n gemiddelde ouderdom van 31.3 jaar (reeks: 18 tot 53 jaar). 4 kinders (40%) en 4 volwassenes (33.3%) was MIV positief en was op TRM’s. METODES: Kinders het 75 mg/kg twee maal daaliks gedurende die eerste besoek ontvang en 150 mg/kg een maal ná twee weke ontvang. Volwassenes het ‘n standaarddosis van 4 g twee maal daagliks ontvang. Bloedmonsters is op verskillende tye ná die dosering geneem. In die addisionele studie is in die inhiberende effekte van PAS, etioonamied en terisidoon op fenasetien-O-deëtilering, ‘n merkersubstraat van CYP1A2 en diklofenak-4’-hidroksilasie, ‘n merkersubstraat van CYP2C9, ondersoek deur gebruik te maak van menslike lewermikrosome. RESULTATE: Vir die 75 mg/kg dosis was die gemiddelde area-onder-die-kurwe (AOK) 233.3 =g•h/ml en die gemiddelde middelopruiming (CL) 10.4 l/h/kg. Die gemiddelde geobserveerde Cmaks van die middel was 45.4 =g/ml en die gemiddelde Tmaks was 4.8 h. Vir die 150 mg/kg dosering was die gemiddelde AOK van PAS 277.9 =g•h/ml en die gemiddelde CL 47.1 l/h/kg. Die gemiddelde geobserveerde Cmaks van die middel was 56.5 =g/ml en die gemiddelde Tmaks was 4.8 h. Gedurende die eerste besoek was die AOK 368 =g•h/ml en die gemiddelde CL was 13.2 l/h/kg. Die gemiddelde geobserveerde Cmaks van PAS was 51.3 =g/ml en die gemiddelde Tmaks was 5.2 h. Gedurende die tweede besoek was die gemiddelde AOK 230 =g•h/ml en die gemiddelde CL 23.9 l/h/kg. Die gemiddelde geobserveerde Cmaks van PAS was 37.6 =g/ml en die gemiddelde Tmaks was 5.2 h. Die vergelyking van PAS-farmakokinetika en eienskappe van die pasiënte het geen statisties beduidende verskille in die gemiddelde AOK tussen kinders (op albei doserings) en volwassenes getoon nie. Met die in vitrostudie het geen van die middels inhibisie-werking teenoor die CYP450-ensieme wat ondersoek is, getoon nie. GEVOLGTREKKINGS: Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die dosering van 75 mg/kg twee maal daagliks voldoende is om serumkonsentrasies wat bo PAS se minimum inhiberende konsentrasie van 1 =g/ml te bereik. Dit is onwaarskynlik dat PAS, etioonamied en terisidoon die metabolisme van gelyktydig-toegediende medikasies, wat op hul beurt deur die CYP240-isoënsieme 1A2 en/of 2C9 gemetaboliseer word, sal affekteer.
Description
Thesis (MScMedSc)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Mycobacterium tuberculosis, Anti-tuberculosis drugs, Theses -- Pharmacology, Dissertations -- Pharmacology, Drug resistance in tuberculosis, Pharmacokinetics, Para-aminosalycylic acid (PAS), Tuberculosis in children -- Diagnosis, Tuberculosis in children -- Treatment
Citation