Leadership and productive school culture at selected secondary schools in Limpopo province

Date
2009-12
Authors
Ramovha, Ndivhuwo M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study explores leadership and productive school culture, and focuses on school leadership at selected schools in the Nzhelele West Circuit in the Limpopo Province. Leadership plays a pivotal role in the functioning of any organisation, be it in business or in education, and the concept of leadership has become more prominent over the last decade, and there are various debates around its meaning and what it entails. In order to develop a better understanding of leadership, a literature review is conducted. This review highlights the differences between leadership and management, and explores different leadership styles. With regards to productive school culture, this study indicates that schools may look alike in terms of their physical structure, composition of staff members and purpose of their existence, but may differ drastically on how they operate. This kind of culture represents the common shared values, rituals, ceremonies, stories and an internal cultural network that values heroes, such as an extraordinary teacher. I conclude that school culture and school leadership are inseparable issues because cultural management remains the responsibility of the school leadership This study finds that leadership is of vital importance in all organisations, and that the meanings of the concept of leadership have changed over years. Further, administering schools in a democratic fashion still pose tremendous challenges to the school leadership as a whole. It seems as if the schools which are part of this investigation still struggle to adjust to a democratic dispensation. This research therefore concludes that school leaders need to ensure that they are both good managers and effective leaders. They must also ensure that the culture at their schools is conducive for teaching and learning. Keywords: leadership, management, schools, leadership styles, productive school culture.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie behels leierskap en produktiewe skool kultuur, en ondersoek skool leierskap by verskeie skole in die Nzhehele-Wes kring in die Limpopo Provinsie. Leierskap speel „n belangrike rol in die funksionering van enige organisasie, en die konsep het meer prominent geword oor die afgelope dekade. Daar is ook verskeie debate rondom die betekenis van die konsep. Met die doel om „n beter begrip van leierskap te verkry, is „n literatuur studie voltooi. Die literatuur studie dui op die verskille tussen leierskap en bestuur, en verskeie leierskap style word ondersoek. Met betrekking tot produktiewe skool kultuur toon die navorsing dat skole dieselfde mag lyk ten opsigte van hul fisiese struktuur, personeel samestelling, en die doel van hul bestaan, maar mag drasties verskil in hulle funkionering. Dié tipe kultuur verwys na gemeenskaplike waardes, rituele, seremonies, stories en „n interne netwerk wat helde, soos buitengewone leiers, vereer. My gevolgtrekking is dat skool kultuur en skool leierskap onskeibaar is omdat die kulturele bestuur nog steeds the verantwoordelikheid van die skool leierskap is. Die studie bevind dat leierskap van kardinale belang in alle organisasies is, en dat die betekenis van die konsep “leierskap” oor jare baie verander het. Verder bied demokratiese skool administrasie nog steeds baie uitdagings aan skool leiers. Dit wil voorkom asof skole in die ondersoek ook probleme ondervind om aan te pas by „n demokratiese bedeling. Hierdie ondersoek kom tot die gevolgtrekking dat skool leiers moet poog om beide goeie bestuurders en effektiewe leiers te wees. Hulle moet ook verseker dat die kultuur by hul skole leer en onderrig ondersteun. Sleutelwoorde: leierskap, bestuur, skole, leierskap style, skool kultuur.
Description
Thesis (MPhil (Education Policy Studies))--University of Stellenbosch,2009.
Keywords
Nzhelele West Circuit, Leadership, School management, Dissertations -- Education policy studies, Theses -- Education policy studies
Citation