Kapitaalwinsbelastinggevolge by die vermindering of aflossing van skuld

Louw, Andries Adriaan (2004-04)

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: In die praktyk is daar talle situasies waar 'n krediteur wetend of onwetend 'n verwante of nie-verwante debiteur se skuld verminder of aflos. Voor die instelling van kapitaalwinsbelasting het daar reeds talle nadelige inkomstebelastinggevolge bestaan wat uit sodanige vermindering of aflossing kan voortspruit. Die instelling van kapitaalwinsbelasting en meer spesifiek paragraaf 12(5) van die Agtste Bylae tot die Inkomstebelastingwet Nr 58 van 1962, het tot gevolg dat die vermindering of aflossing van skuld ook nadelige kapitaalwinsbelastinggevolge tot gevolg kan he. Die studie sal kortliks na die moontlike inkomstebelastinggevolge van die vermindering of aflossing van skuld verwys aangesien hierdie gevolge in sekere omstandighede die kapitaalwinsbelastinggevolge kan be'invloed. Die inkomstebelastinggevolge wat bespreek sal word is die vermindering van 'n persoon se vasgestelde verlies as gevolg van 'n vergelyk met of konsessie deur skuldeisers, verhalings wat ontstaan by die veIjaring of afstanddoening van skuld, geagte dividende onderhewig aan sekondere belasting op maatskappye, skenkings onderhewig aan skenkingsbelasting en ook byvoordele wat ingesluit word by 'n werknemer se belasbare inkomste. Die fokus van die studie verskuifvervolgens na die uitleg van paragraaf 12(5) van die Agtste Bylae tot die Inkomstebelastingwet. Die uitleg van hierdie paragraaf aan die hand van die normale reels wat geld by die uitleg van belastingwetgewing in die algemeen sal daarop wys dat die belangrikste elemente wat moet bestaan alvorens hierdie bepaling sal geld is dat daar 'n skuld moes bestaan het en dat hierdie skuld verminder of afgelos moes word. Die studie ondersoek daama die regswerking van die terme 'verminder' en 'aflos' om te bepaal watter gebeure daartoe aanleiding gee dat skuld verminder of afgelos word. Na aanleiding van hierdie gebeure wat tot gevolg kan he dat skuld verminder of afgelos word, word 'n aantal praktiese gevallestudies bespreek waardeur die toepasssingsveld van paragraaf 12(5) van die Agtste Bylae tot die Inkomstebelastingwet gei1lustreer kan word. Uit die ondersoek word daar tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n groot aantal situasies bestaan wat moontlik kapitaalwinsbelastinggevolge vir 'n persoon kan inhou wanneer skuld verminder of afgelos word. Die studie bespreek ook moontlike voorkomende maatreels wat die trefwydte van hierdie bepaling kan inperk.

ENGLISH ABSTRACT: It often occurs in practice that a creditor knowingly or un-knowingly reduces or discharges a debt owed to it by a related or unrelated debtor. Prior to the introduction of capital gains tax there already existed many negative income tax implications from such a reduction or discharge. The introduction of capital gains tax, and more specificly paragraph 12(5) of the Eighth Schedule to the Income Tax Act No 58 of 1962, now extends these negative income tax consequences to also include negative capital gains tax implications. This study will briefly look at the potential income tax implications associated with reduction or discharge of debt as these implications will also impact on the potential capital gains implications. The income tax implications that will be discussed are the reduction of a person's assessed loss as a result of a concession granted by or a compromise made with his creditors, recoupments as a result of the prescription or waiver of a debt, deemed dividends subject to secondary tax on companies, donations subject to donations tax and fringe benefits included in the taxable income of an employee. The focus of the study subsequently moves to the interpretation of paragraph 12(5) of the Eighth Schedule to the Income Tax Act. The most important elements that will arise from this interpretation, based on the normal rules of the interpretation of income tax legislation, are that there must be a debt and that the debt must be reduced or discharged. The study then examines the legal implications of the terms 'reduce' and 'discharge' in order to determine what circumstances can have the effect that a debt has been reduced or discharged. These circumstances are then applied on various examples to illustrate the scope of paragraph 12(5) of the Eighth Schedule to the Income Tax Act. From this examination the conclusion is drawn that there are many circumstances that exists that could lead to capital gains tax implications as a result of the reduction or discharge of a debt. The study also discusses possible preventive measures that could be implemented to prevent the application of paragraph 12(5) of the Eighth Schedule to the Act.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19900
This item appears in the following collections: