Real time PCR as a versatile tool for virus detection and transgenic plant analysis

Date
2009-12
Authors
Malan, Stefanie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: South Africa is regarded as one of the top wine producing countries in the world. One of the threats to the sustainability of the wine industry is viral diseases of which Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3) and Grapevine virus A (GVA) are considered to be the most important and wide spread. Scion material is regularly tested for viruses; however scion material is often grafted onto rootstocks that have questionable phytosanitary status. Virus detection in rootstocks is challenging due to low and varying titres, but is imperative as a viral control mechanism. An additional viral control mechanism is the use of transgenic grapevine material which offers resistance to grapevine infection. The objective of this project was to establish a detection system using real time PCR (qPCR) techniques, to accurately and routinely detect GLRaV-3 and GVA in rootstock propagation material. qPCR would furthermore be used to perform molecular characterisation of transgenic plants containing a GLRaV-3 antiviral ΔHSP-Mut construct. A severely infected vineyard (Nietvoorbij farm) in the Stellenbosch area was screened throughout the grapevine growing season to investigate virus prevalence throughout the season and to determine the optimal time for sensitive virus detection. A large scale screening of nursery propagation material for GLRaV-3 infection was also conducted. The qRT-PCR results were compared to DAS-ELISA results to compare the efficacy and sensitivity of the two techniques. For the severely infected vineyard, the ability to detect GLRaV-3 increased as the season progressed towards winter. qRT-PCR was more sensitive and accurate in detecting GLRaV-3 than DASELISA, as the latter technique delivered numerous false positive results later in the season. The best time to screen for GLRaV-3 in the Western Cape region was from the end of July to September. For the nursery screenings, our qRT-PCR results were compared to the results of the DAS-ELISA performed by the specific nurseries. No GLRaV-3 infection was detected in the specific samples received from the two different nurseries. The results for all the samples correlated between the two techniques. This confirms that the propagation material of these nurseries has a healthy phytosanitary status with regards to GLRaV-3. However, the detection of GVA in the severely infected vineyard yielded inconsistent results. Detection ability fluctuated throughout the season and no specific trend in seasonal variation and virus titre fluctuation could be established. The highest percentage of GVA infected samples were detected during September, April and the end of July. Previously published universal primers were used for the detection of GVA, but further investigation indicated that they might not be suitable for sensitive detection of specific GVA variants present in South Africa. Vitis vinifera was transformed with a GLRaV-3 antiviral construct, ΔHSP-Mut. SYBR Green Real time PCR (qPCR) and qRT-PCR were utilised as alternative methods for molecular characterisation of transgenic plants. The qPCR and Southern blot results correlated for 76.5% of the samples. This illustrated the ability of qPCR to accurately estimate transgene copy numbers. Various samples were identified during qRT-PCR amplification that exhibited high mRNA expression levels of the transgene. These samples are ideal for further viral resistance studies. This study illustrated that the versatility of real time PCR renders it a valuable tool for accurate virus detection as well as copy number determination.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid Afrika word geag as een van die top wyn produserende lande ter wereld. Die volhoubaarheid van die wynbedryf word onder andere bedreig deur virus-infeksies. Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) en Grapevine virus A (GVA) is van die mees belangrike virusse wat siektes veroorsaak in Suid-Afrikaanse wingerde. Wingerd bo-stok materiaal word gereeld getoets vir hierdie virusse, maar hierdie materiaal word meestal geënt op onderstokmateriaal waarvan die virus status onbekend is. Virus opsporing in onderstokke word egter gekompliseer deur baie lae en variërende virus konsentrasies, maar opsporing in voortplantingsmateriaal is ‘n noodsaaklike beheermeganisme vir virus-infeksie. Die doel van die projek was om ‘n opsporingsisteem te ontwikkel via kwantitatiewe PCR (qPCR) tegnieke vir akkurate en gereelde toetsing van GLRaV-3 en GVA in onderstokmateriaal. qPCR sal ook verder gebruik word vir molekulêre karakterisering van transgeniese plante wat ‘n GLRaV-3 antivirale ΔHSP-Mut konstruk bevat. ‘n Hoogs geïnfekteerde wingerd was regdeur die seisoen getoets om seisoenale fluktuasies in viruskonsentrasie te ondersoek en om die optimale tydstip vir sensitiewe virus opsporing te bepaal. ‘n Grootskaalse toetsing van kwekery voortplantingsmateriaal vir GLRaV-3 infeksie was ook uitgevoer. Die qRT-PCR resultate is met die DAS-ELISA resultate vergelyk om die effektiwiteit en sensitiwiteit van die twee tegnieke te vergelyk. Vir die hoogs geïnfekteerde wingerd het die GLRaV-3 opsporing toegeneem met die verloop van die seisoen tot en met winter. qRT-PCR was meer sensitief en akkuraat as DAS-ELISA in die opsporing van GLRaV-3, weens verskeie vals positiewe resultate wat later in die seisoen deur die laasgenoemde tegniek verkry is. Die beste tyd om vir GLRaV-3 te toets is vanaf einde Julie tot September. Tydens die kwekery toetsings was qRT-PCR resultate met die DAS-ELISA resultate van die spesifieke kwekerye vergelyk. Geen GLRaV-3 infeksie was waargeneem in die spesifieke monsters wat vanaf die kwekerye ontvang is nie. Die resultate van die twee tegnieke het ooreengestem vir al die monsters wat v getoets is. Dit het bevestig dat die voortplantingsmateriaal van hierdie kwekerye gesonde fitosanitêre status met betrekking tot GLRaV-3 gehad het. Die opsporing van GVA in die geïnfekteerde wingerd het egter wisselvallige resultate gelewer. Opsporing van die virus het ook regdeur die seisoen gefluktueer en geen spesifieke neiging in seisoenale opsporingsvermoë kon gemaak word nie. Die hoogste persentasie GVA geïnfekteerde monsters was waargeneem tydens September, April en die einde van Julie. Voorheen gepubliseerde universele inleiers was gebruik vir die opsporing van GVA, maar verdere ondersoeke het getoon dat hierdie inleiers nie noodwendig geskik is vir sensitiewe opsporing van GVA variante wat teenwoordig is in Suid-Afrika nie. Vitis vinifera was getransformeer met ‘n GLRaV-3 antivirale konstruct, ΔHSP-Mut. SYBR Green Real time PCR (qPCR) en qRT-PCR was ingespan as alternatiewe metodes vir molekulêre karaterisering van transgeniese plante. Die qPCR en Southern-klad resultate het ooreengestem vir 76.5% van die monsters. Dit illustreer die vermoë van qPCR om akkurate kopie-getalle van transgene te bepaal. Verskeie plante is geïdentifiseer tydens qRT-PCR amplifisering wat hoë vlakke van transgeen mRNA uitdrukking getoon het. Hierdie monsters is ideaal vir verdere virus weerstandbiedendheids studies. Hierdie studie het die veelsydigheid van real time PCR bewys en getoon dat dit ‘n kosbare tegniek is vir akkurate virus opsporing sowel as kopie-getal bepaling.
Description
Thesis (MSc (Genetics))--University of Stellenbosch, 2009.
Keywords
Real time PCR, Molecular characterisation of plant viruses, Grapes -- Diseases and pests, Dissertations -- Genetics, Theses -- Genetics
Citation