Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke

Date
2011
Authors
Beyer, Herman L.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University, Bureau of the WAT
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke doeltaalvoorbeeld 'n vertaalekwivalent bevat wat in die vertaalekwivalentparadigma voorkom. Die versteuring van hierdie ekwivalensie vind plaas deur prosedures van onderadressering (wanneer nie al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma in doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling neerslag vind nie) en ooradressering (wanneer doeltaalvoorbeelde vertaalekwivalente bevat wat nie in die vertaalekwivalentparadigma voorkom nie). In 'n polifunksionele tweetalige woordeboek verteenwoordig adresseringsekwivalensie die ideale adresseringstruktuur tussen vertaalekwivalentparadigma en koteksafdeling. In Afrikaanse tweetalige woordeboeke is adresseringsekwivalensie egter skaars, maar dit blyk in tweetalige woordeboeke van ander tale ook die geval te wees. Hoewel gevalle van onderadressering relatief maklik geneutraliseer kan word, bevind 'n dieper ondersoek na gevalle van ooradressering dat die meeste doeltaalvoorbeelde wat simptomaties van ooradressering blyk te wees, wel tot kommunikatiewe ekwivalensie bydra ten spyte van 'n oënskynlik gebrekkige adresseringstruktuur. Dít is omdat hierdie doeltaalvoorbeelde nie as ware voorbeelde (wat die optrede van vertaalekwivalente illustreer) funksioneer nie, maar in der waarheid optree as kotekstuele spesifiseerders wat 'n funksionele prosedure van kontekstuele vertaalekwivalentuitsluiting verteenwoordig, waardeur die teikengebruiker gewys word op die nié-bruikbaarheid van die aangebode vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma in bepaalde kontekste. Hierdie bevinding noop 'n herwaardering van adresseringstrukture in die algemeen en die beginsel van adresseringsekwivalensie in die besonder.
ENGLISH ABSTRACT: Addressing equivalence prevails in a dictionary article when all the translation equivalents in the translation equivalent paradigm are represented in the target language examples in the cotext section and each target language example contains a translation equivalent that appears in the translation equivalent paradigm. The disruption of this equivalence takes place as a result of the procedures of underaddressing (when not all the translation equivalents in the translation equivalent paradigm are represented in the target language examples in the cotext section) and overaddressing (when target language examples contain translation equivalents that do not appear in the translation equivalent paradigm). In a polyfunctional bilingual dictionary addressing equivalence represents the ideal addressing structure between translation equivalent paradigm and cotext section. In Afrikaans bilingual dictionaries, addressing equivalence is rare, but this seems to be the case in bilingual dictionaries of other languages also. Although instances of underaddressing can be neutralised relatively easily, a deeper investigation into overaddressing has found that most target language examples that seem to be symptomatic of overaddressing indeed contribute to communicative equivalence in spite of a would-be deficient addressing structure. This is because these target language examples do not function as true examples (that illustrate the behaviour of translation equivalents), but are in fact cotextual specifiers that represent a functional procedure of contextual translation equivalent exclusion, through which the target user is advised of the non-usability of the translation equivalents offered in the translation equivalent paradigm in certain contexts. This finding requires a re-appreciation of addressing structures in general and the principle of addressing equivalence in particular.
Description
The original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za
Keywords
Bilingual dictionaries, Dictionaries, Polyglot
Citation
Beyer, H. L. 2011. Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke. Lexikos, 21:78-94, doi: 10.5788/21-1-38.