Complexity in second language task-based syllabus design for police communication in isiXhosa

Date
2011-12
Authors
Du Plessis, Madele
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this thesis is to present an isiXhosa task-based syllabus design for police communication. The aim is to provide a theory-based rationale for syllabus design to teach English- and Afrikaans-speaking police officials isiXhosa as a second language in order to communicate with the isiXhosa mother tongue police officials inside the police station (internal), as well as with the isiXhosa speaking community (external). For this purpose, a needs analysis is conducted, i.e. the communication needs and objectives of the police officials are determined. Therefore, the aim is to determine the proficiency level of the police officials in terms of their knowledge about isiXhosa. The thesis undertakes this investigation in order to determine the type of communication used by the police officials. Communicative tasks, appropriate for police officials on an intermediate level, were constructed accordingly for the purpose of identifying central task types. An analysis of each dialogue is done in order to determine the level of cognitive, as well as syntactic complexity. Each of these dialogues can be scaled in terms of their complexity, i.e. the complexity can either be increased or decreased. The aim of the communicative tasks is to teach learners various ways in which different parts of texts relate to one another. Furthermore, the purpose of this thesis is to determine the way in which Task-based Language Teaching can be incorporated into a syllabus design in order to teach isiXhosa to police officials as a second language. The aim of Task-based Language Teaching is to create natural contexts in which communicative tasks can be performed. The communicative tasks should enable the police officials to use the language in order to communicate in the world outside the classroom. The study concludes that specific purpose syllabus design is a multi-faceted process, hence it requires a multi-perspective approach as demonstrated in this thesis.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie tesis is om 'n Taakgebaseerde Sillabusontwerp vir polisiekommunikasie voor te stel. Die mikpunt is om 'n teoreties-gebaseerde rasionaal vir sillabusontwerp te verskaf om sodoende Engels- en Afrikaanssprekende polisielede isiXhosa as tweede taal te leer sodat hulle in staat is om met polisielede in die polisiestasie (intern), asook met die gemeenskap (ekstern) te kommunikeer. Vir hierdie doeleinde is dit nodig om 'n behoefte-analise saam te stel, met ander woorde die kommunikasiebehoeftes en -doelwitte van die polisielede. Die doel is dus om die bevoegdheidsvlak van die polisielede te bepaal in terme van hul kennis rakende isiXhosa. Dit sluit 'n ondersoek in om vas te stel watter tipe kommunikasie deur die polisielede gebruik word. Kommunikatiewe take, geskik vir polisielede op 'n intermediere vlak, is daarvolgens saamgestel om sodoende sentrale taaktipes te identifiseer. Elke dialoog is geanaliseer in terme van kognitiewe, asook sintaktiese kompleksiteit. Elkeen van hierdie dialoe kan georden word in terme van hul kompleksiteit, met ander woorde die kompleksiteit kan of verhoog of verlaag word. Die doel van die kommunikatiewe take is om leerders verskeie maniere te wys waarop verskillende dele van tekste verband hou met mekaar. Verder is die doel van hierdie tesis om te bepaal hoe Taakgebaseerde Taalonderrig in 'n sillabusontwerp inkorporeer kan word om sodoende isiXhosa as tweede taal aan polisielede te leer. Die mikpunt van Taakgebaseerde Taalonderrig is om natuurlike kontekste te skep waarin kommunikatiewe take uitgevoer kan word. Die kommunikatiewe take is veronderstel om polisielede in staat te stel om die taal te gebruik sodat hulle in die wereld buite die klaskamer kan kommunikeer. Die gevolgtrekking van die studie is dat 'n sillabusontwerp vir spesifieke doeleindes, 'n multi-kenmerkende proses is, en dus 'n multi-perspektiewe benadering vereis soos wat demonstreer is in hierdie tesis.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2011.
Keywords
Police communication -- isiXhosa, Task-based syllabus design, Dissertations -- African languages, Theses -- African languages
Citation