Public sector reform within the South African perishable export industry

Date
2009-12
Authors
Jansen, Lucien
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Public sector reform has been around since the 1980s and was a result of criticism against traditional public administration for being too slow and inefficient to address public needs. Although Public sector reform is common in developed countries, evidence of public sector reform has rarely been seen in developing countries. The purpose of this investigation is to determine whether there is any evidence of public sector reform in a developing country such as South Africa. The author divides public sector reform into three categories, namely: new governance, regulatory governance and new public management (NPM). Based on the theoretical information analysed, a list of qualifying criteria for public sector reform is compiled. The author then focuses on the Perishable Products Export Control Board (PPECB), a statutory organisation acting as a service provider for the perishable products export industry and a regulator on behalf of the South African government. The author analyses the model on which South African perishable exports are based and studies the organisation‟s history, strategies, operational structure and its relationship with government. The information gathered is then compared to the list of qualifying criteria compiled for public sector reform. It was found that the model, and specifically service delivery strategies by the PPECB, provides conclusive evidence of new governance, regulatory governance and NPM. It was also found the model is a hybrid between traditional public administration and public sector reform, as it contains characteristics of both. The study takes the form of a literature review. Research was conducted through studying various literatures pertaining to new governance, regulatory governance and new public management. In addition, the author gathered relevant information from within the PPECB, the South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) and the export industry. Further information was also collected by means of unstructured interviews with senior individuals employed by the PPECB.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Openbare hervorming bestaan sedert die jare tagtig en het basies ontstaan as gevolg van kritiek omdat tradisionele openbare administrasie te traag en onbevoeg was om openbare behoeftes aan te spreek. Hoewel openbare hervorming in ontwikkelde lande stewig gevestig is, is daar ook bewys daarvan in ontwikkelende lande. Die doel van hierdie ondersoek was om vas te stel of daar enige bewys van openbare hervorming in ‟n ontwikkelende land soos Suid-Afrika bestaan. Die outeur het openbare hervorming in drie kategorieë verdeel, te wete nuwe regeringsbestuur, regulatoriese regeringsbestuur en nuwe openbare bestuur. Op grond van ‟n analise van die teoretiese inligting, is ‟n lys van kwalifiserende kriteria – gerig op openbare hervorming – saamgestel. Die outeur het vervolgens op die Bederfbare Produkte Uitvoerbeheerraad (PPECB) gefokus – dit is ‟n statutêre liggaam wat as diensverskaffer vir die bederfbare produkte uitvoernywerheid en as ‟n reguleerder namens die Suid-Afrikaanse regering optree. Die outeur het ‟n analise gedoen van die model waarop Suid-Afrikaanse bederfbare uitvoere gebaseer is en voorts die organisasie se geskiedenis, strategie, operasionele struktuur en sy verhouding met die regering bestudeer. Die inligting wat ingewin is, is vervolgens met die lys van kwalifiserende kriteria – gerig op openbare hervorming – vergelyk. Daar is bevind dat die model – en spesifiek diensleweringstrategie by die PPECB – voldoende bewys lewer van nuwe regeringsbestuur, regulatoriese regeringsbestuur en nuwe openbare bestuur. Daar is ook bevind dat die model ‟n hibridisering is tussen tradisionele openbare administrasie en openbare hervorming aangesien dit karaktereienskappe van albei bevat. Die studie is in die vorm van ‟n literêre oorsig gedoen. Navorsing is uitgevoer deur die bestudering van verskeie geskrifte oor nuwe regeringsbestuur, regulatoriese regeringsbestuur en nuwe openbare bestuur. Daarbenewens het die outeur relevante inligting binne die PPECB, die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die uitvoernywerheid, ingesamel. Nog inligting is ook bekom deur ongestruktureerde onderhoude met senior werknemers van die PPECB te voer.
Description
Thesis (MPA (School of Public Management and Planning))--University of Stellenbosch, 2009.
Keywords
Public sector reform, Export industry, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation