Transforming the accounting profession through Thuthuka : an outcome-based evaluation of the Thuthuka Bursary Fund programme as implemented at Stellenbosch University

Date
2022-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Transformation is not dependent on financial forces alone and therefore a more holistic approach to transformation is required. The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) realised that an intervention is required and therefore launched the Thuthuka Bursary Fund programme. The aim of the programme is investing in skills development of individuals of colour in order to promote racial diversification in the accounting profession together with addressing scarce skills. Although there are many bursary programmes, they merely provide funding and do not actively facilitate the initiative’s success. Apart from funding, students require social and emotional support. The Thuthuka programme offers a comprehensive programme to facilitate the success of students completing their degree programme. The study evaluated the Thuthuka bursary programme, as implemented at Stellenbosch University, to determine the success of the programme in supporting students, ensuring academic success, and contributing towards transforming the accountancy profession. The Kirkpatrick Evaluation Model was applied, to measure the impact of the programme on four different levels. Qualitative and quantitative research methodologies methods were used to collect data from current students, alumni and programme staff through interviews and questionnaires. Secondary data analysis was completed through the interpretation of quantitative data previously collated on enrolment and throughput statistics. The study found that the Thuthuka bursary programme makes a significant impact on the lives of the bursary recipients. The funding as well as academic and other support make an invaluable contribution in the completion of their studies. Based on statistics, the national Thuthuka bursary programme contributes, to an extent, to changing the demographic composition of Chartered Accountants by having added over 1400 CAs of colour since the inception of the programme. Key recommendations from the findings include incorporating more workshops that see to the emotional and mental well-being of students, additional academic support, integrating more real-life application of themes in the curriculum and better promotion of the bursary programme to improve the programme. Based on the study it was found that further support for completion of professional examinations can be incorporated in the programme at earlier years of the programme in order to maximise the success of the programme.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Transformasie is nie afhanklik van finansiële aspekte alleen nie en daarom word 'n meer holistiese benadering tot transformasie vereis. Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) het besef dat 'n ingryping nodig is en het daarom die Thuthuka-beursfonds-program van stapel gestuur. Die doel van die program is om in vaardigheidsontwikkeling van individue van kleur te belê om rassediversifikasie in die rekeningkundige beroep te bevorder tesame met die aanspreek van skaars vaardighede. Alhoewel daar baie beursprogramme is, bied dit slegs finansiering en vergemaklik dit nie die sukses van die inisiatief nie. Afgesien van befondsing, benodig studente sosiale en emosionele ondersteuning. Die Thuthuka-program bied 'n omvattende program om die sukses van studente wat hul graadprogram voltooi, te vergemaklik. Die studie het die Thuthuka-beursprogram, soos geïmplementeer by die Universiteit Stellenbosch, geëvalueer om die sukses van die program te bepaal om studente te ondersteun, akademiese sukses te verseker en by te dra tot die transformasie van die rekenmeestersberoep. Die Kirkpatrick-evalueringsmodel is toegepas om die impak van die program op vier verskillende vlakke te meet. Kwantitatiewe and kwalitatiewe navorsingsmethodes is gebruik om data van huidige studente, alumni en programpersoneel deur middel van onderhoude en vraelyste in te samel. Sekondêre data-analise is voltooi deur die interpretasie van kwantitatiewe data wat voorheen op inskrywing- en deurvloeistatistieke versamel is. . Die studie het bevind dat die Thuthuka-beursprogram 'n beduidende impak op die lewens van die beursontvangers het. Die finansiering, sowel as akademiese en ander ondersteuning, lewer 'n waardevolle bydrae tot die voltooiing van hul studies. Op grond van statistieke dra die nasionale Thuthuka-beursprogram tot 'n mate by tot die verandering van die demografiese samestelling van geoktrooieerde rekenmeesters, deur meer as 1400 GR's van kleur sedert die program begin is by te kon dra. Belangrike aanbevelings uit die bevindinge sluit in die inkorporering van meer werkswinkels vir die emosionele en geestelike welstand van studente, bykomende akademiese ondersteuning, integrasie van meer werklike temas in die kurrikulum en beter bemarking van die beursprogram om die program te verbeter. Op grond van die studie is gevind dat verdere ondersteuning vir die voltooiing van professionele eksamens vroeër jare van die program in die program geïnkorporeer kan word om die sukses van die program te maksimeer.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
College students -- Funds and scholarships -- South Africa, Student financial aid administration -- South Africa, Stellenbosch University -- Funds and scholarships -- South Africa, UCTD
Citation