Institutionalising social dialogue: a micro-foundational perspective of the national economic and labour council of South Africa

Date
2021-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : This study examined The National Economic and Labour Council (Nedlac) of South Africa, from a micro-foundational institutional perspective, within a multi-layer framework, and in so doing, identifies the possible limitations for consensus-building that arise from inadequate management of competing logics and the required frame formation during social dialogue. Nedlac emerged during South Africa’s transition to democracy in 1994 and was tasked with facilitating consensus on economic and development policy. By examining the microfoundational interactions between policy actors in the institutional field and studying the historical employment of frames, frame conflict, and frame formation processes of policy actors in the economic policy discourse, the study examined institutional entrepreneurship, cast as integrative leadership activities by constituency representatives, undertaken in pursuit of consensus-building, or frame formation at Nedlac. The study interpreted these developments against the backdrop of South Africa's political economic context and addressed the need for scholars and practitioners to better understand institutional leadership within the context of policy deliberation as part of the institutional life of pluralistic democratic societies. The results contribute to a micro-foundational perspective of institutions, to theorise about cross-sectoral social dialogue, and in terms of practice, to policymaking in contexts such as South Africa that are beset with conflicting interests. The results of the study have implications for institutional design, for discursive approaches to policymaking and mediation, and leadership practices in multi-sectoral institutions. It enhances comprehension of the relationship between theory and practice and offers policymakers and institutional leaders in South Africa and elsewhere, executable insights into new approaches to consensus-building. The study proposes institutionalize social dialogue, underpinned by reflexive frame formation, as a means for social dialogue for securing the social contract and in response to new challenges emerging in policymaking and in public leadership as a result of increasingly complex, multi-stakeholder demands. It recognises that institutional pluralism must be accommodated and better understood by policymakers and institutional leaders and for the design and management of pluralistic institutions.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Hierdie studie ondersoek die Nationale Ekonomiese en Arbeid Raad (Nedlac) van Suid-Afrika vanuit die oogpunt van mikro-fondasies van instellings, binne 'n meerlaagse raamwerk, en identifiseer sodoende die moontlike beperkings vir konsensusbou wat voortspruit uit onvoldoende bestuur van mededingende logika en die vereiste raamvorming tydens sosiale dialoog. Nedlac het na vore gekom tydens die oorgang van Suid -Afrika na demokrasie in 1994 en is getaak om konsensus oor ekonomiese en ontwikkelingsbeleid te fasiliteer. Deur die mikro-fundamentele interaksies tussen beleidsakteurs op institusionele gebied te ondersoek en die historiese gebruik van rame, raamkonflik en raamvormingsprosesse van beleidsakteurs in die ekonomiese beleidsdiskoers te bestudeer, ondersoek die studie institusionele entrepreneurskap, wat as integrerende leierskapsaktiwiteite beskou word deur kiesafgevaardigdes, wie onderneem om konsensus te bou deur raamvorming by Nedlac. Die studie het hierdie ontwikkelings geïnterpreteer teen die agtergrond van die politieke ekonomiese konteks van Suid -Afrika en die behoefte van geleerdes en praktisyns aangespreek om institusionele leierskap binne die konteks van beleidsbespreking beter te verstaan as deel van die institusionele lewe van pluralistiese demokratiese samelewings. Die resultate dra by tot 'n mikro-fundamentele perspektief van instellings, om te teoretiseer oor sosiale dialoog en in terme van praktyk, tot beleidsvorming in kontekste soos Suid-Afrika waar groot hoeveelhede belange bots. Die resultate van die studie het implikasies vir institusionele ontwerp, vir diskursiewe benaderings tot beleidmaking en bemiddeling, en leierskapspraktyke in multisektorale instellings. Dit versterk die begrip van die verhouding tussen teorie en praktyk en bied beleidsmakers en institusionele leiers in Suid-Afrika en elders uitvoerbare insigte oor nuwe benaderings tot die bou van konsensus. Die studie stel voor dat die sosiale dialoog geïnstitusionaliseer word, ondersteun deur refleksiewe raamvorming, as 'n manier vir sosiale dialoog vir die beveiliging van die sosiale kontrak en in reaksie op nuwe uitdagings wat ontstaan in beleidmaking en in openbare leierskap as gevolg van toenemend komplekse eise van van pluralitiese samelewings. Dit erken dat institusionele pluralisme geakkommodeer en beter verstaan moet word deur beleidmakers en institusionele leiers en vir die ontwerp en bestuur van pluralistiese instellings.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2021.
Keywords
Microfoundations, Institutional economics -- South Africa, Public-private sector cooperation -- South Africa, Consensus (Social sciences), Integrative leadership -- Government policy -- South Africa, Nedlac -- South Africa, UCTD
Citation