A proposal to facilitate BIM implementation across the South African construction industry

Date
2021-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The South African construction industry (SACI) is declining in growth and is facing many challenges. The global construction industry has realised the value of Building Information Modelling (BIM), and countries are facilitating BIM through national strategies and initiatives. However, the SACI lacks widespread and effective BIM adoption and implementation. Therefore, this study aimed to develop a proposal to facilitate BIM implementation across the SACI. The literature review covered the theoretical background of BIM, a review of the related global and local literature, the challenges faced in South Africa regarding BIM implementation and the solutions proposed to mitigate these challenges. Then, an industry analysis was done covering the global BIM implementation strategies among six countries, followed by a discussion of the nature of the SACI. The methodology was qualitative and exploratory and entailed two main phases. Phase one entailed gaining knowledge about BIM in South Africa to select a focus group and develop an interview guide, forming a basis for the second phase. Phase two entailed conducting semi-structured interviews with nine BIM experts that have a profound understanding of the SACI. The interviews were analysed using thematic analysis to obtain the findings. The challenges in the industry were found to be related to educational, cultural, legal, financial, and governmental aspects. A range of possible solutions was identified and themed: raising awareness, education and training, promoting pilot projects, developing standards, updating procurement systems, developing software that meets South African needs, and government initiatives. The main industry role-players regarding BIM implementation were divided into four industry groups: the government, the education sector, private organisations, and software developers. Guidance in terms of best practices regarding BIM implementation was found for South African firms. Five themes were identified for the guidelines. These are, determining the business value of BIM, developing a strategy to implement BIM in the organisation, acquiring external assistance, implementing sound change management practices, and initiating a pilot project. Finally, a proposal was made to facilitate BIM implementation across the SACI, which entails three key concepts, namely, leadership, strategy, and roles and responsibilities. This research contributes to BIM development in the SACI and could be used for future research on national BIM implementation strategies.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse konstruksie bedryf (SAKB) is besig om negatief te groei en staar baie uitdagings in die gesig. Die globale konstruksie bedryf het reeds die waarde van Building Information Modelling (BIM) besef, en lande fasiliteer BIM deur nasionale strategieë en inisiatiewe. Die SAKB beleef egter nie wydverspreide en effektiewe BIM-aanneming en implementering nie. Hierdie studie het daarom ten doel om 'n voorstel te ontwikkel om BIM- implementering regoor die SAKB te fasiliteer. Die literatuuroorsig dek die teoretiese agtergrond van BIM, gee 'n oorsig van die verwante globale en plaaslike literatuur, die uitdagings in Suid-Afrika met betrekking tot BIM- implementering en die voorgestelde oplossings om hierdie uitdagings te versag. 'n Industrie analise word gedoen wat die globale BIM-implementering strategieë onder ses lande dek, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die SAKB. Die metodologie van die studie was kwalitatief en verkennend en het twee hoof fases behels. Fase een het behels dat kennis oor BIM in Suid-Afrika opgedoen word om 'n fokusgroep te kies en 'n onderhoudsgids te ontwikkel, wat 'n basis vir die tweede fase vorm. Fase twee behels die uitvoer van semi-gestruktureerde onderhoude met nege BIM-kundiges wat 'n goeie begrip van die SAKB het. Die onderhoude is ontleed met behulp van tematiese analise om die bevindinge te verkry. Daar is bevind dat die uitdagings in die bedryf verband hou met opvoedkundige, kulturele, wetlike, finansiële en regerings aspekte. 'n Verskeidenheid moontlike oplossings is geïdentifiseer met die volgende temas: bewustheid, opvoeding en opleiding, die bevordering van loodsprojekte, die ontwikkeling van standaarde, die opdatering van verkrygingstelsels, die ontwikkeling van sagteware wat aan Suid-Afrikaanse behoeftes voldoen, en regeringsinisiatiewe. Die belangrikste rolspelers in die bedryf ten opsigte van BIM- implementering is in vier bedryfsgroepe verdeel: die regering, die onderwyssektor, private organisasies en sagteware-ontwikkelaars. Riglyne in terme van beste praktyke rakende BIM- implementering is vir Suid-Afrikaanse maatskappye gevind. Vyf temas is vir die riglyne geïdentifiseer. Dit behels die bepaling van die besigheidswaarde van BIM, die ontwikkeling van 'n strategie om BIM in die organisasie te implementeer, om eksterne hulp te verkry, gesonde veranderings-bestuurspraktyke te implementeer, en om 'n loodsprojek te begin. Ten slotte word 'n voorstel gemaak om BIM-implementering regoor die SAKB te fasiliteer, wat drie sleutel konsepte behels, naamlik leierskap, strategie, en rolle en verantwoordelikhede. Hierdie navorsing dra by tot BIM-ontwikkeling in die SAKB en kan gebruik word vir toekomstige navorsing oor nasionale BIM-implementering strategieë.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2021.
Keywords
UCTD, Building Information Modeling, Construction industry -- South Africa, Construction data processing industry, Construction industry -- Management
Citation