Prevalence of workplace bullying of trainee doctors in the Western Cape, South Africa : an exploratory descriptive study

Date
2021-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Doelwit : Die navorser se hoofdoelwit was om die voorkoms van afknouery in die werkplek van leerlingdokters in die Wes-Kaap te ondersoek. Die fokus van hierdie studie was op die subjektiewe perspektiewe van leerlingdokters wat hulself as slagoffers en/of getuies van afknouery in die werkplek identifiseer. Deelnemers : Altesaam 194 leerlingdokters (3de-jaar studente en hoër) het aan hierdie navorsingstudie by die mediese fakulteite van twee universiteite in die Wes-Kaap deelgeneem. Metode van die studie : ’n Kwantitatiewe nie-eksperimentele ex post facto-ontwerp is vir hierdie navorsing gebruik. Verder is 'n nie-waarskynlikheids geriefsteekproeftegniek gebruik om data in te samel. ’n Uitnodiging met ‘n selfrapporteringsvraelys is elektronies aan deelnemers gestuur. Die vraelys het meetinstrumente soos die Negatiewe Handelinge Vraelys (NAQ) en Werk Teistering Skaal (WHS) ingesluit. Die data is daarna deur middel van beskrywende statistiek ontleed. Hoofbevinding : Alhoewel 'n hoë voorkoms van afknouery in die werkplek nie aangemeld is nie, dui navorsingsresultate daarop dat afknouery van leerlingdokters algemeen voorkom. Gevolgtrekkings : Hierdie navorsing het bewustheid geskep, ‘n bygedrae tot die kennismateriaal gelewer en bied 'n basis vir toekomstige navorsers om hierdie studie uit te brei en verder te voer. Dit is belangrik om in ag te neem dat die studie nie die oorsake van en/of bewyse vir die voorkoms van hierdie verskynsel kon bepaal nie. Aanbevelings aan mediese fakulteite en hospitaalbestuur word hierin bespreek. Die sterkpunte en beperkings van hierdie studie moet ook in ag geneem word wanneer die resultate van die studie gebruik word.
ENGLISH SUMMARY : Objective: The researcher’s main objective is to explore the prevalence of workplace bullying of trainee doctors in the Western Cape, South Africa. The focus of this study is on the subjective perspectives of trainee doctors who identify themselves as victims and/or witnesses of workplace bullying. Participants: A total of 194 trainee doctors (3rd year students and higher) participated in this research study from medical faculties at two universities in the Western Cape, South Africa. Study method: A quantitative non-experimental ex post facto design was used for this research. Also, a non-probability convenience sampling technique was used to collect data. An invitation with the self-report questionnaire has been sent electronically to participants which include measuring instruments such as the Negative Acts Questionnaire (NAQ) and the Work Harassment Scale (WHS). Data was then analysed by means of descriptive statistics. Main finding: Although a high incidence of workplace bullying has not been reported in this study, the research results still indicate the occurrence of workplace bullying of trainee doctors in the Western Cape province of South Africa. Conclusions: This research created awareness, contributed to the body of knowledge, and provides a basis for future researchers to elaborate on and further this study. It is important to take into consideration that the study could not determine the causes and/or evidence for the occurrence of the prevalence of workplace bullying of trainee doctors in the Western Cape, South Africa. Recommendations to medical faculties and hospital management are discussed. Strengths and limitations of this study should also be taken into consideration when utilising the results of this study.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Geen opsomming beskikbaar.
Description
Thesis (MCom)--Stellenbosch University, 2021.
Keywords
Bullying in the workplace -- Psychological aspects -- Western Cape (South Africa), Bullying in the workplace -- Incidence -- Western Cape (South Africa), Residents (Medicine) -- Western Cape (South Africa), UCTD
Citation