'n Ondersoek na kinderteater as 'n moontlike tersiere toneelspelonderrigmeganisme

Van der Merwe, Schalk Willem (2020-12)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the current actor-training approach for students in South Africa and how this training is presented at tertiary level. The starting point for the study is the Drama Department, Stellenbosch University. Various approaches to actor-training elements are initially compared to international trends. The term integration was further investigated to create a working definition for the study. Subsequently, the successful level of integration of various actor-training elements is investigated. As an approach to this investigation, the Stanislavski system is examined in the light of the exaggerated acting style and conventions of children's theatre. Following this, various research activities were executed. Art-based research is used as a paradigm for these research activities and the relationship between Research Led Practice and Practice Led Research is applied. Self-reflective data was collected and artistically presented as exegesis in the thesis. Research activity 1 has delineated the term children's theatre, including the conventions and style of the theatrical form, so that it can be explored in practice. The Stanislavski system in Research Activity 2 was researched and tested through the theoretical framework applied within practice. Various components of the system as an approach to actor-training are emphasized. From Research Activity 2, two actor-training models are created (in Research Activities 3 and 4, respectively) to test an approach to the successful integration of actor-training elements within an exaggerated acting style. The research and methodological approach has led to the application of the theories being highlighted, in that it identifies, addresses and improves the successful level of integration during acting. Although the Stanislavski system has been used as an approach, other approaches can also be used. Children's theatre as an exaggerated acting style can also be replaced with other exaggerated acting styles, such as the farce.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie is daar na die huidige toneelspelopleidingsbenadering vir akteurs in Suid-Afrika gekyk en hoe hierdie opleiding op tersiêre vlak aangebied word. As vertrekpunt vir die studie, is die Universiteit Stellenbosch, Drama Departement gebruik. Verskeie benaderings van toneelspelopleidingselemente is aanvanklik met internasionale tendense vergelyk. Die term integrasie is verder ondersoek om ʼn werksdefinisie vir die studie te skep. Die suksesvolle vlak van integrasie van verskeie toneelspelelemente is daarna ondersoek. As benadering tot die ondersoek van toneelspelopleidingselemente, is die Stanislavski-sisteem aan die hand van die vergrote spelstyl en konvensies van kinderteater onder die loep geneem. Hierna het verskeie navorsingsaktiwiteite plaasgevind. Kunsgebaseerde navorsing is as paradigma vir hierdie navorsingsaktiwiteite gebruik en die verhouding tussen Navorsing Aangedrewe Praktyk en Praktyk Aangedrewe Navorsing is toegepas. Selfreflektiewe data is ingesamel en op ʼn artisieke wyse as eksegese in die tesis voorgestel. Navorsingsaktiwiteit 1 het die term kinderteater afgebaken, insluitende die konvensies en styl van die teatervorm, sodat dit in die praktyk ondersoek kan word. Die Stanislavski-sisteem in Navorsingsaktiwiteit 2 is nagevors en die teorietiese raamwerk binne die praktyk, is getoets. Verskillende komponente as benadering tot spelopleiding, is beklemtoon. Vanuit Navorsingsaktiwiteit 2 is twee toneelspelopleidingsmodelle geskep (onderskeidelik in Navirsingsaktiwiteite 3 en 4) om ʼn benadering tot die suksesvolle integrasie van toneelspelopleidingselemente binne ʼn vergrote toneelspelstyl te toets. Die metodologiese aanslag van die navorsing het daartoe gelei dat die toepassing van teorieë eerder as teorieë self voorkeur geniet. Sodoende word die suksesvolle vlak van integrasie tydens toneelspelopelding identifiseër, aangespreek en verbeter. Alhoewel die Stanislavski-sisteem as benadering gebruik is, kan ander benaderings ook gebruik word. Kinderteater as vergrote spelstyl kan ook vervang word met ander toneelspelstyle soos die klug.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/109214
This item appears in the following collections: