Perceptions and experiences of registered South African kinderkineticists of their profession : A qualitative study

Date
2020-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Kinderkinetics is a specialised gross motor development profession in South Africa, which aims to improve the gross motor development of children through movement. Nearly two decades after the profession of kinderkinetics was established, the profession itself is still not recognised by the Health Professions Council of South Africa. The overall aim of the study was to explore the perceptions and experiences of registered kinderkineticists, of their profession in South Africa.The study follow edaqualitative descriptive explorative contextual research design and made use of the adapted conceptual framework of feelings and perceptions about a profession. Using purposive and snowball non-probability sampling methods, registered members (19) from the 2016 South African Professional Institute for Kinderkinetics registry were included in the study. The data was collected from in-depth, semi-structured, self-designed interviews completed either face-to-face or telephonically. To ensure the validity and trustworthiness of the research findings, measures were taken to ensure credibility, transferability, dependability and confirmability of the results. The study also found that the perceptions and experiences of registered South Africa kinderkineticists were influenced by a number of challenges experienced in the relatively new profession of kinderkinetics. These challenges included the lack of experience of newly qualified kinderkineticist, their professional isolation in their transition year and in independent private practice, a lack of awareness and role ambiguity resulting in competition and negative attitudes from other similar professions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Kinderkinetika, ʼn gespesialiseerde groot motoriese ontwikkelings professie in Suid-Afrika, poog om die groot motoriese ontwikkeling van kinders te ontwikkel deur beweging. Die professie van kinderkinetika word steeds, na twee dekades nadat dit gestig is, as ʼn onbekende professie gesien. Dit is steeds in die proses om gevestig te word as ʼn professie in Suid-Afrika. Die algehele doel van die studie is om die persepsie en ervaring van registreerde kinderkinetikuste in Suid-Afrika te ondersoek. Die studie was ʼn generiese kwalitatiewe verkennende beskrywing en kontekstuele ontwerp wat gebruik gemaak het van die aangepaste konseptuele raamwerk van gevoelens en persepsies oor ʼn professie, om die persepsies en ondervindings van deelnemers te bepaal. Die deelnemers aan die studie bestaan uit 19 geregistreerde kinderkinetikuste uitgesoek deur meningvolle steekproefneming en sneeubal steekproefneming metodes van die 2016 Suid-Afrikaanse Professionele Instituut vir Kinderkinetika lys van geregistreerde lede. Deur gebruik te maak van in diepte semi gestruktureerde self ontwerpte onderhoud skedules was die data ingesamel deur middel van onderhoude, telefonies en van aangesig tot aangesig. Om die geldigheid en betroubaarheid van die navorsingsbevindings te verseker, is maatreels in plek gestel om geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, afhanklikheid en bevestigbaarheid van die studie en resultate te verseker. Ses(6) hooftemas en14 subtemas het na tevore gekom in die studie. Die temas was wisselende ondervindings en stories van sukses en mislukking, oorgangsgeleenthede en uitdagings wat deur kinderkinetikuste ondervind is, volgehoue professionele ontwikkelingsvereistes en uitdagings, loopbaan doelwitte geleenthede, kontekstuele uitdagings ondervind deur kinderkinetikuste wat werk in die professie van kinderkinetika en waargeneemde houdings teenoor die professie van kinderkinetika. Die studie het bevind dat die persepsies en ondervindings van die Suid-Afrikaanse geregistreerde kinderkinetikuste beinvloed word deur die uitdagings wat ondervind word in die professie van kinderkinetika.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Kinderkineticists -- Psychological aspects, Kinderkineticists -- Sociological aspects, Kinderkineticists -- Knowledge and learning, Kinderkineticists -- Social conditions, Kinderkineticists -- Quality -- Research, Kinderkineticists -- South Africa, UCTD
Citation