The SANDF and societal development : project KOBA-TLALA

Date
2020-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this research is to investigate the potential contribution of the Department of Defence (DOD), specifically the South African National Defence Force (SANDF) to the developmental agenda and other initiatives of Government. The study is exploratory in nature and the aim of the research is to explore if/how the SANDF can contribute to the developmental agenda of Government. The research is based on Project KOBA-TLALA as the case study that instructs the SANDF to introduce a footprint in rural and semi-rural areas to support the developmental agenda. The SANDF was to develop such a concept and operationalize it in the shortest period beyond its traditional primary conventional role and with specific reference to its secondary responsibilities. This DOD (SANDF) initiative supports other initiatives through the facilitation of high-impact priority projects to fulfil a need in society, change people’s perception so that they view the SANDF as more than just providing defence and have a high success rate and value proposition. The research focussed on determining how best the DOD, specifically the SANDF, can contribute to the developmental agenda without deviating from its core business. The study endeavoured to obtain opinions and understanding what a developmental state means for South Africa, whether the DOD (SANDF) has a role to play in the developmental agenda of government and how Project KOBA-TLALA can contribute to the developmental agenda of Government with specific focus to rural areas and other initiatives (military and non-military). The study emphasized the secondary tasks (non-military responsibilities) of the DOD (SANDF) and only solicitate the views of the military and the civil environment. The largest military contribution to the developmental agenda has been made by the SA Army, considering that the SA Army has been appointed the lead with Project KOBA-TLALA. The significance of the study is captured in the contribution that the SANDF can make to the developmental agenda of government. The rationale for the research is to obtain a scientific baseline that could be used to inform decisions about the future role of the DOD (SANDF) in the developmental agenda of government and how the collateral utility can support the developmental agenda and other government imperatives and eventually national strategic goals. This will influence the approach to plan for collateral utility application in the developmental agenda of government and how future Defence policies must be crafted and adapted. Considering that the research was exploratory in nature and the involvement of the SANDF in societal development is still in its infant shoes, valuable research data was collected, collated, analysed and findings identified. It can be concluded that the SANDF and specifically Project KOBA-TLALA can act as the vehicle to position the contribution of the military in support of the national developmental agenda of Government. Keyword search: Department of Defence, Developmental Agenda of Government, Project KOBA-TLALA, Societal Development, South African Army, South African National Defence Force.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navorsing is om die potensiële bydrae van die Departement van Verdediging, spesifiek die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW), tot die ontwikkelingsagenda en ander inisiatiewe van die regering te ondersoek. Die studie is ondersoekend van aard en die doel van die navorsing is om te verken of/hoe die SANW kan bydra tot die ontwikkelingsagenda van die regering. Die navorsing is gebaseer op Projek KOBA-TLALA as die gevallestudie wat die SANW gelas het om 'n voetspoor in landelike en semi-landelike gebiede in werking te stel om die ontwikkelingsagenda te ondersteun. Die SANW is gelas om so 'n konsep te ontwikkel en dit in die kortste tydperk bekend te stel buite sy tradisionele primêre konvensionele rol en met spesifieke verwysing na sy sekondêre verantwoordelikhede. Hierdie SANW inisiatief ondersteun ander inisiatiewe deur die fasilitering van hoë-impak prioriteit projekte om 'n behoefte in die samelewing te vervul, het ten doel om die persepsie van die algemene man op straat aangaande die SANW as meer as net die verskaffing van verdediging te verander en sodoende 'n hoë sukses koers te bereik en waarde toevoeging by te dra. Die navorsing fokus op die bepaling van hoe bes die Department van Verdediging, spesifiek die SANW, kan bydra tot die ontwikkelingsagenda sonder om af te wyk van hul kern werksaamheid. Die studie het ten doel om opinies te verkry en te verstaan wat 'n ontwikkelingsstaat vir Suid-Afrika beteken, het die Department van Verdediging (SANW) 'n rol om te speel in die ontwikkelingsagenda van die regering en hoe projek KOBA-TLALA kan bydra tot die ontwikkelingsagenda van die regering met spesifieke fokus op landelike gebiede en ander inisiatiewe (militêr en nie-militêr). Die studie beklemtoon die sekondêre take (nie-militêre verantwoordelikhede) van die Departement van Verdediging (SANW) en versoek die menings van die weermag en die burgerlike bestel. Die grootste militêre bydrae tot die ontwikkelingsagenda is gemaak deur die Suid Afrikaaanse Leër, met inagneming dat die Suid Afrikaanse Leër die voortou neem met Projek KOBA-TLALA. Die betekenis van die studie is vasgevang in die bydrae wat die SANW kan maak tot die ontwikkelingsagenda van die regering. Die rasionaal vir die navorsing is om 'n wetenskaplike basislyn te bepaal wat gebruik kan word om besluite te neem oor die toekomstige rol van die Departement van Verdediging (SANW) in die ontwikkelingsagenda van die regering en hoe die kollaterale nut die ontwikkelingsagenda van die regering kan ondersteun en uiteindelik nasionale strategiese doelwitte kan bereik. Dit sal die benadering vir die beplanning van die kollaterale nut binne die ontwikkelingsagenda van die regering beïnvloed asook bepaal hoe toekomstige verdedigingsbeleid ontwikkel en aangepas moet word. Nieteenstaande dat die navorsing ondersoekend van aard was en die betrokkenheid van die SANW in maatskaplike ontwikkeling nog steeds in sy kleuter skoene is, is waardevolle navorsing data versamel, gerangskik, ontleed en bevindings geïdentifiseer. Die gevolgtrekking van die studie dui daarop dat die SANW en spesifiek Projek KOBA-TLALA kan optree as die voertuig om die bydrae van die militêr in ondersteuning van die nasionale ontwikkelingsagenda van die regering te posisioneer. Sleutelwoord soek: Departement van Verdediging, Maatskaplike Ontwikkeling, Ontwikkelingsagenda van die Regering, Projek KOBA-TLALA, Suid-Afrikaanse Leër, Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag.
Description
Thesis (MMil)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Project KOBA-TLALA, South Africa. National Defence Force -- Social development projects, Military social develoment role -- South Africa, Rural development projects -- South Africa, UCTD
Citation