Factors influencing safe patient care provided by professional nurses in a private healthcare organisation in the Western Cape

Daniels, Ruth Carol (2020-03)

Thesis (MNur)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : Background: As the evolution of nursing takes place, professional nurses (PNs) are confronted with factors in the clinical field of healthcare organisations such as inadequate leadership, punitive cultures, insufficient learning and challenging demographic information which are influencing their provision of safe, patient care. The aim of the study was to determine the factors, which influence the safe patient care provided by PNs in a private healthcare organisation of the Western Cape, South Africa. The objectives of the study were to determine whether leadership, just culture, and organisational learning influence the PNs providing safe patient care and whether the personal background information of the PNs related to the PNs providing safe patient care in a private healthcare organisation of the Western Cape, South Africa. Methods: A quantitative descriptive design was applied to the study. The target population were all the PNs working in one private healthcare organisation of the Western Cape, South Africa. The researcher conducted a pilot test to refine the research methodology. The researcher collected the data with the assistance of a trained field worker. A reliable and validated questionnaire, designed by the Agency for Healthcare Quality and Research, the Hospital Survey on Patient Safety (United States of America), Version 1.0 was applied. Permission to conduct the study was obtained from the Health Research Ethics Committee (HREC) at Stellenbosch University [S19/02/046], the healthcare organisation and the participants by way of informed consent. Results: The results showed that leadership, just culture, and organisational learning influenced safe patient care provided by the PNs. Furthermore, the study found that the personal background information of the PN related to the safe patient care, which was provided by the PNs. The study found that the participants who held a Two Year General Diploma qualification were more inclined to agree with the items in the questionnaire even when items were negatively phrased. Most participants found that the management support for patient safety was inadequate (mean=59) and that management only became interested in patient safety after an adverse event happened (mean=41.8). Further results showed that the hospitals and units had a mean score of only m=46.50 for the non-punitive response to errors. Recommendations: Leadership of the organisation should be alluded to the factors influencing the safe patient care provided by the PNs. The development and implementation of a non-punitive culture is strongly suggested. Conclusion: The study identified that leadership, just culture and organisational learning were factors, which influenced the safe, patient care provided by the PNs, and in addition, that the personal background information related to safe patient care provided by the PNs in a private healthcare organisation of the Western Cape.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Agtergrond: Soos wat daar ontwikkeling in verpleging plaasvind, word professionele verpleegsters (PVs) gekonfronteer met faktore op kliniese gebied van gesondheidsorg organisasies soos gebrekkige leierskap, bestraffende kulture, onvoldoende leer en uitdagende demografiese inligting wat die voorsiening van veilige pasiëntsorg beïnvloed. Die doelstellings van die studie is om die faktore te bepaal of leierskap, ‘n geregtelike kultuur en organisatoriese leer beïnvloed word deur die PVs met hulle persoonlike agtergrond-inligting om veilige pasiëntsorg te verskaf in ‘n private gesondheidsorg organisasie in die Wes-Kaap, Suid-Afrika. Metodes: ‘n Kwantitatiewe, beskrywende ontwerp is in die studie toegepas. Die teikenbevolking is waar al die PVs in een private gesondheidsorg organisasie in die Wes-Kaap, Suid-Afrika werk. Die navorser het ‘n loodsprojek uitgevoer om die navorsingsmetodologie te verfyn. Die navorser het die data ingesamel met die hulp van ‘n opgeleide veldwerker. ‘n Betroubare en gevalideerde vraelys wat ontwerp is deur die Agentskap vir Gesondheidsorg Kwaliteit en Navorsing is gebruik, die Hospitaalopname oor Pasiëntveiligheid, Weergawe 1.0, is toegepas. Toestemming om die navorsingstudie te doen, is verleen deur die Gesondheidsnavorsing Etiekkomitee (GNEK) aan die Universiteit van Stellenbosch [S19/02/046] en die gesondheidsorg organisasie, en die deelnemers se ingeligte toestemming is verkry. Resultate: Die resultate toon dat leierskap, geregtelike kultuur en organisatoriese leer veilige pasiëntsorg beïnvloed wat deur PVs verskaf word. Voorts het die studie bevind dat die persoonlike agtergrond-inligting van die PVs verband hou met veilige pasiëntsorg wat deur die PVs verskaf is. Die studie het ook bevind dat deelnemers wat ‘n twee-jaar Algemene Diploma kwalifikasie besit, meer geneig is om met die items in die vraelys saam te stem, selfs al is die items negatief gestel. Die meeste deelnemers het gevind dat die bestuursondersteuning vir pasiëntsorg onvoldoende is (gemiddelde=59) en dat bestuur slegs begin belang gestel het in pasiëntsorg na ‘n ongunstige insident plaasgevind het (gemiddelde=41.8). Verdere resultate het bewys dat die hospitaal en eenhede ‘n gemiddelde telling het van slegs m=46.50 vir die nie-strafbare respons op foute. Aanbevelings: Leierskap van die organisasie behoort te verwys na die faktore wat pasiëntsorg beïnvloed wat deur die PVs verskaf word. Die ontwikkeling en implementering van ‘n nie-strafbare kultuur word ten sterkste aanbeveel. Gevolgtrekking: Hierdie studie het leierskap, ‘n geregtelike kultuur en organisatoriese leer as faktore geïdentifiseer wat veilige pasiëntsorg beïnvloed wat deur die PVs verskaf is en daarmee saam ook die persoonlike agtergrond-inligting van die PVs wat pasiëntsorg verskaf in ‘n private gesondheidsorg organisasie in die Wes-Kaap.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/108230
This item appears in the following collections: