An investigation of ו)עתה) : beyond the temporal/logical bifurcation

Date
2020-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study provides an investigation into the features and functions of עַתָּה) ו ,(ְseeking to provide a complete account which progresses beyond the temporal/logical bifurcation which has characterized scholarship for much of the last century. This present work is part of a larger project to understand the various adverbs, conjunctions, and discourse markers (DM), those pesky small words which have puzzled translators due to their polysemous character (Van der Merwe et al 2017:379–382). Recent developments in the fields of DM studies, linguistic typology, and grammaticalization promise explanatory insights to the problem presented by עַתָּה) ו .(ְTogether, these disciplines make up our theoretical model, and they provide the framework, categories, and terminology, which equip us for the task of investigating עַתָּה) ו .(ְ We apply this theoretical model to the 431 tokens of עַתָּה) ו (ְin BH. The various senses are identified, grouped together and described as distinct categories. This study posits fours senses: the predicate adverb, the sentential adverb, the structural DM, and the interactional DM. We substantiate each sense by tracing a profile of familial traits shared by most members with (syntactic, semantic, and pragmatic characteristics) and listing sub-functions with collocations and constructions. Then we relate the senses together on a grammaticalization path as clusters along a cline, demonstrating the fuzzy borders between senses with transitional cases. The result is a unified account of עַתָּה) ו (ְwhich explains its different functions, their corresponding features, and relates the senses together in a coherent, motivated way.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie is ’n ondersoek na die eienskappe en funksies van עַתָּה) ו (ְwat daarop gemik is om ’n uitvoerige beskrywing te bied wat meer is as die temporele/logiese twee-deling wat die beskrywing van die konstruksie in die vakgebied vir die grootste deel van die vorige eeu gekenmerk het. Hierdie werk is deel van ’n groter projek om Bybels-Hebreeuse bywoorde, voegwoorde en diskoersmerkers (DM) te verstaan, daardie lastige klein woordjies wat vertalers as gevolg van hul polisemiese aard hoofbrekens gegee het (Van der Merwe et al 2017:379–382). In die studie word gebruik gemaak van onlangse ontwikkelinge op die gebied van diskoersmerkernavorsing, taaltipologie en grammatikalisering. Hierdie ontwikkelinge bied verhelderende insigte tot die beter verstaan van עַתָּה) ו .(ְʼn Integrering van insigte uit al drie hierdie dissiplines bied die grondslag van die teoretiese model waarmee in hierdie studie gewerk word. Hulle voorsien die raamwerk, kategorieë en terminologie wat in hierdie studie gebruik word. Ons pas hierdie teoretiese model toe in ons ondersoek van die 431 gevalle van עַתָּה) ו (ְin BH. Die verskillende betekenisse word geïdentifiseer, gegroepeer en dan beskryf as verskillende betekeniskategorieë. Hierdie studie poneer vier betekenisse: die predikatiewe bywoord, die sinsbywoord, die strukturele DM en die interaktiewe DM. Ons begrond elke betekenisonderskeiding deur die familie-ooreenkomste na te spoor wat deur die meeste lede gedeel word (met verwysing na die ter sake sintaktiese, semantiese en pragmatiese kenmerke van elkeen). Die onderafdelings van elke kategorie word na aanleiding van die kollokasies en konstruksies daarvan onderskei. Ons groepeer dan die betekenisse saam op ’n grammatikaliseringspad as samebundelings op ʼn gradiënt, wat ook die vae grense tussen betekeniskategorieë aantoon met verwysing na die grensgevalle. Die resultaat is ’n samehorende oorkoepelende verduideliking van עַתָּה) ו .(ְHierin word die verskillende funksies van die konstruksie, die ooreenstemmende eienskappe van die funksies en hul betekenisse op ʼn koherente wys met mekaar in verband gebring.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Ata (The Hebrew word), Hebrew -- Polysemy, Linguistic typology, Cognitive linguistics, Discourse markers, Pragmatic markers, Discourse Particles, UCTD
Citation