Constructing a framework that facilitates technology transfer to sub-Saharan Africa : a healthcare perspective

Date
2020-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Healthcare technology transfer aims to alleviate healthcare burdens in developing nations through a combination of acquisitions and collaborative technology development. Although technology transfer may be viewed as a mature field and while various technology transfer models exist, few focus on health-related concepts in developing nations. This study sets out to develop a framework capable of facilitating health-related technology transfer to sub-Saharan Africa. A systematic conceptual literature review is conducted to identify the major characteristics of technology transfer. The review outlines the evolution of technology transfer, critical technology transfer stakeholders and their roles, the available technology transfer methods, the requirement for knowledge transfer as well as known technology transfer barriers. A systematic comparative literature review is conducted to refine the focus of the study towards healthcare technology transfer case studies completed in sub-Saharan Africa. Fifty-one case studies are compared to identify the required infrastructure components, technology transfer methods utilised as well as the stakeholders involved. Based on the outcomes of the literature reviews, a conceptual framework is developed. This framework is divided into five phases and aims to guide a user through the phases of technology development, technology analysis, technology transfer method application, change management and commercialisation. Multiple guidelines and managerial best practices are provided at each phase. The conceptual framework is evaluated using an evaluation procedure consisting of three levels. The first level utilises the outcomes of 16 semi-structured interviews conducted with healthcare and technology transfer industry experts. The second level utilises the outcomes of a survey instrument completed by 89 healthcare technology managers. The conceptual framework is retrospectively applied to three healthcare TT case studies for the third level of the evaluation procedure. Issues identified during this evaluation procedure are mitigated by conflating the outcomes into the existing framework. The final consolidated framework is presented along with individual phase expansions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Gesondheidsorgtegnologie-oordrag poog om gesondheidsprobleme in ontwikkelende lande te verlig deur die paralelle ontwikkeling van verkrygingskanale en die gebruik van tegnologie. Alhoewel verskeie tegnologie-oordragmodelle bestaan, fokus min op gesondheidsverwante konsepte in ontwikkelende Afrika-nasies. Hierdie studie streef daarna om 'n raamwerk te ontwikkel wat die gesondheidsverwante tegnologie-oordrag na Afrika, suid van die Sahara, kan fasiliteer. 'n Sistematiese konseptuele literatuuroorsig is gedoen om die belangrikste eienskappe van tegnologie-oordrag te identifiseer. Die oorsig beskryf die evolusie van tegnologie-oordrag, kritieke tegnologie-oordragbelanghebbendes en hul rolle, die beskikbare tegnologie-oordragmetodes, die vereistes vir kennisoordrag asook bekende tegnologie-oordragprobleme. 'n Sistematiese vergelykende literatuuroorsig is gedoen om die fokus van die studie na gesondheidsorgtegnologie-oordraggevallestudies in Afrika, suid van die Sahara, te verfyn. Een en vyftig gevallestudies word vergelyk om die vereiste infrastruktuurkomponente, tegnologie-oordragmetodes en belanghebbendes te identifiseer. ‘n Konseptuele raamwerk gegrond op die uitkomste van die literatuuroorsigte is ontwikkel. Hierdie raamwerk is in vyf fases verdeel en beoog om 'n gebruiker te lei deur die fases van tegnologie-ontwikkeling, tegnologie-analise, tegnologie-oordragmetodetoepassing, veranderingsbestuur en kommersialisering. Verskeie riglyne en bestuurspraktyke word in elke fase voorsien. Die konseptuele raamwerk is geëvalueer deur gebruik te maak van 'n evalueringsprosedure wat uit drie vlakke bestaan. Die eerste vlak gebruik die uitkomste van 16 semi-gestruktureerde onderhoude wat met kundiges in gesondheidsorg en tegnologie-oordrag. Die tweede vlak maak gebruik van die uitkomste van 'n opname-instrument wat deur 89 gesondheidsorgtegnologiebestuurders voltooi is. Die konseptuele raamwerk word retrospektief toegepas op drie TT-gevallestudies vir gesondheidsorg vir die derde vlak van die evalueringsprosedure. Kwessies wat tydens hierdie evalueringsprosedure geïdentifiseer is, is in die bestaande raamwerk ingevleg. Die finale gekonsolideerde raamwerk word saam met individuele fase-uitbreidings verskaf.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Medical care -- Sub-Saharan Africa -- Technological innovations, Medical technology, Technology transfer -- Sub-Saharan Africa, UCTD
Citation