A configurational evaluation of elite sport policy in South Africa: a realist perspective

Jacobs, Shaundre Dwaylynn (2019-12)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2019.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Over the years, the attainment of international sporting success has become a critical important focus of the South African government. In this regard, specific elite sport policies have been introduced by policymakers in order to ensure that sport persons can perform internationally. Elite sport policies and the implementation thereof have been identified to be quite complex in reality, and differ considerably from one country to another. The overall aim of the current study was to assess what facilitates and/or inhibits the elite sport policies of South Africa through the configurational lens of a ‘realist perspective’, in the case of the Western Cape Province. In this regard, a configuration of several approaches was utilised in the ‘realist evaluation’. The current study made use of a multi-method research design by involving primary sport stakeholders, namely: athletes; coaches; administrators; expert sport management academics; and government partners. Data was collected and analysed in terms of the ‘realist perspective’ configurational elements, which comprise the components of context and mechanism in order to provide a basis for the outcome elements. The influence of various macro-level contextual factors was examined through the lens of systems theory. This was executed to determine how and to what extent contextual factors may or may not influence an elite sporting system in a nation characterised as an "emerging country". Furthermore, the effectiveness of the elite sport policies was measured using a multidimensional approach (input-throughput-output and feedback cycles). Furthermore, the emerging issues concerning the inter-organisational relationships between government stakeholders were explored by means of juxtaposing two theoretical frameworks, specifically the resource dependency theory and the inter-organisational theory. Research on inter-organisational relationships aided in the understanding on why dyadic government partnerships are formed, how they are managed, what the outcomes are, and how financial resources play a role in the dynamics of these relationships in the current study. The current study on elite South African sport policies produced the following results: (1) the organisation of sport in the country is quite complex; (2) ineffectiveness was established for the sporting performance (output), input and throughput cycles in the Western Cape Province; (3) the nation-specific context was identified to influence the elite sporting system quite extensively; and (4) the inter-organisational relationships between government stakeholders were reported to be challenging due to the variety of barriers that were identified. Firstly, the Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za 10 | P a g e current study implemented a configurational assessment of the elite sport policies of South Africa, specifically in the Western Cape Province, herewith advancing the field of sport management by adding to the limited number of available studies on elite sport policies of ‘emerging’ countries. Secondly, this study should provide empirical evidence for when policymakers review the (elite) sport policies of South Africa.

NEDERLANDS SAMEVATTING: In de loop der jaren is het bereiken van internationaal sportsucces een belangrijke focus van de overheid geworden. Als zodanig hebben landen in toenemende mate een specifiek topsportbeleid gevoerd gericht op het behalen van medailles op internationale sportevenementen. Het voeren van een succesvol topsportbeleid en de implementatie ervan wordt echter beschouwd als complex fenomeen dat aanzienlijk kan verschillen van land tot land. Het overkoelende doel van dit Ph.D. project was om door de configurerende lens van een ‘realistisch perspectief’ te evalueren wat het topsportbeleid van Zuid-Afrika, in het bijzonder de provincie West Kaap, versterkt en / of verzwakt. Om dit te bereiken werd een samenstelling van verschillende benaderingen gebruikt in de ‘realistische evaluatie’. In deze studie werd gebruik gemaakt van een multimethode analyse door de belangrijkste stakeholders van de sport te betrekken, namelijk: atleten, coaches, sport managers, academic experts en overheidspartners. Gegevens werden verzameld, geclusterd en geanalyseerd op de configuratie-elementen uit het realistisch perspectief, bestaande uit context- en mechanismecomponenten om een basis te vormen voor het uitkomstelement. De invloed van verschillende contextuele factoren op macroniveau werd onderzocht en ondersteund door systeemtheorie. Dit werd uitgevoerd om te evalueren hoe en in hoe verre contextuele factoren al dan niet invloed hebben op een topsportsysteem van een land in ontwikkeling. Bovendien werd de effectiviteit van het topsportbeleid geëvalueerd met behulp van een multidimensionale benadering (input-throughput-output en feedback cycli). De opkomende problemen met betrekking tot de interorganisatorische relaties tussen belanghebbenden van de overheid werden onderzocht door twee theoretische kaders naast elkaar te zetten, namelijk de theorie van de afhankelijkheid van hulpbronnen en de interorganisatorische theorie. Het onderzoek naar interorganisatorische relaties hielp bij het begrijpen waarom dyadische overheidspartnerschappen worden gevormd, hoe deze worden beheerd, wat de resultaten waren, en hoe financiële middelen een rol speelde in de dynamiek van deze relaties in deze specifieke casus. Deze Ph.D. studie over het topsportbeleid van Zuid-Afrika illustreerde de volgende resultaten: (1) de organisatie van topsport in het land is vrij complex, (2) ineffectiviteit werd vastgesteld voor de sportprestaties (output), de invoer- en doorvoercycli van de provincie West-Kaap, (3) de landspecifieke context werd geïdentificeerd dat het topsportsysteem kan beïnvloeden, en (4) de interorganisatorische relaties tussen belanghebbenden van de overheid werd benoemd als een uitdaging vanwege de verschillende barrières die werden vastgesteld. eerstens, implementeerde een configuratie-evaluatie van het topsportbeleid van Zuid-Afrika, in het specifieke geval van de provincie West-Kaap, en hierdoor op het gebied van sportmanagement bij te dragen aan de nauwelijks beschikbare studies over het topsportbeleid van landen in ontwikkeling. Ten tweede beoogde dit onderzoek empirische inzichtente leveren in het geval de beleidsmakers het (elite) sportbeleid van Zuid-Afrika herzien.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Internasionale sukses in sport het oor die jare heen ’n krities belangrike fokuspunt vir die Suid-Afrikaanse regering geword. Spesifieke hoëvlak beleidstukke oor sport is geïmplementeer in ’n poging om te verseker dat sportlui internasionaal kan meeding. Beleidstukke vir en die toepassing hiervan op hoëvlak sport is kompleks en verskil in ’n groot mate internasionaal. Die oorkoepelende doel van die huidige studie was om te bepaal wat fasiliteer en/of inhibeer hoëvlak sport beleidstukke vanuit ‘n ‘realistiese perspektief’ deur ’n konfigurasie- of ordeningslens in Suid-Afrika en meer spesifiek in die Wes-Kaapprovinsie. In hierdie verband is ’n konfigurasie van verskeie benaderings in die ‘realistiese werklikheidsevaluering’ gebruik. Die studie het van ’n multi-metode navorsingsontwerp gebruik gemaak deur die primêre belanghebbendes, naamlik: atlete; afrigters; administrateurs; kundige sportbestuur-akademici; en regeringsvennote te betrek. Data is volgens die ‘realistiese werklikheidsperspektief’ konfigurasie elemente ingesamel en ontleed, wat bestaan het uit konteks en meganisme as komponente wat as basis vir die uitkoms elemente dien. Die invloed van verskeie makro-vlak kontekstuele faktore is deur die lens van die sisteemteorie bestudeer. Dit is aangewend om te bepaal hoe en in watter mate kontekstuele faktore ’n hoëvlak sportsisteem, in ’n ‘ontluikende’ land beïnvloed. Die effektiwiteit van die hoëvlak sport beleidstukke is verder deur ’n multi-dimensionele benadering (inset-deurvoer-uitset en terugvoer siklusse) bepaal. Kwessies wat verband hou met die inter-organisatoriese verhoudings tussen regeringsvennote is deur middel van twee afwisselende teoretiese raamwerke, spesifiek die bronafhanklikheids- en inter-organisatoriese teorieë ondersoek. Die navorsing in verband met die inter-organisatoriese verhoudings het bygedra tot begrip waarom tweeledige regeringsvennootskappe gevorm word, hoe dit bestuur word, wat die uitkomste is, en hoe finansiële bronne ’n rol speel in die dinamika van hierdie verhoudings binne die huidige studie. Die huidige studie oor hoëvlak sport beleidstukke in Suid-Afrika het die volgende resultate opgelewer: (1) die organisasie van sport in Suid-Afrika is kompleks; (2) sportprestasie (uitset), inset- en deurvoersiklusse in die Wes-Kaapprovinsie was oneffektief; (3) die nasie-spesifieke konteks het die hoëvlak sportsisteem beduidend beïnvloed; en (4) die inter-organisatoriese verhoudings tussen regeringsvennote is aangedui as uitdagend as gevolg van die verskeidenheid hindernisse wat geïdentifiseer is. Eerstens, het die huidige studie ’n konfigurasie assessering van hoëvlak sport beleidstukke in Suid-Afrika gedoen met dieWes-Kaapprovinsie as spesifieke geval, waardeur die veld van sportbestuur bevorder is deur ‘n toevoeging tot die beperkte aantal studies oor hoëvlak sport beleidstukke in ‘ontluikende’ lande. Tweedens, kan hierdie studie empiriese resultate lewer aan beleidmakers wanneer (hoëvlak) sport beleidstukke in Suid-Afrika hersien word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107253
This item appears in the following collections: