An investigation of a suitable change management strategy to ensure the adoption of a developmental culture by the workforce : the case of Theewaterskloof Municipality

Date
2019-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : Change management is a topic that has been widely discussed in the academic field over many years. This concept is gaining more importance by the day and there are several organisations searching for the most important change management principles and change models to ensure maximum success. The concept of developmental local government has been on everyone’s lips for a couple of decades and many municipalities are still battling to achieve the desired state of being a developmentally-focused municipality. The main focus of local government is to ensure sustainable service delivery for its community. It is, furthermore, important to ensure that the objectives in terms of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, are achieved to ensure a better quality of life for all. It has therefore become necessary for municipalities to change their current culture to a developmentally-focused culture. It has also become clear that if a municipality is serious to change the way that it currently functions, a change management process should be adopted and implemented. The purpose of the study is to identify the most important change management principles, change models and requirements for a change management strategy that will be relevant to municipalities. This study therefore focused on understanding the concepts of change management and developmental local government. It also explored different change management principles and change models. Theewaterskloof Municipality was used as a case study. It is faced by specific challenges and certain objectives been identified in the municipality with a view to change the culture of the organisation to a developmentally-focused culture. A wide variety of literature was considered and were individual interviews held with internal and external participants with ample knowledge of local government and change within municipalities. The information gathered was considered and recommendations were made by the researcher specifically relevant for Theewaterskloof Municipality. Other rural municipalities will also be able to benefit from these recommendations. The researcher identified specific policies and processes that will also need to be reviewed. This study will assist other municipalities by using the recommendations with regard to important principles, change models, requirements for a change management strategy and policies that should possibly be reviewed as a basis for change. It is however important to understand that there does not exist a ‘one size fits all’ change management process and one should be cautious in applying this suggested change management process as it will depend on the unique challenges and objectives of the relevant organisations.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Veranderingsbestuur is `n onderwerp wat wyd bespreek word in die akademiese veld. Die konsep is besig om daagliks meer belangrikheid te verwerf en is daar verskeie organisasies op soek na die belangrikste veranderingsbestuur beginsels en veranderings modelle om maksimum sukses te verseker. Die konsep van ontwikkelende plaaslike regering is reeds vir die laaste paar dekades op almal se lippe en sukkel verskeie munisipaliteite steeds om die gewensde status van ontwikkelende plaaslike regering te bereik. Die hoof fokus van plaaslike regering is verder om volhoubare dienslewering vir die gemeenskap te verseker. Dit is verder belangrik om te verseker dat die doelwitte van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, 1996 bereik word om sodoende `n beter lewe vir almal te verseker. Dit het daarom nodig geword vir munisipaliteite om die huidige kultuur te verander na `n ontwikkelende-gefokusde kultuur. Dit het ook verder duidelik geword dat indien munisipaliteite ernstig daaroor is om die manier hoe daar huidiglik gefunksioneer word te verander, sal daar `n veranderingsbestuur proses aanvaar en geimplimenteer moet word. Die doel van die studie is om die mees belangrikste veranderingsbestuur beginsels, veranderings modelle en vereistes vir `n veranderingsbestuur strategie te bepaal relevant tot munisipaliteite. Die fokus van hierdie studie was om die konsepte van veranderingsbestuur en ontwikkelende plaaslike regering te verstaan. Verskillende veranderingsbestuurs beginsels en modelle was ook verken. Theewaterskloof Munisipaliteit was as `n gevallestudie gebruik. Spesifieke uitdagings en doelwitte was geidentifiseer in die munisipaliteit met die doel om die kultuur van die organisasie na `n ontwikkelende-gefokusde kultuur te verander. `n Wye verskeidenheid literatuur was oorweeg en was individuele onderhoude met interne en eksterne deelnemers gehou met genoegsame kennis van plaaslike regering en verandering in munisipaliteite. Die versamelde inligting was oorweeg en was aanbevelings gemaak deur die navorser spesifiek relevant tot Theewaterskloof Munisipaliteit, maar sal ander landelike munisipaliteite ook kan baat vind by die aanbevelings. Die navorser het spesifieke beleide en prosesse geidentifiseer wat hersien moet word. Hierdie studie sal `n munisipaliteit help deur die aanbevelings ten opsigte van belangrike beginsels, veranderings modelle, vereistes vir `n veranderingsbestuur strategie en beleide wat moontlik hersien moet word as `n basis vir verandering te gebruik. Dit is egter belangrik om te verstaan dat daar nie `n ‘one size fits all’ veranderingsbestuur proses bestaan nie en moet die voorgestelde veranderingsbestuur proses met die nodige versigtigheid toegepas word afhangende van die unieke uitdagings en doelwitte van die relevante organisasies.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Change management -- Theewaterskloof Municipality, Organizational change -- Theewaterskloof Municipality -- Case studies, Developmental local government, Theewaterskloof Municipality -- Municipal officials and employees, Corporate culture -- Theewaterskloof Municipality, UCTD
Citation