Exploring the military role in support of development in Southern Africa

Date
2019-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Abundant pieces of legislation and policy frameworks exist that link the military role and durable peace, and those that link durable peace and sustainable development. The linkage between the military role and sustainable development is absent in these source documents. The researcher submits that this “absence” constitutes both a theoretical and a policy-based gap that demands the attention of the policy practitioners and scholars in Public Administration. In attempting to close this gap, this study begins with the fundamental concepts that emerged from the literature review. Among others, they include regional administration and defence administration that led to the formulation of regional defence administration (RDA) as a higher-order construct. The concepts “operations other than war” (OOTW) and “operational activities for development” (OAD) led to the formulation of “military operational activities for development” (MOAD). In theorising the concept of MOAD, this study seeks to close the identified gaps. In closing this gap, this study depended on the grounded theory and methodological analysis using case studies selected from Southern Africa. The theoretical sampling method was used to generate data from various databases using three key terms, namely the military role, durable peace, and sustainable development. In analysing and synthesising the emerging data, the study focused on the most common words, utterances, concepts, properties, and categories to formulate the higher-order constructs. Furthermore, the study borrowed from biological studies to juxtapose the “unknown” with the “known” for purposes of theory building. In doing so, the study borrowed from systems thinking, biomimicry, metaphorical thinking, tensegrity systems, design by analogy to biology, and the theory of biological compressions and tensions. These theories assisted the researcher to establish the interdependence of civilian and military organisations that respond to worldwide complex emergencies. In doing so, the researcher argues that rapid responses and effective interventions in managing complex emergencies are a step in achieving the long-term Agenda for Sustainable Development. It is on the basis of this theoretical line of argument that the study establishes the military role in support of development.
AFRIKAANSE OPSOMMMING: Vele wette en beleidsraamwerke bestaan wat die militêre rol skakel aan duursame vrede, en dié wat duursame vrede skakel aan volhoubare ontwikkeling. Die skakel tussen die militêre rol en volhoubare ontwikkeling ontbreek in hierdie brondokumente. Die navorser hou voor dat hierdie “afwesigheid” beide ’n teoretiese en ’n beleidgebaseerde gaping vorm wat die aandag vereis van beleidpraktisyns en academici in Openbare Administrasie. In die poging om hierdie gaping te oorbrug, begin hierdie studie met die fundamentele konsepte wat uit die literatuuroorsig te voorskyn gekom het. Onder andere sluit hulle in streeksbestuur en verdedigingsbestuur, wat gelei het tot die formulering van streeksverdedigingsbestuur as ’n hoër-vlak-konstruk. Die konsepte “aktiwiteite buiten oorlog” (“operations other than war” [OOTW]) en “operasionele ontwikkelingsaktiwiteite” (“operational activities for development” [OAD]) het gelei tot die formulering van “militêre operasionele ontwikkelingsaktiwiteite” (“military operational activities for development” [MOAD]). Hierdie studie poog dus om die geïdentifiseerde gapings te oorbrug deur die konsep van MOAD te teoretiseer. Om hierdie gaping te oorbrug, het hierdie studie gebruik gemaak van die gegronde teorie en metodologiese ontleding van gevallestudies vanuit Suidelike Afrika. Die teoretiese steekproefmetode was gebruik om data te genereer vanuit verskeie databasisse deur die gebruik van drie sleutelterme, naamlik die militêre rol, duursame vrede, en volhoubare ontwikkeling. In die ontleding en sintetisering van die data wat te voorskyn gekom het, het hierdie studie gefokus op die mees algemene woorde, uitdrukkings, konsepte, eienskappe, en kategorieë om die hoër-vlak-konstrukte te formuleer. Die studie het voorts geleen by biologiese navorsing om die “onbekende” naas die “bekende” te stel ten einde teorie te bou. Hierdie studie het dus gebruik gemaak van die bestudering van stelsels, bio-mimikrie, spanningsintregriteitstelsels, ontwerp volgens analogie tot biologie, en die teorie van biologiese druk en spanning. Hierdie teorieë het die navorser in staat gestel om die interafhanklikheid van burgerlike en militêre organisasies wat reageer op wêreldwye ingewikkelde noodtoestande te vestig. Hiermee argumenteer die navorser dat spoedige reaksie en doeltreffende ingryping in die bestuur van ingewikkelde noodtoestande stappe is ten einde die langtermyn “Agenda for Sustainable Development” te behaal. Dit is gegrond op hierdie teoretiese argument dat hierdie studie die militêre rol ter ondersteuning van ontwikkeling vestig.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Conflict management – South Africa, Military assistance -- South Africa, Sustainable development -- South Africa, South Africa -- Foreign relations, South Africa -- Military policy, UCTD
Citation