Public sector knowledge management : alignment of the policy framework to the departmental knowledge purpose, processes and context

Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : The thesis advocates a contingency approach for the alignment of knowledge management frameworks in the public sector to the knowledge purpose, processes and context of respective government departments. The thesis is specifically focused on the adoption and implementation of knowledge management in the South African public service. The study uses Newell, et al.'s (2009) theoretical framework about alignment in knowledge management and Cruywagen, et al.'s (2008a, 2010b) contingency framework as a basis for evaluating the South African government's Draft DPSA KM strategy. This is done by describing Newell's argument about dimensions of knowledge work, outlining its applicability to the public service sector, and demonstrating its usefulness by describing two South African government departments in terms of their KM alignment. Thereafter, South African government's Draft DPSA KM strategy framework is described and interpreted to show that it subscribes to a universalistic approach to knowledge management. A comparison with three international knowledge management frameworks demonstrates that other countries (in this case the USA, UK and Canada) follow a contingency approach where government departments draft their own knowledge management frameworks in line with their unique and distinctive characteristics. Finally, recommendations are made to the Department of Public Service and Administration for improving the implementation and institutionalising knowledge management in South African public sector organizations based on a contingency approach that will allow better alignment between knowledge purpose, processes and context.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Die tesis argumenteer vir 'n gebeurlikheidsbenadering om die belyning van kennisbestuursraamwerke in die openbare sektor met onderskeie regeringsdepartemente se kennisdoelwitte, prosesse en kontekse te verbeter. Die tesis is spesifiek gefokus op die aanvaarding en implementering van kennisbestuur in die Suid-Afrikaanse staatsdiens. Die studie gebruik Newell, et al. (2009) se teoretiese raamwerk oor belyning in kennisbestuur en Cruywagen, et al. (2008a, 2010b) se gebeurlikheidsraamwerk as basis vir die evaluering van die Suid-Afrikaanse regering se DPSA KM-strategie. Dit word gedoen deur Newell se argument oor die dimensies van kenniswerk uiteen te sit, waarna die toepaslikheid daarvan vir die staatsdienssektor beskryf word en die bruikbaarheid daarvan aantoon deur twee Suid-Afrikaanse regeringsdepartemente te beskryf in terme van hul KM-belyning. Daarna word die Suid-Afrikaanse regering se konsep DPSA KM-strategie raamwerk beskryf en geïnterpreteer om aan te toon dat dit 'n universele benadering tot kennisbestuur onderskryf. 'n Vergelyking met drie internasionale kennisbestuursraamwerke toon dat ander lande (in hierdie geval die VSA, die VK en Kanada) 'n gebeurlikheidsbenadering volg waar regeringsdepartemente hulle eie kennisbestuursraamwerke opstel in ooreenstemming met hulle unieke en kenmerkende eienskappe. Laastens word aanbevelings aan die Departement van Staatsdiens en Administrasie gedoen om die implementering en institusionering van kennisbestuur in die Suid-Afrikaanse openbare sektor organisasies te verbeter gebaseer op 'n gebeurlikheidsbenadering wat beter belyning kan bring tussen kennisdoelwitte, prosesse en kontekse.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
DPSA National Knowledge Management Framework -- South Africa, Government business enterprises -- South Africa, Government policy -- Analysis, UCTD
Citation