The effect of multilingual glossaries of meta-cognitive verbs on improving assessment performance: a case study at a South African university of technology

Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study was conducted to determine whether first-year students at a university of technology would benefit from the use of multilingual glossaries of metacognitive verbs, and specifically whether such glossaries will improve the students’ understanding of the instructional verbs used in their test and examination papers and other assessments. First-year students at the university of technology often present with low English proficiency due to factors such as an inadequate school system and language-in-education policies which require them to study through means of a language other than their mother tongue. Such students typically find it difficult to cope with English as the sole language of teaching and learning unless they receive additional assistance as regards their English language proficiency. As this university of technology no longer has an English support programme, alternative methods of support are needed. Multilingual glossaries of subject-specific concepts have been developed and are in use in some South African universities, but there is a marked lack of information on multilingual glossaries containing metacognitive verbs. For the purposes of this study, multilingual glossaries were developed using the seven languages most widely spoken on campus and seven of the most commonly misunderstood metacognitive verbs (the latter as identified by lecturers at the university at which the study was conducted). English was used as the control and the words were translated into the other six languages – viz. Afrikaans, French, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Tshivenda – giving the metacognitive verb, the meaning of the verb and an application using that verb, in each language. In order to make them easily accessible, the multilingual glossaries were made available on the online learning platform of the university, to which all the university’s students have free access, and as a low data-consuming cellphone application. The study to determine whether first-year students would benefit from the use of these multilingual glossaries was conducted by means of a baseline test to determine prior knowledge of the metacognitive verbs, a series of tutorials to explain the verbs, and activities in which students used the multilingual glossaries and were encouraged to translanguage during their discussions, in order to encourage deeper understanding of the metacognitive verbs. This was followed by a post-test. The results of the baseline test and the post-test were compared and the latter showed a clear improvement. The participants of the study were asked to fill in a questionnaire indicating (a) whether or not they found the multilingual glossaries helpful and (b) what their impressions were of this means of language support. Most of the responses were positive. It was concluded that the multilingual glossaries of metacognitive verbs could successfully be implemented to scaffold student learning, especially as the glossaries could be made easily accessible to students.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om te bepaal of studente aan ‘n sekere universiteit van tegnologie sou baat vind by die gebruik van veeltalige woordelyste van metakognitiewe werkwoorde en spesifiek of hierdie woordelyste die studente in staat sal stel om die instruksiewerkwoorde wat gebruik word in hulle toetse, eksamenvraestelle en ander assessering beter te verstaan. Eerstejaarstudente toon dikwels lae vaardighede in Engels te wyte aan faktore soos ‘n ondoeltreffende skoolstelsel en die taal-in-opvoedingsbeleid wat van studente vereis om in ‘n taal te leer wat nie hulle moedertaal is nie. Hierdie studente vind dit gewoonlik moeilik om met Engels as die enigste medium van onderrig en leer oor die weg te kom as hulle nie bykomende ondersteuning ontvang nie in terme van hulle Engelse taalvaardighede. Omdat hierdie universiteit van tegnologie nie meer ‘n ondersteuningsprogram in Engels aanbied nie, is ander middele van ondersteuning nodig. Veeltalige woordelyste van vakspesifieke konsepte is al ontwikkel en in gebruik in sommige Suid-Afrikaanse universiteite, maar daar is ‘n ooglopende gebrek aan inligting oor veeltalige woordelyste wat metakognitiewe werkwoorde bevat. Vir die doel van hierdie studie is veeltalige woordelyste ontwikkel deur gebruik te maak van die sewe tale wat die meeste op die betrokke kampus gepraat word, sowel as die sewe mees misverstane metakognitiewe werkwoorde. Hierdie werkwoorde is deur dosente aan die universiteit van tegnologie waar die studie afgelê is, uitgeken. Engels is as die kontroletaal gebruik en die werkwoorde is in die ander ses tale vertaal, nl. Afrikaans, Frans, isiZulu, Sepedi, Sesotho en Tshivenda vertaal; die metakognitiewe werkwoord, die betekenis van die woord en ‘n toepassing van die werkwoord is in elke taal verskaf. Die veeltalige woordelyste is beskikbaar gestel op die aanlyn-leerbestuurstelsel wat deur die universiteit gebruik word (waartoe alle studente aan hierdie universiteit vrye toegang het) asook as ‘n selfoontoepassing met ‘n lae dataverbruik. Die studie om te bepaal of eerstejaarstudente voordeel sal trek uit die gebruik van hierdie veeltalige woordelyste is uitgevoer deur die skryf van ‘n voortoets om aanvangskennis te bepaal, ‘n reeks tutoriaalklasse om die woorde te bespreek, en oefeninge waartydens die studente die veeltalige woordelyste van metakognitiewe werkwoorde gebruik het en aangemoedig is om die besprekings in hulle eie taal te hou om sodoende ‘n dieper begrip van die metakognitiewe werkwoordete verkry. Hierna is ‘n opvolgtoets gedoen. Die uitslae van die eerste toets en die opvolgtoets is met mekaar vergelyk en ‘n merkbare verbetering is in die opvolgtoets getoon. Die deelnemers aan die studie is gevra om ‘n vraelys in te vul om aan te dui (a) of hulle die veeltalige woordelyste nuttig gevind het al dan nie en (b) hulle indrukke omtrent hierdie metode van taalondersteuning. Die oorgrote meerderheid van die antwoorde was positief. Hieruit is afgelei dat die veeltalige woordelyste van metakognitiewe werkwoorde suksesvol aangewend kan word om studentestudie te onderskraag, veral aangesien die woordelyste maklik beskikbaar vir studente gemaak kan word.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Multilingual glossaries, UCTD, Metacognition, Verb, English language -- Verb, College students -- Rating of, Learning -- Evaluation, English language -- Study and teaching -- Foreign learners
Citation