Argumentation in doctor-patient consultations in EkeGusii: A pragma-dialectical approach

Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This dissertation investigates the argumentative discourse of (Eke)Gusii doctor-patient consultations in Kenya using the framework of the extended pragma-dialectical theory of argumentation. The study particularly investigates how Gusii doctors and Gusii patients strategically manoeuvre in resolving differences of opinion through the analysis of simulated medical consultations in (Eke)Gusii. The data for the research constituted transcripts of audio recordings of twelve consultation simulations conducted in (Eke)Gusii involving Gusii doctors and Gusii simulated patients with already diagnosed cases of HIV and AIDS, diabetes or cancer at The Kisii Teaching and Referral Hospital, a public hospital in Kenya. The analysis conducted employed the pragma-dialectical method which entailed the interpretation, reconstruction and evaluation of the dialogues. Utilising the model of critical discussion, the study also assessed the display of communication accommodation and attitudinal aspects of evaluative language use in strategic manoeuvring in doctor-patient consultations. This multiperspective study establishes that the interplay of the macro contextual exigencies of contemporary western medicine and the traditional Gusii sociocultural belief system concerning illness, which determine the nature and properties of strategic manoeuvring in the (Eke)Gusii doctor-patient consultation give rise to a hybrid of genres of consultation and persuasion. Displaying explicit and invoked evaluative language, the Gusii doctors and Gusii patients continually exploit linguistic and psychological convergence or divergence in their choice of presentational devices to accommodate the institutional constraints of the two institutions and realising the composite institutional point. The study identifies and characterises the prototypical pattern of argumentation in the Gusii medical consultation, as one in which Gusii doctors and Gusii patients employ pragmatic argumentation as the main argumentation to defend a desirable effect of a prescriptive standpoint. The findings of the study indicate that symptomatic argumentation or other pragmatic arguments entail the support argumentation pattern for both parties but with diverse sources of authority. The sociocultural, macro and discursive contextual circumstances of the Gusii medical consultation determine the supporting argumentation and responses to the critical questions of pragmatic arguments. The study concludes that argumentation in the (Eke)Gusii medical consultation presents empirical evidence for the enhancement of the strategic manoeuvre design of the extended pragmadialectical theory with elements of evaluative language use and communication accommodation.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif ondersoek die argumentasie diskoers van (Eke)Gusii dokter-pasiënt konsultasies in Kenia binne die raamwerk van die pragma-dialektiese teorie van argumentasie. Die studie ondersoek, in die besonder, hoe Gusii dokters en Gusii pasiënte strategies maneuvreer in die resolusie van verskille in opinie deur analise van gesimuleerde mediese konsultasies in (Eke)Gusii. Die data vir die studie het die transkripsies en klankopnames behels van twaalf konsultasie simulasies gehou in (Eke)Gusii tussen Gusii dokters en Gusii pasiënte met reeds gediagnoseerde gevalle van HIV en VIGS, diabetes, of kanker by die Kisii Onderrig en Verwysings hospitaal in Kenia. Die analises wat gedoen is, het gebruik gemaak van die pragmadialektiese metode wat die interpretasie, rekonstruksie en evaluering van die gesimuleerde dialoë behels. Met gebruikmaking van die model van kritiese bespreking, het hierdie studie ook die vertoon van kommunikasie-akkommodasie en gesindheid (houdings) aspekte van die gebruik van evalueringstaalgebruik beoordeel in strategiese maneuvrering in dokter-pasiënt konsultasies. Hierdie multi-perspektief studie toon aan dat die interaksie tussen die makro kontekstuele noodwendighede van kontemporêre westerse geneeskunde en die tradisionele Gusii sosiokulturele oortuiging sisteem betreffende siekte, wat die aard en eienskappe bepaal van strategiese maneuvrering in die (Eke)Gusii dokter-pasiënt konsultasies, aanleiding gee tot ‘n hibriede genres van konsultasie en oorreding. In die vertoon van eksplisiete en beroepgedoende evaluerende taal, ontgin die Gusii dokters en Gusii pasiënte voortdurend linguïstiese en psigologiese konvergensie en divergensie in hulle keuses van aanbiedingsmiddele ten einde die institutionele beperkings te akkommodeer van die twee institusies en in die realisering van die saamgestelde institusionele raakpunt. Die studie identifiseer en krakateriseer die prototipiese patroon van argumentasie in die Gusii mediese konsultasie, as een waarin die Gusii dokters en Gusii pasiënte pragmatiese argumentasie as hoof argumentasie inspan ten einde ‘n gewenste effek van ‘n preskriptiewe standpunt te verdedig. Die bevindings van die studie dui daarop dat simptomatiese argumentasie of ander soorte pragmatiese argumente die ondersteuning argumentasie patroon behels vir beide dokters en pasiënte, alhoewel met verskillende bronne van outoriteit. Die sosiokulturele makro en diskursiewe omstandighede van die Gusii mediese konsultasie bepaal die ondersteunende argumentasie en response tot die kritiese vrae van pragmatiese argumente vir sowel die dokter en die pasiënt. Die studie kom tot die slotsom dat die argumentasie in die Gusii mediese konsultasie empiriese bewys bied vir die uitbreiding van die strategiese maneuvrering ontwerp van die uitgebreide pragma-dialtektiese teorie, met elemente van evaluerende taalgebruik en kommunikasie akkommodasie.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Argumentation, Doctor and patient -- Medical consultation, Pragmalinguistics, EkeGusii, Gusii language, UCTD, UCTD
Citation