A critical analysis of the role of the developer in sectional title developments

Date
2008-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Juta Law
Abstract
The introduction of sectional titles in South Africa has opened the door for developers to explore new opportunities in property development and to reap considerable profits in the expanded real estate market. Since sectional title developments can comprise residential units, offices, shops, commercial and industrial units and especially mixed schemes, the opportunities are endless. The developer plays an essential role in the creation process of a new sectional title scheme. Much of the success of a development depends on his performance during these initial stages. Sectional title legislation has to curb developer abuses and protect purchasers and sectional owners against malpractices. However, these measures should aim to balance in an equitable fashion the interests of all the parties concerned.
Die statutêre aanvaarding van deeltitels het die Suid-Afrikaanse eiendomsmark die afgelope paar dekades wesenlik beïnvloed. Dit het deure oopgemaak vir ontwikkelaars om nuwe moontlikhede te ondersoek en noemenswaardige winste te maak in die nuwe uitgebreide eiendomsmark. As in ag geneem word dat 'n deeltitelontwikkeling uit residensiële eenhede, kantore, supermarkte, industriële en gemengde eenhede kan bestaan, is dit duidelik dat die moontlikhede oneindig is. Die ontwikkelaar speel 'n sleutelrol in die oprigting van 'n deeltitelskema. Die sukses van die skema hang grootliks af van sy rol tydens hierdie fase. Ongelukkig misbruik onetiese ontwikkelaars soms hul magte ten koste van potensiële kopers en deeleienaars. Dus moet deeltitelwetgewing voorsiening maak vir beskermingsmaatreëls om hierdie wanpraktyke hok te slaan. Nogtans moet 'n balans gehandhaaf word deur die belange van al die betrokke partye te beskerm. Dit gebeur dikwels in die praktyk dat voornemende ontwikkelaars nie oor die nodige kennis en vaardighede beskik wat deur die wet vereis word nie. Dit is vanselfsprekend dat statutêre bepalings vir die oprigting en administrasie van deeltitelskemas van geen waarde is as ontwikkelaars nie ingelig word oor hul rol in hierdie verband nie. In hierdie artikel word die rol en funksies van die ontwikkelaar in 'n deeltitelontwikkeling ondersoek en riglyne gegee vir prosedures wat gevolg en potensiële slaggate wat vermy moet word. Verder word bepaal of daar ruimte vir verbetering in die Suid-Afrikaanse deeltitelwetgewing is.
Description
CITATION: Van Schalkwyk, C.L. & Van Der Merwe, C.G. 2008. A critical analysis of the role of the developer in sectional title developments. Journal of South African Law / Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, 2008(2):222-237.
The original publication is available at https://journals.co.za/content/journal/ju_tsar
Keywords
Sectional titles -- Law and legislation, Real property -- Law and legislation -- South Africa, Real estate developers -- South Africa, Real estate development -- South Africa, South Africa -- Sectional Titles Act, 1986
Citation
Van Schalkwyk, C.L. & Van Der Merwe, C.G. 2008. A critical analysis of the role of the developer in sectional title developments. Journal of South African Law / Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, 2008(2):222-237.