The challenges of achieving spatial transformation in practice: The Two Rivers Urban Park Local Spatial Development Framework, Cape Town

Date
2018-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This research explored the challenges of achieving spatial transformation in South Africa, and if the planning processes or methods used by practitioners of different disciplines in the built environment, are adequate to respond to these challenges. A summary of the historical land use practices in the country illustrates why spatial transformation is so important, and how the legislative framework has changed over the past two decades to promote the development of a spatially just South Africa. Sadly, after more than 300 years of systematic and deliberate segregation of people and services based on race, a degrading natural environment and the impacts of climate change, there area multitude of complex challenges associated with the post-apartheid city. These challenges include the unjust spatial legacy of the country, and the interconnected relationship of this spatial legacy with poverty and inequality; and the need to develop new forms of knowledge and practices which are effective against the embedded forms of knowledge and power. Because of this complexity, the diversity of values and perspectives which must be aligned in research and planning processes, the compilation of spatial-and development plans are overwhelming and difficult processes. These dynamics were explored in more detail in a case study using ethnographic research methods, applied to a planning project intended to develop a Local Spatial Development Framework for an area in Cape Town, known as the Two Rivers Urban Park. The case study explored, through embedded research methods, the methodology used by the multidisciplinary team to address the spatial injustices associated with Two Rivers Urban Park. This case study illustrates what the literature recommends, namely that a complex and multipronged approach is needed to ensure that a spatially just society become a reality in South Africa. Legislation and policy reform has made noteworthy progress however, a significant amount of work is still necessary. Knowledge development of local development epistemologies and supporting policies are pertinent; as well as research and planning methods which ease engagement, collaboration, reflexive learning and the co-creation of solutions amongst practitioners and the public. It is important that practitioners, from both the public and private sector, make use of more effective research and planning frameworks or methodologies. Such methodologies include transdisciplinary design principles which have been developed based on real-world experiences. In addition, practitioners must be held accountable for the research and planning methods to ensure that appropriate, well designed methodologies are used, and to ensure that practitioners execute projects in a transparent manner.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing het die uitdagings om ruimtelike transformasie in Suid-Afrika te behaal, ondersoek en of die metodes wat deur praktisyns van verskillende dissiplines gebruik word, voldoende is om op hierdie uitdagings te reageer. 'n Opsomming van die historiese grondgebruikspraktyke in die land illustreer waarom ruimtelike transformasie so belangrik is vir die land en hoe die wetgewende raamwerk die afgelope twee dekades getransformeer is om ruimtelike geregtigheid in Suid-Afrika te bevorder. Ongelukkig is daar menigte komplekse uitdagings wat geassosieer is met na-apartheid stede. Hierdie uitdagings sluit in die onregverdige ruimtelike nalatenskap van die land, armoede en ongelykheid –voortspruitend uit meer as 300 jaar van sistematiese en doelbewuste segregasie van mense en dienste gebaseer op ras, 'n agteruitgaande natuurlike omgewing en die impak van klimaatsverandering, en die behoefte om nuwe vorme van kennis en praktyke te ontwikkel wat onder andere effektief is teen die ingebedde vorme van kennis en mag. As gevolg van hierdie kompleksiteit, en die diversiteit van waardes en perspektiewe, wat in lyn gebring moet word in navorsing en beplanningsprosesse, is die opstel van ruimtelike en ontwikkelingsplanne oorweldigende en moeilike prosesse. Hierdie dinamiek is in meer detail ondersoek in ‘n gevallestudie in Kaapstad, bekend as die Twee Riviere Stedelike Park. Hierdie gevallestudie ondersoek, deur etnografiese navorsingsmetodes, die metodologie gebruik deur ‘n multi-disiplinêre span om die ruimtelike ongeregtighede geassosieer met die Twee Riviere Stedelike Park aan te spreek. Die gevallestudie illustreer wat die literatuur aanbeveel, naamlik dat ‘n komplekse en meervoudige benadering nodig is om te verseker dat ‘n ruimtelik-geregtige gemeenskap in Suid-Afrika ‘n realiteit word. Wetgewing en beleidshervorming het merkwaardige vordering gemaak, maar ‘n beduidende hoeveelheid werk word nog benodig. Die ontwikkeling van kennis deur plaaslike ontwikkelings-epistemologieë en ondersteunende beleide is pertinent, so ook navorsings-en beplannings metodes wat betrokkenheid, samewerking, refleksiewe leer en die medeskepping van oplossings tussen praktisyns en die publiek kanfasiliteer. Dit is belangrik dat praktisyns van beide die openbare en private sektore gebruik maak van meer effektiewe navorsings-en beplanningsraamwerke of metodologieë soos transdissiplinêre ontwerpbeginsels, wat ontwikkel is op grond van werklike ervarings. Daarbenewens moet praktisyns aanspreeklik gehou word vir die navorsings-en beplanningsmetodes wat hulle gebruik, om te verseker dat toepaslike, goed ontwerpte metodologieë gebruik word en om te verseker dat praktisyns aanspreeklik gehou word vir die navorsings- en beplanningsmetodes wat hulle gebruik, om te verseker dat toepaslike, goed ontwerpte metodologieë gebruik word en om te verseker dat praktisyns hierdie projekte deursigtig uitvoer.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2021.
Keywords
Spatial systems, Land use, Urban -- Environmental aspects, Regional planning -- South Africa -- Liesbeeck River, Regional planning -- South Africa -- Black River, City planning -- South Africa -- Liesbeeck River, City planning -- South Africa -- Black River, Urban planning -- South Africa -- Liesbeeck River, Urban planning -- South Africa -- Black River, Environmental protection -- Planning, Sustainable urban development, Land use -- South Africa -- Black River, Land use -- South Africa -- Liesbeeck River, Two Rivers Urban Park, UCTD
Citation