The experiences of critical care nurses regarding staff shortage at a regional hospital in Namibia

Date
2018-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: The global shortage of critical care nurses contributes to the high workload experienced by critical care nurses and the provision of quality patient care. As a result, critical care units are mostly staffed by less trained and more experienced critical care nurses. Herzberg’s two factor theory and concepts such as critical care units, critical care nurses and critical care patients were contained in the research framework that supported the study. The aim of the study was to explore the experiences of critical care nurses regarding staff shortages at a regional hospital in Namibia. The objectives of the study were to explore staff shortages in the critical care unit such as:  Current staffing strategies  The experiences of critical care nurses regarding quality patient care  Ways to enhance staffing management in the critical care unit at the hospital A descriptive qualitative design was applied. A sample size of n=11 was drawn from a total population of N=18, using purposive sampling. A pilot interview was also completed using a semi-structured interview guide that was based on the objectives of the study. Trustworthiness was assured by adhering to Lincoln and Guba’s criteria of credibility, confirmability, transferability and dependability. All ethical principles were met. Seven themes emerged from the data analysis, i.e. staffing strategies, critical care work environment, workforce planning and management, occupational health and safety, quality patient care, continuous professional development and job satisfaction. The findings of the study were congruent with Herzberg’s two factor theory in that hygiene factors such as staff shortages contributed to job dissatisfaction in the critical care unit. In addition, the critical care nurses related that they did not receive recognition for work completed under stressful conditions such as constant staff shortages and high workloads. It therefore appeared that the motivational factors, meaningful recognition and motivation derived from the work itself tend to be compromised due to staff shortages.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die wêreldwye tekort aan kritieke-sorgverpleegsters dra by tot die hoë werkslading in kritieke-sorgeenhede wat kritiek-sorgverpleegsters ervaar en die voorsiening van gehalte pasiëntsorg. Ter gevolg word kritieke-sorgeenhede meestal deur min opgeleide en meer ervare kritieke-sorgverpleegsters beman. Herzberg se twee-faktor teorie en konsepte soos kritieke-sorgeenhede, kritieke-sorgverpleegsters en kritieke-sorgpasiënte was in die navorsingsraamwerk wat die studie ondersteun het, vervat. Die doel van die studie was om die ervarings van kritieke-sorgverpleegsters rakende personeeltekorte by 'n streekhospitaal in Namibië te verken. Die doelwitte van die studie was om personeeltekorte in die kritieke-sorgeenheid te verken, soos:  Huidige personeelstrategieë  Die ervarings van kritieke-sorgverpleegsters rakende gehalte pasiëntsorg  Maniere om personeelbestuur in die kritieke-sorgeenheid by die hospitaal te verbeter ’n Beskrywende kwalitatiewe studie was toegepas. ’n Steekproef van n=11 is uit ’n totale populasie van N=18 getrek deur die doelgerigte steekproeftegniek te gebruik. ‘n Loodstudie was voltooi deur van ’n semi-gestruktureerde onderhoudgids wat op die doelwitte van die studie gebaseer was, te gebruik. Die betroubaarheid van die studie was verseker deur van Lincoln en Guba se kriteria vir geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, betroubaarheid en bevestigbaarheid gebruik, te maak. Daar is aan alle etiese vereistes voldoen. Sewe temas het uit die data-ontleding ontstaan, d.i. personeelstrategieë, kritieke-sorgwerksomgewing, personeelbeplanning en -bestuur, beroepsgesondheid en -veiligheid, gehalte pasiëntsorg, deurlopende professionele ontwikkeling en werksbevrediging. Die bevindings van die studie het ooreengekom met die twee-faktor teorie van Herzberg in dat higiënefaktore soos personeeltekorte tot werksontvredenheid in die kritieke-sorgeenheid bygedra het. Meer nog, kritieke-sorgverpleegsters het vertel dat hulle nie vir werk wat onder stresvolle omstandighede soos konstante personeeltekorte en hoe werksladings voltooi was, erkenning kry nie. Dit kom dus voor dat motiveringsfaktore, bedoelende erkenning en motivering, wat uit die werk self ontstaan deur personeeltekorte neig verhinder te word.
Description
Thesis (MCur)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Critical care nurses -- Staff shortage, UCTD, Intensive care nursing -- Supply and demand, Intensive care nursing -- Namibia, Labor supply -- Namibia, Employees -- Workload, Intensive care nurses -- Job stress, Intensive care nurses -- Job satisfaction
Citation