'n Praktiese teologiese ondersoek na kontemporêre jeugkultuur en depressie in tienerdogters

Date
2017-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsingstudie fokus op die invloed van kontemporêre jeugkultuur op depressie onder tienermeisies. ’n Praktiese teologiese ondersoek is gedoen, spesifiek in die veld van jeugbediening. ’n Teoretiese ondersoek na depressie onder tienermeisies en die verskeie invloede wat daarop ’n rol kan speel, is gedoen. Daar is spesifiek gekyk na die tienermeisies van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Waterkloof nadat die waarneming gemaak is dat baie van dié dogters aan depressie ly en dit ook deur van die ouers bevestig is. Die studie is aan die hand van die vier praktiese teologiese take wat deur Osmer (2008) voorgestel is, uitgevoer. Hierdie take is: Wat gebeur? Hoekom gebeur dit? Wat is veronderstel om te gebeur? Hoe kan daar gereageer word? In die studie is daar spesifiek gekyk na herhalende depressiewe episodes en Major Depressive Disorders. Simptome van depressie onder tieners is nagevors. Daar word breedvoerig uitgebrei oor die verskeie invloede op depressie onder tieners, naamlik deur huislike omstandighede, skool, Internet en kontemporêre jeugkultuur. Die positiewe en negatiewe bydraes wat spiritualiteit, godsdiens en geloof tot depressiewe tieners kan maak, word bespreek. Die studie het die ondersoek vernou deur net op tienermeisies te fokus nadat daar gevind is dat meer tienermeisies as tienerseuns aan depressie ly. Daar is gevind dat tienermeisies waarde put uit ’n persoonlike verhouding met God en dat dit simptome van depressie kan verlaag. Die voorstel word gemaak dat jeugbediening depressiewe tienermeisies moet bemagtig om hulle Christelike spiritualiteit deel van hulle alledaagse lewe te maak; om dit te kan beleef en om dit uit te leef. Denise Ackermann se feministiese teologie van praxis, Legge se ervaringsteologie, Scrutton se teologie van transformasie, Van der Walt se feministiese en Afrikahermeneutiese lees van Bybeltekste en Dreyer se pastorale leiding word in gesprek gebring met jeugbediening om metodes te ontwikkel en ruimtes te skep waar depressiewe tienermeisies die geleentheid kan kry om hulle ervarings te deel, uit ander se ervarings te leer, God as liefdevol en as Verlosser ‒ eerder as kwaai en vol haat ‒ te ervaar en om die Bybel as bron te gebruik om met karakters wat ook lyding ervaar het, te kan assosieer. Daar word voorgestel dat jeugbediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, spesifiek die Nederduitse Gereformeerde Kerk Waterkloof, erns sal maak met die invloed van kontemporêre jeugkultuur op depressie onder tienermeisies; dat die jeugbediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk Waterkloof die tienermeisies se konteks in ag sal neem asook die uitwerking van hulle konteks op hulle gemoedstoestand en dat die jeugleraar ruimtes sal skep waar praktiese teologie saam met ’n feministiese teologie van praxis depressiewe tienermeisies kan bystaan.
ENGLISH ABSTRACT: This research study focused on the influence of contemporary youth culture on depression under teenage girls. A practical theological investigation was done specifically in the field of youth ministry. A theoretical investigation was made into depression under teenage girls and the various influences that can play a roll. In particular, the teenage girls of the Dutch Reformed Church Waterkloof was looked into after the observation was made that many of these girls suffer from depression and this also had been confirmed by some of the parents. The study was done according to the four practical theological tasks that Osmer (2008) proposed. The tasks are: What is going on? Why is it going on? What is supposed to be happening? How can there be reacted? The study specifically looked into recurrent depressive disorders and Major Depressive Disorders. Symptoms of depression under teenagers was researched. There was extensively expanded on the various influences on teenage depression, such as home circumstances, school, the Internet, subcultures and contemporary youth culture. The positive and negative contributions that spirituality, religion and faith can make to depressed teenagers were discussed. The study then narrowed the investigation by focussing only on teenage girls with depression since it was found that more teenage girls than teenage boys suffer from depression. It was found that depressed teenage girls derives value from a personal relationship with God and that this can decrease symptoms of depression. The proposal is made that youth ministry must empower depressed teenage girls to make their Christian spirituality part of their daily lives; to experience it and live it. Denise Ackermann’s feminist theology of praxis, Legge’s theology of experience, Scrutton’s theology of transformation, Van der Walt’s feminist and African- hermeneutical read of Bible texts and Dreyer’s pastoral guidance is brought into conversation with youth ministry to develop methods whereby and to create spaces where depressed teenage girls can have the opportunity to share their experiences, learn from others’ experiences, experience God as Love and as Saviour ‒ rather than as angry and hateful ‒ and to use the Bible as source so as to associate with characters who had also experienced suffering. It is proposed that youth ministry in the Dutch Reformed Church, specifically the Dutch Reformed Church Waterkloof, must take the influence that popular youth culture has on depressed teenage girls seriously; that the youth ministry in Dutch Reformed Church Waterkloof must be aware of the context of teenage girls and the effect the context has on their moods; and that the youth leader should create spaces where practical theology together with the feminist theology of praxis can assist depressed teenage girls.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2017.
Keywords
Church work with teenagers, Depression, Mental, Youth -- Pastoral counseling of, UCTD
Citation