ITEM VIEW

The access structure in learner's dictionaries

dc.contributor.authorSteyn, Marizaen_ZA
dc.date.accessioned2011-05-15T15:57:09Z
dc.date.available2011-05-15T15:57:09Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationSteyn, M. 2004. The access structure in learner's dictionaries. Lexikos, 14:275-298, doi:10.5788/14-0-694.
dc.identifier.issn2224-0039 (online)
dc.identifier.issn1684-4904 (print)
dc.identifier.otherdoi:10.5788/14-0-694
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/10239
dc.descriptionCITATION: Steyn, M. 2004. The access structure in learner's dictionaries. Lexikos, 14:275-298, doi:10.5788/14-0-694.
dc.descriptionThe original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za
dc.description.abstractDictionaries have to be compiled in accordance with specific target users and dictionary goals. User orientation is, however, not the only criterion for measuring the success of a dictionary. Present-day lexicography requires the evaluation of the accessibility of dictionaries. The ease with which macro- and microstructural information is located and retrieved determines the quality and accessibility of the presentation. User-orientated, accessible learner's dictionaries can contribute substantially to the improvement of communication in a multilingual South Africa with different groups of language learners. Metalexicography makes provision for guide structures that facilitate access to information in the dictionary. The outer, inner and meta-access structure are functional structure elements that increase the retrievability of information and help the user to reach, as swiftly as possible, the information he/she is looking for. During the planning of a learner's dictionary, the lexicographer must draw up, among others, a dictionary plan in which a detailed explanation of the outer and inner access structure is given. Such a dictionary plan contributes to a consistent application of lexicographical decisions. Decisions regarding the access structure must also be explained and illustrated in the front text in order to enable learners to acquire dictionary skills and become effective dictionary users.
dc.description.abstractoordeboekemoet saamgestel word met inagneming van 'n spesifieke teikengroep en woordeboekdoel. Gebruikersgerigtheidis egter nie die enigste kriterium waaraan die sukses van 'n woordeboek gemeetword nie. Die hedendaagse leksikografie vereis die beoordeling van die toeganklikheid van 'nwoordeboek. Die gemak waarmee makro- en mikrostrukturele inligting opgespoor en ontsluitword, bepaal die kwaliteit en die toeganklikheid van die aanbieding. Gebruikersgerigte toeganklikeaanleerderwoordeboeke kan 'n wesenlike bydrae lewer tot die verbetering van kommunikasiein 'n veeltalige Suid-Afrika met verskillende groepe taalaanleerders. Die metaleksikografie maak voorsiening vir gidsstrukture wat toegang tot inligting in diewoordeboek vergemaklik. Die eksterne, interne en metatoegangstrukture is funksionele struktuurelementewat die herwinbaarheid van inligting verhoog en die gebruiker help om so vinnig moontlikuit te kom by die verlangde inligting wat hy/sy soek. Die leksikograaf moet tydens die beplanningvan 'n aanleerderwoordeboek 'n woordeboekplan opstel waarin onder andere die eksterne eninterne toegangstruktuur uiteengesit word. So 'n woordeboekplan dra by tot 'n konsekwente toepassingvan leksikografiese besluite. Besluite oor die toegangstruktuur moet ook in die toeligtingbeskryf en geïllustreer word om aanleerders in staat te stel om woordeboekontsluitingsvaardighedete verwerf en effektiewe woordeboekgebruikers te word.
dc.description.urihttp://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/694
dc.format.extent24 pages
dc.language.isoen
dc.publisherBureau of the WAT
dc.subjectLexicographyen_ZA
dc.subjectEncyclopedias and dictionariesen_ZA
dc.titleThe access structure in learner's dictionariesen_ZA
dc.typeArticle
dc.description.versionPublisher's version
dc.rights.holderAuthor retains copyright


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW