Critical Factors influencing the Sustainability of Community Music Schools in the Greater Cape Town area: Two Case Studies.

Thomas, Janna (2015-03)

Thesis (MMus)--Stellenbosch University, 2015.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Community Music is a vibrant and growing field within the South African context and exists across various practices and settings. Community Music Programs in the Western Cape and more specifically the greater Cape Town area, are on the rise and often serve as outreach and educational initiatives to uplift participants from previously and currently disadvantaged communities by engaging in various musical activities. Though many Community Music Programs start successfully they fail to be sustainable due to various factors which are often never documented. Programs which include more formal aspects of music education such as those that function as Community Music Schools, experience unique successes and challenges that serve as factors which contribute towards their sustainability. Two Community Music Programs whose roots were established in outreach and whose goals also include that of providing quality music education are the Athlone Academy of Music and the Western Cape Music Education Project, which serve as case studies for this thesis. Both programs have evolved from outreach projects to currently serving as Community Music Schools within their respective areas of Athlone and Kuils River and have proven to be major contributors to the landscape of music education in the greater Cape Town area. Their contribution stems not only from their continued existence for almost two decades and their output of successful current and past students, but they also provide researchers with opportunities to document aspects of Community Music within the South African context. The Athlone Academy of Music and the Western Cape Music Education Project, in existence for twenty and eighteen years respectively, have witnessed significant changes to their infrastructure, management, and funding since the last studies conducted on them in 2009, and have continued to exist in a competitive funding environment which constantly poses a threat to their sustainability. Although both programs are faced with distinct funding shortages, their continued existence has shown that factors that contribute towards sustainability may not be related to funding. This study documents the current situation of both case studies, describing their challenges and successes from the viewpoint of key stakeholders. To achieve the objective of this research, qualitative methods of data collection were used and included semi-structured interviews, field notes and observations. The study established that there are multiple factors that influence the sustainability of the two Community Music Schools. Another important result is that this study provides documentation on the evolution of two established Community Music Schools as well as information vital to gaining a better understanding of the successes and challenges of such programs and their links to factors of sustainability. The results of this study provide opportunities for further areas of research regarding Community Music in the South African context. Keywords: Sustainability, Interaction, Community Music, Community Music School, funding, successes, challenges, project leaders, teachers, partnerships. Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Gemeenskapsmusiek is ‘n florerende en ontwikkelende veld binne die Suid-Afrikaanse konteks en strek oor verskeie praktyke en omgewings. GMPe in die Wes-Kaap, en meer spesifiek die groter Kaapstad-gebied, is besig om op die voorgrond te tree en dien telkens as uitreikings- en opvoedkundige inisiatiewe om diegene van voorheen en tans benadeelde gemeenskappe deur middel van betrokkenheid in verskeie musiekaktiwiteite, op te hef. Alhoewel talle GMPe aanvanklik suksesvol is, is die sukses onvolhoubaar weens verskeie faktore wat dikwels nie gedokumenteer is nie. Programme wat meer formele aspekte van musiekopvoedkunde insluit, soos programme wat as GMSe funksioneer, ondervind unieke suksesse en uitdagings wat as faktore wat tot hul volhoubaarheid bydra. Twee GMPe wie se ontstaan in uitreiking gegrond is, en wie se doelwitte ook die voorsiening van gehalte musiekopvoedkunde insluit, is die Athlone Academy of Music en die Western Cape Music Education Project, wat as gevallestudies vir hierdie tesis dien. Beide programme het vanuit uitreikingsprojekte ontwikkel en dien tans as GMSe binne hul onderskeie gebiede van Athlone en Kuilsrivier en het sodoende 'n groot bydrae tot die landskap van musiekopvoedkunde in die breër Kaapstad-gebied verskaf. Hierdie bydrae spruit nie slegs uit hul voortbestaan van byna twee dekades, asook die sukses van hul oud - en huidige studente nie, maar hulle bied ook aan navorsers die geleentheid om GM binne die SA konteks aante teken. Die Athlone Academy of Music en die Western Cape Music Education Project, in bestaan vir twintig en agtien jaar onderskeidelik, het sedert die laaste studies wat in 2009 behartig is, belangrike veranderinge tot hul infrastruktuur, bestuur en befondsing ondergaan, en het te midde van 'n mededingende omgewing in terme van befondsing, wat voortdurend 'n bedreiging vir hul volhoubaarheid inhou, voortbestaan. Alhoewel beide programme met onmiskenbare gebrek aan befondsing gekonfronteer word, dien hul voortbestaan as bewyse dat die faktore wat tot hul volhoubaarheid bydra ook nie noodwendig met befondsing verband hou nie. Hierdie studie dokumenteer die huidige situasie van beide gevallestudies waarin hul uitdagings en suksesse vanuit die oogpunt van die belanghebbendes beskryf word. Om die doel van hierdie navorsing te bereik is kwalitatiewe metodes van data-insameling gebruik wat semi-gestruktureerde onderhoude, veldnotas en waarneming ingesluit het. Deur van hierdie metode gebruik te maak het die studie vasgestel dat verskeie faktore die volhoubaarheid van die twee GMSe kan beïnvloed. Nog 'n belangrike uitkoms van die navorsing is dat hierdie studie dokumentasie omtrent die ontwikkelingsgang van die twee GMSe verskaf, asook inligting noodsaaklik tot 'n beter begrip van die suksesse en uitdagings van soortgelyke programme en hul verbintenis tot volhoubaarheidsfaktore. Die uitkoms van hierdie studie verskaf geleenthede vir verdere areas van navorsing ten opsigte van GM binne die Suid-Afrikaanse konteks. Sleutelwoorde: Volhoubaarheid, Interaksie, Gemeenskapsmusiek, Gemeenskaps-musiekskool, bevondsing, suksesse, uitdagings, projekleiers, onderwysers, vennootskappe Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/97128
This item appears in the following collections: