Perceptions on fraud and corruption policies and strategies in public procurement within the Western Cape Provincial Treasury (WCPT)

Opperman, Sophia Kathleen (2014-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Corruption affects the lives of everyone in South Africa and can thus be characterised as a common enemy. Fraud and corruption especially in the procurement systems is one of the major contributors of annual losses the Western Cape Provincial Government incurs. Since the introduction of computerised procurement systems, also known as e-procurement, the occurrence of fraud and corruption has substantially increased as soon as individuals familiarize themselves with the system. The Western Cape Provincial Government will save a huge amount of money if fraud and corruption could be prevented and limited. These funds could be put to better use and result to better service delivery. The Government has therefore developed many policies and strategies to try to combat and prevent corruption in procurement both in the public and private sector. This study examines the perceptions of key stakeholders on the appropriateness of the strategies in place to prevent fraud and corruption in the provincial procurement system by particularly looking at the achievements and limitations that have been experienced. The focal point is the Western Cape Provincial Treasury since they are currently the owners of the computerised procurement system. The study also includes an assessment of the role of the Western Cape Provincial Treasury in general in fighting fraud and corruption in public procurement. The research methods utilised include a comprehensive review of documentation published by the provincial government with regard to fraud and corruption as well as perceptions of key stakeholders on the appropriateness of anti-corruption policies and strategies in the Western Cape Provincial Government. Government has, in its commitment to fight corruption, established various anti-corruption agencies, developed a number of programmes and introduced numerous legislative frameworks. The Western Cape Government in particular has developed a transversal Anti-corruption Strategy to provide a framework within which to combat fraud, corruption and theft in the province. All provincial departments are encouraged to maintain a zerotolerance against corruption by developing and implementing a Fraud and Corruption policy within their various departments. The proper implementation of the anti-corruption policy is imperative for the prevention of fraud and corruption. Western Cape Provincial Treasury, as the custodian of the LOGIS procurement system in the Western Cape, plays a vital role in promoting compliance to relevant legislation by implementing anti-corruption strategies. It is apparent that different anti-corruption strategies to control and manage fraud and corruption in procurement do exist, but its appropriateness differs from department to department. Anti-corruption strategies will only be successful when it eliminates the occurrence of fraud and when perpetrators are caught and executed. Management should play a vital role in identifying and combating corruption in departments. Employees should be made aware of the consequences if they should commit any fraudulent acts. Furthermore, all officials should be encouraged to report any fraudulent incidents.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Korrupsie beïnvloed die lewens van almal in Suid-Afrika en kan dus gedefinieer word as 'n gemeenskaplike vyand. Bedrog en korrupsie, veral in die verkryging stelsels is een van die grootste bydraers van die jaarlikse verliese die wat die Wes-Kaapse Provinsiale Regering aangaan. Sedert die bekendstelling van die gerekenariseerde verkryging stelsels, ook bekend as e-verkryging, het die voorkoms van bedrog en korrupsie aansienlik verhoog sodra individue hulself vertroud maak met die stelsel. Die Wes-Kaapse Provinsiale Regering sal 'n groot bedrae geld bespaar as bedrog en korrupsie voorkom en beperk kan word. Hierdie fondse kan op op sy beurt beter aangewend word en kan tot beter dienslewering lei. Die Regering het baie beleide en strategieë ontwikkel om korrupsie te probeer verhoed en te bestry - beide in die openbare en private sektor. Hierdie studie ondersoek die persepsies van belanghebbendes oor die toepaslikheid van die strategieë om bedrog en korrupsie in die provinsiale verkryging stelsel te voorkom deur veral te kyk na die prestasies en beperkings wat ondervind is. Die fokuspunt is die Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie, aangesien hulle tans die eienaars van die gerekenariseerde verkryging stelsel is. Die studie sluit ook 'n evaluering van die rol wat die Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie speel om bedrog en korrupsie in die openbare verkryging stelsel te voorkom. Die navorsingsmetodes wat gebruik is sluit in ‘n omvattende opname van die dokumentasie wat deur die provinsiale regering gepubliseer is met betrekking tot bedrog en korrupsie asook persepsies van belanghebbendes oor die toepaslikheid van anti-korrupsie beleide en strategieë in die Wes-Kaapse Provinsiale Regering. In sy verbintenis om korrupsie te beveg, het die regering verskeie anti-korrupsie agentskappe ingestel, 'n aantal programme ontwikkel en talle wetgewende raamwerke bekend gestel. Die Wes-Kaapse regering het in die besonder 'n dwarsleggende Anti-korrupsie strategie ontwikkel om 'n raamwerk te voorsien waarbinne bedrog, korrupsie en diefstal in die provinsie bekamp kan word. Alle provinsiale departemente word aangemoedig om 'n “zero tolerance” teen korrupsie te handhaaf deur die ontwikkeling en implementering van 'n bedrog en korrupsie beleid binne hul onderskeie departemente. Die behoorlike implementering van die anti-korrupsie beleid is noodsaaklik vir die voorkoming van bedrog en korrupsie. Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie, as die bewaarder van die LOGIS verkryging stelsel in die Wes-Kaap, speel 'n belangrike rol in die voldoening aan toepaslike wetgewing deur die implementering van anti-korrupsie strategieë. Dit is duidelik dat verskillende anti-korrupsie strategieë om bedrog en korrupsie te beheer en te voorkom wel bestaan, maar die toepaslikheid verskil van departement tot departement. Anti-korrupsie strategieë sal slegs suksesvol wees wanneer dit die voorkoms van bedrog elimineer en wanneer oortreders gevang en tereggestel word. Bestuur moet 'n belangrike rol speel in die identifisering en die bekamping van korrupsie in departemente. Werknemers moet bewus gemaak word van die gevolge indien hulle enige bedrieglike dade pleeg. Verder moet alle amptenare aangemoedig word om enige bedrieglike voorvalle aan te meld.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96104
This item appears in the following collections: