Sitting posture : a predictive factor for upper quadrant musculoskeletal pain in computing high school students

Brink, Yolandi (2012-12)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2012.

Includes bibliography

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Introduction: The increased prevalence of adolescent upper quadrant musculoskeletal pain (UQMP) is becoming a great concern to health professionals. The risk factors associated with adolescent UQMP are complex and multifactorial, including, among others sitting as a physical risk factor. However, no evidence exists to support sitting postural angles as a potential predictive factor for adolescent UQMP in computing high school students. Thus, the current project aimed to describe the three-dimensional (3D) sitting postural angles of computing South African high school students in a real-life setting, using a well-tested and documented posture measurement instrument. Methodology: This research project is comprised of seven related studies. Part I of the dissertation presents a systematic review describing the reliability and validity testing of posture measurement instruments. This is followed by three primary correlation and repeated measures observational studies aimed at ascertaining the reliability and validity of a newly developed 3D Posture Analysis Tool (3D-PAT) in the measurement of nine sitting postural angles of computing high school students. Part II of the dissertation presents a systematic review, that evaluates the latest published research evidence of whether sitting is related to UQMP, and, if so, to identify the elements of sitting that significantly contribute to UQMP. This review is followed by a description of a cohort study, with a prospective period of one year. The 3D-PAT was implemented in a clinical research setting in order to measure the 3D sitting posture of a cohort of asymptomatic computing high school students and in order to assess the outcome, seated-related UQMP, prospectively. The prospective study design enabled the research project to contribute to an understanding of any causative relationship between the exposure (sitting postural angles) and the outcome (seated-related UQMP) in a subgroup of adolescents (computer users). Results: After the first phase of psychometric testing of the 3D-PAT using high school students, the findings indicated that the instrument required modifications prior to further psychometric testing. The second phase of testing revealed that the 3D-PAT compared very well with the reference standard for measurement of the X-, Y- and Z-coordinates of the reflective markers on a mannequin. The findings from the phase three study, again using high school students, indicated that the 3D-PAT compared very well with the reference standard and justified its use for the measurement of six sitting postural angles of the upper quadrant in computing high school students. For the cohort study, a 60% response rate for participation was achieved at baseline, with 98% of the students participating at six-month and 80% at one-year follow up. Of the students, 33.5% complained of seated-related UQMP during the follow-up period. Exposure to increased head flexion (>80°) (ρ=0.0001) and the combination of increased head flexion and decreased cranio-cervical angles (ρ=0.007) were significant predictors of seated-related UQMP for those computing high school students complaining of pain greater than the 90th percentile for such. Conclusion: The project described in the current dissertation is the first research project to assess sitting postural angles in asymptomatic high school students, while they worked on desktop computers in a school computer classroom and to assess UQMP prospectively. The research project reports a causal relationship between increased head flexion and seated-related UQMP as increased head flexion was found to be a predictor of seated-related UQMP developing within six to 12 months for computing high school students with a pain score equal or greater than the 90th percentile for pain. The research project emphasises that further research is warranted to investigate the causal pathway between sitting posture and adolescents’ UQMP.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Inleiding: Die stygende voorkoms van boonste-kwadrant muskuloskeletale-pyn (BKMP) onder adolessente is besig om ’n groot bron van kommer vir professionele gesondheidswerkers te word. Die risiko-faktore waarmee adolessente BKMP gepaard gaan, is kompleks en multifaktories. Dit sluit onder andere sit as ’n fisiese risiko-faktor in. Daar is egter nog geen bewyse om sittende posturale hoeke as potensiële voorspeller van adolessente BKMP te ondersteun nie. Dus beoog hierdie projek om die drie-dimensionele (3D) sittende posturale hoeke van Suid-Afrikaanse hoërskoolleerders wat ook rekenaargebruikers is, in ’n werklike omgewing te beskryf, deur gebruik te maak van ’n instrument wat postuur meet en wat goed getoets en gedokumenteerd is. Metodiek: Hierdie navorsingsprojek is saamgestel uit sewe studies. Gedeelte I van die proefskrif bied ’n sistematiese oorsig van betroubaarheids- en geldigheidstoetsing van instrumente wat postuur meet. Dit word gevolg deur drie primêre korrelasie studies en studies vir die waarneming van herhaalde meting wat die betroubaarheid en geldigheid van n nuut-ontwikkelde 3D instrument vir posturale analise (3D-PAT) bepaal, wanneer nege sittende posturale hoeke van hoërskoolleerders wat rekenaars gebruik, gemeet word. Gedeelte II van die proefskrif bied ’n sistematiese oorsig van die jongste gepubliseerde navorsing om te evalueer of daar bewyse is dat sit verband hou met BKMP, en, indien wel, om die elemente van sit wat betekenisvol bydra tot BKMP, te identifiseer. Die sistematiese oorsig word deur ’n beskrywing van ‘n jaarlange kohortstudie gevolg. Die 3D-PAT is gebruik in ’n kliniese-navorsingsraamwerk om die 3D-sitpostuur van ’n kohort simptoomvrye hoërskoolleerders wat rekenaargebruikers is, te meet en sitverwante BKMP as uitkoms in die vooruitsig te stel. Die studie ontwerp het dit vir die navorsingsprojek moontlik gemaak om ’n insiggewende bydrae te lewer tot begrip vir enige oorsaaklikheidsverwantskap tussen die blootstelling (sittende posturale hoeke) en die uitkoms (sitverwante BKMP) in ’n subgroup van adolessente (rekenaargebruikers). Resultate: Na afloop van die eerste psigometriese toesting van die 3D-PAT, waarin hoërskoolleerders gebruik is, het bevindings daarop gedui dat die instrument verander moet word voordat toetsing kan voortgaan. Die tweede fase van toetsing het getoon dat die 3D-PAT baie goed vergelyk met die verwysingstandaard vir die meet van die X-, Y- en Z-koördinate van die reflektiewe merkers op ’n mannekyn. Die bevindings van die derde fase van die studie, waartydens hoërskoolleerders weer gebruik is, het aangedui dat die 3D-PAT baie goed vergelyk met die verwysingstandaard. Dit het die gebruik van die instrument om ses sittende posturale hoeke van die boonste kwadrant van hoërskoolleerders wat rekenaars gebruik te meet, bevestig. Die kohortstudie het ’n 60%-reaksiesyfer vir deelname behaal tydens die basislynmetings, waarvan 98% leerders deelgeneem het aan die sesmaande-opvolgmetings en 80% aan die eenjaaropvolgmetings. ’n Totaal van 33.5% van die leerders het gekla van sitverwante BKMP gedurende die eenjaar opvolgperiode. Blootstelling aan ’n vergrootte kopfleksie-hoek (>80°) (ρ = 0.0001) en die kombinasie van ’n vergrootte kopfleksie- en verminderde kranio-servikale hoek (ρ = 0.007) was betekenisvolle voorspellers van sitverwante BKMP vir die hoërskoolleerders wat rekenaars gebruik en kla van groter pyn as die 90ste persentiel daarvan. Gevolgtrekking: Hierdie projek is die eerste navorsing wat sittende posturale hoeke van simptoomvrye hoërskoolleerders wat op tafelrekenaars in die skool se rekenaarklaskamer werk, meet en BKMP voorspel. Die navorsingsprojek rapporteer ‘n oorsaaklikheidsverwantskap tussen ‘n vergrootte kopfleksie-hoek en sitverwante BKMP omdat vergrootte kopfleksie ‘n voorspeller is van sitverwante BKMP wat binne ses tot 12 maande by hoërskoolleerders wat rekenaars gebruik, met ‘n pyntelling gelyk of groter as die 90ste persentiel van pyn, ontwikkel. Die navorsingsprojek beklemtoon dat verdere navorsing om die oorsaaklikheidsroete tussen sitpostuur en adolessente BKMP te ondersoek, geregverdig is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71876
This item appears in the following collections: