The effect of an informal caregiver's programme on the care of patients infected with HIV/AIDS

Zulu, Nompumelelo Patience (2010-10)

Thesis (MCur (Interdisciplinary Health Sciences. Nursing Science))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Background & rationale: South Africa is faced with the major challenge of HIV/AIDS. Every South African has a vital role to play in managing this public health problem. One of the best ways of managing it is by informing and educating the communities about HIV/AIDS, as the communities lack knowledge about it. Problem statement: Due to the increase in the number of patients infected with HIV/AIDS, an informal caregiver’s programme was introduced to ensure that patients are better cared for at home, in a familiar environment and by their family members. Purpose and objectives: The purpose of the study was to evaluate the effect of an informal caregiver’s programme on the care of patients with HIV/AIDS. The objectives included evaluating the effect of care, physically, socially, spiritually, emotionally, information and educational support given. Methodology: A phenomenological research design was applied to evaluate the effects of an informal caregiver’s programme implemented for the care of patients infected with HIV/AIDS at Mfuleni Township in the Cape Metropolitan area. Population and sampling: The population of this study were HIV/AIDS infected patients who were participating in the informal caregiver’s programme. Ten of these patients, who gave consent, participated in the study. Reliability, validity & pilot study: The trustworthiness of this study was assured with the use of Lincoln and Guba criteria of credibility, transferability, dependability and conformability. A pre-test study was also completed. Ethical considerations: Ethical approval was obtained from the Stellenbosch University and the required consent from the individual participants. Data collection, analysis and results: Data was collected through an interview using an interview schedule based on the objectives. Data was analysed and the findings show that the care given to patients infected by HIV/AIDS at home through an informal caregiver’s programme has a positive outcome. Recommendations and conclusion: On the spot training of participants and their family members is recommended. The community health workers form a very strong support base for the participants.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond en rasionaal: Suid-Afrika kom te staan voor ’n reuse uitdaging t.o.v. HIV/VIGS. Elke Suid-Afrikaner het ’n belangrike rol te speel in die beheer van hierdie openbare gesondheidsprobleem. Een van die beste maniere om dit te beheer, is om gemeenskappe in te lig en op te voed aangaande MIV/VIGS, aangesien daar ’n gebrek aan kennis hieromtrent is. Probleemstelling: Weens die toename in die aantal pasiënte wat deur MIV/VIGS geaffekteer word, is ’n informele versorgingsprogram daarop ingestel om te verseker dat pasiënte beter tuis versorg word in ’n bekende omgewing en deur hul familielede. Doel en doelwitte: Die doel van hierdie studie was om die effek van ’n informele versorgingsprogram in die versorging van pasiënte met MIV/VIGS te evalueer. Die doelwitte is uiteengesit om die effek van die versorging wat gegee is, te evalueer met verwysing na die fisiese, sosiale, geestelike, emosionele, inligting en opvoedingsondersteuning te evalueer. Metodologie: ’n Fenomenologiese navorsingsontwerp is toegepas om die effekte te evalueer van ’n informele versorgingsprogram wat geïmplementeer is vir die versorging van pasiënte wat deur MIV/VIGS geaffekteer is in die Mfuleni woonbuurt in die Kaapse Metropolitaanse area te evalueer. Bevolking en steekproef: Die bevolking van hierdie studie is MIV/VIGS geaffekteerde pasiënte wat deelgeneem het aan die informele versorger se program. Tien van hierdie pasiënte wat toestemming verleen het, het deelgeneem aan hierdie studie. Betroubaarhied, geldigheid en loodsondersoek: Die betroubaarheid van hierdie studie is verseker deur die gebruik van Lincoln en Guba se kriteria van geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, afhanklikheid en ooreenstemmigheid. ’n Aanvoortoets is ook voltooi. Etiese oorwegings: Etiese goedkeuring is van die Stellenbosch Universiteit en die vereiste toestemming van die individuele deelnemers verkry. Dataversameling, analise en uitslae: Data is ingesamel deur gebruik te maak van ’n onderhoudskedule wat gebaseer is op die doewitte. Data is geanaliseer en die bevindinge het bewys dat versorging wat by die huis deur ’n informele versorgingsprogram aan pasiënte gegee word wat met MIV/VIGS geaffekteer is, ’n positiewe uitkoms het. Aanbevelings en gevolgtrekkings: Op-die-plekopleiding van HIV geïnfekteerde pasiente en hul familielede word aanbeveel. Die gemeenskap se gesondheidswerkers bied ’n sterk ondersteuningsbasis aan die deelnemers.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5382
This item appears in the following collections: