Housing knowledge of final year student teachers at Esikhawini College of Education : implications for the development of housing unit standards

Dlamini, Buyi P. (2003-03)

Thesis (MConsumerScience)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The provision of housing in South Africa is a national priority. As many aspirant homeowners are first-time homeowners, they are not necessarily informed about the pitfalls of home ownership. Although the Government has attempted short-term solutions aimed at equipping these housing consumers with the necessary knowledge and skills to make informed and responsible housing-related decisions, research pointed to the need for a sustainable longterm solution in the form of education and training of the housing consumer. There must be a concentrated effort to provide housing education to consumers, since everyone has a constitutional right of access to adequate housing. Unless consumers are equipped with adequate knowledge and information to make informed choices, this right will not be realised and the housing market shall not function effectively. The main objective of the research study was to determine the basic housing knowledge of the senior student teachers of the Esikhawini College of Education in KwaZulu Natal. The second objective was to develop an illustrative Unit Standard for teacher qualification programmes on the fifth level of the National Oualificationa Framework (NOF). The sixteen housing education and training core concepts identified by Serfontein (2001 :120) namely Basic Housing Technology, Community, Cultural Aspects of Housing, Environment, Financial Aspects of Housing, Housing Consumerism, Housing Design and Decoration, Housing Market, Housing Needs, Housing Policy, Legal Aspects of Housing, Resource Management, Role-players in Housing, Sources of Housing Information, Tenure Options and Types of Housing were used to compile a questionnaire which was administered to the senior students of Esikhawini College of Education. The aim was to determine the basic knowledge that respondents possessed. The data collected formed the background for the illustrative Unit Standard for Housing Education that was developed in this research study. The development of Unit Standards for Housing Education is very necessary and timely as the Department of Housing, who seeks to develop a systematic housing consumer education framework for South Africa, have recommended that Housing Education should be included in the formal education curriculum. If the recommendations of the Department of Housing are implemented and housing education is included in the school curriculum, well-qualified and trained teachers would be needed to facilitate the learning of the content. Therefore housing education should be included in student teacher training programmes. The illustrative Unit Standard for Housing Education developed in this research study is ideally suited for this purpose.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die beskikbaarstelling van behuising in Suid-Afrika is 'n nasionale prioriteit. Aangesien baie aspirant huiseienaars nog nie vantevore huise besit het nie, is hulle nie noodwendig ingelig oor die struikelblokke van huiseienaarskap nie. Alhoewel die regering korttermyn pogings aangewend het om behuisingverbruikers toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om ingeligte en verantwoordelike behuisingsbesluite te kan neem, toon navorsing dat daar 'n behoefte is aan 'n langtermyn, standhoudende oplossing in die vorm van opvoeding en die opleiding van behuisingsverbruikers. Daar moet 'n doelgerigte strewe wees om behuisingsopvoeding aan verbruikers te verskaf aangesien almal die konstitusionele reg tot gepaste behuising het. Tensy verbruikers toegerus word met gepaste kennis en inligting om ingeligte besluite te kan neem, sal hierdie reg nie gerealiseer kan word nie, en sal die behuisingsmark nie effektief kan funksioneer nie. Die hoofdoelwit van die navorsingstudie was om die basiese behuisingskennis van senior onderwysstudente aan die Esikhawini College of Education in KwaZulu Natal te bepaal. Die tweede doelwit was om 'n Eenheidstandaard vir Behuisingsopvoeding vir onderwysprogramme op die vyfde vlak van die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (NKR) te ontwikkel. Die sestien Behuisingsopvoeding en -opleiding kernkonsepte wat deur Serfontein (2001: 120) geïdentifiseer is, naamlik Basiese Behuisingstegnologie, Gemeenskap, Kulturele Aspekte van Behuising, Omgewing, Finansiële Aspekte van Behuising, Behuisingsverbruik, Behuisingsontwerp en -versiering, Behuisingsmark, Behuisingsbehoeftes, Behuisingsbeleid, Regsaspekte van Behuising, Hulpbronbestuur, Rolspelers in Behuising, Bronne van behuisingsinformasie, Huisverblyfopsies en Tipes Behuising is gebruik om 'n vraelys op te stel wat ingevul is deur die senior onderwysstudente aan die Esikhawini College of Education. Die doel was om die basiese kennis van die respondente te bepaal. Die data wat ingesamel is, het die onderbou gevorm van die Behuising Eenheidstandaard wat in dié navorsingstudie ontwikkel is. Die ontwikkeling van Eenheidstandaarde vir Behuisingsopvoeding en Opleiding is noodsaaklik en tydig vir die Departement van Behuising, aangesien hulle poog om 'n sistematiese behuisingsverbruikers-opvoedingsraamwerk vir Suid-Afrika daar te stel. Die Departement het aanbeveel dat behuisingsopvoeding ingesluit moet word in die formele onderwyskurrikulum. As die aanbevelings van die Departement van Behuising geïmplementeer word, en behuisingsopvoeding in die skoolkurrikulum ingesluit word, sal goedgekwalifiseerde, opgeleide onderwysers benodig word om hierdie inligting aan die leerders voor te hou. Om hierdie rede moet behuisingsopvoeding ingesluit word in die opleidingsprogramme van onderwysstudente. Die Eenheidstandaard vir Behuising wat in hierdie studie ontwikkel is, sou optimaal aangewend kon word vir hierdie doel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53450
This item appears in the following collections: