ITEM VIEW

Ontwikkelende speelterapie as psigoterapeutiese tegniek in die hantering van dowe leerders wat presenteer met emosionele probleme

dc.contributor.advisorNewmark, R.
dc.contributor.authorPauw, Hilda
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Educational Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:14Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:14Z
dc.date.issued2002-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52973
dc.descriptionThesis (MEdPsych)--University of Stellenbosch, 2002.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Deaf learners are unique and require special support and assistance. It is apparent in the literature that deaf learners are more exposed to both physical and sexual abuse. The consequences of the latter can lead to emotional problems, for example, enuresis, anxiety disorders, depression, panic attacks, anger outbursts and attention deficits. One of the biggest challenges in the life of deaf learners must surely be communication. Misunderstandings and subsequent frustrations that ensue, normally occur as a result of communication difficulties between deaf learners and the hearing person. From the literature it appears necessary to stimulate the deaf learner's language development as early as possible, as it impacts on several aspects of his/her maturation into adulthood. Communication difficulties can also influence the emotional development of deaf learners. Therapeutic support for deaf learners are a challenge. The therapist that works with the learners should ideally be able to sign. The young deaf learners do, however, not yet have a signing system and consequently communication is problematic. The learners themselves experience frustrations as he/she is not able to express his/her emotions. The objective of this study was to investigate the possibility of developmental play therapy as a psychotherapeutic technique for the treatment of emotional problems in young deaf learners. To some degree, the technique makes it possible for verbal communication between therapist and learners to be replaced by physical contact. The aim of the activities is to take learners back to the early mother-child relationship and for the therapist to model healthy relationships. The research undertaken here is a qualitative case study. It was approached from an eco-systemic perspective, in other words learners are viewed as the core system which, in turn, is part of several other systems for example the family, school, church, community, etc. The systems are interdependent, which means that change in the one system also results in change within the other systems. In the data production video recordings, unstructured interviews, observations and field notes were used. Data analysis was done using the principles of coding. The results of the study show that developmental play therapy is indeed an effective psychotherapeutic technique in the treatment of emotional problems in young deaf learners. It would appear that the technique requires adaptation for deaf learners needs in order to be effective.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Dowe leerders is uniek en het spesiale ondersteuning nodig. Uit die literatuur wil dit blyk of dowe leerders meer blootgestel word aan beide fisiese en seksuele mishandeling. Die gevolge van laasgenoemde kan lei tot meer emosionele probleme, byvoorbeeld enurese, angsversteurings, depressie, paniekaanvalle, woedeuitbarstings en aandagafleibaarheid. Een van die grootste uitdagings in dowe leerders se lewe is seker kommunikasie. Misverstande en frustrasies wat daaruit vloei, ontstaan gewoonlik as gevolg van kommunikasieprobieme tussen dowe leerders en die horende persoon. Uit die literatuur blyk dit noodsaaklik om dowe leerders se taalontwikkeling so vroeg as moontlik te stimuleer aangesien dit verskeie aspekte in sy/haar volwassewordingsproses beïnvloed. Kommunikasieprobleme het ook 'n invloed op dowe leerders se emosionele ontwikkeling. Terapeutiese ondersteuning van dowe leerders is 'n uitdaging. Die terapeut wat met die leerders werk, moet verkieslik gebaretaal kan praat. Die jong dowe leerders het egter nog nie werklik 'n gebaresisteem nie en gevolglik is kommunikasie 'n probleem. Die leerders self ervaar frustrasies, omdat hy/sy nie die vermoê het om uiting te gee aan sy/haar emosies nie. Die doel met hierdie studie was om die moontlikheid van ontwikkelende speelterapie as psigoterapeutiese tegniek in die hantering van emosionele probleme by jong dowe leerders te ondersoek. Die tegniek maak dit in 'n mate moontlik om die verbale kommunikasie tussen terapeut en leerders te vervang met fisiese kontak. Die doel met die aktiwiteite is om die leerders terug te neem na die vroeê moeder - kindverhouding en gesonde verhoudings deur die terapeut te modelleer. Die navorsing neem die vorm van 'n kwalitatiewe gevallestudie aan. Dit word benader vanuit 'n ekosistemiese perspektief, dit wil sê die leerders word gesien as die kernsisteem wat deel is van verskeie ander sisteme soos byvoorbeeld die familie, skool, kerk en gemeenskap. Die sisteme is interafhanklik wat beteken dat verandering in die een sisteem ook verandering in die ander sisteme tot gevolg het. In die data-produksie is tegnieke naamlik video-opnames, ongestruktureerde onderhoude, observasies en veldnotas gebruik. Data-analise is volgens die beginsels van kodering gedoen. Die resultate van die onderhewige studie wys daarop dat ontwikkelende speelterapie wel In effektiewe psigoterapeutiese tegniek is in die hantering van emosionele probleme by jong dowe leerders. Dit wil voorkom of die tegniek aangepas moet word by dowe leerders se behoeftes om werklik effektief te wees.af_ZA
dc.format.extentp.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectPlay therapyen_ZA
dc.subjectDeaf children -- Psychologyen_ZA
dc.subjectDeaf children -- Rehabilitationen_ZA
dc.subjectChildren with disabilities -- Educationen_ZA
dc.subjectDevelopmentally disabled childrenen_ZA
dc.subjectDissertations -- Educationen_ZA
dc.subjectTheses -- Educationen_ZA
dc.titleOntwikkelende speelterapie as psigoterapeutiese tegniek in die hantering van dowe leerders wat presenteer met emosionele problemeaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW