'n Geintegreerde beleidsraamwerk vir doeltreffende kusbestuur en volhoubare kusontwikkeling in die Kaap Agulhas distrik

Lourens, J. C. (Jan Christoffel) (2002-12)

Study project (MS en S)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study is to determine a framework for integrated and sustainable development in the Cape Agulhas area. The researcher focussed on the policy context and the opportunities and constraints for development in the study area. The relevant policy documents concerning development activities in the study area, were analysed. These policies contain key concepts for development. This includes concepts such as sustainable development, equity, public participation, Co-operative Governance and integrated coastal management. Development must aim to realise these concepts and the policies prescribe processes and procedures accordingly. Firstly, coastal management and control is necessary because coastal areas are multidimensional and vulnerable to development activities. Secondly, the inequalities in society as a result of Apartheid must be demolished. Legislation must prescribe active measures to promote equality. Lastly, coastal management and control is necessary to promote cooperation between the different participants for development and to enforce it, if necessary. The main participants for the study areas are Co-operative Governance, the private sector and the local community. The Overberg Distriiet Municipality and the Cape Agulhas Municipality are of utmost importance. Municipalities have been identified as the facilitators for development at local level. They must bring together the different participants for development to co-operative and integrate development actions. Legislation prescribes Integrated Development Planning (IDP) to promote co-operation and integration between participants. It is a strategic planning process and integration is the essence of the process. The IDP process for Cape Agulhas Municipality contains a number of mechanisms for public participation. Opportunities and constrains for development in study area also determine which development activities will be possible or not possible. The unique vegetation presents opportunities for tourism but constrains development because it must be conserved as well. The wildflower industry also offers economic opportunities. Marine resources present opportunities for example fishing and abalone farming. Tourism however is the industry with the greatest development potential for the study area. It can serve as catalyst for the development of the region as a whole. The socio-economic reality of communities in the area and the insufficient physical infrastructure are the main constraining factors for development. The case study focuses on the development priorities for Struisbay/L' Agulhas according to the IDP and the Agulhas CoastCare Project. It is an example of the projects in the study area with the aim to realise the development priorities mentioned above.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie is om 'n raamwerk vas te stel vir geïntegreerde en volhoubare ontwikkeling in die Kaap Agulhas gebied. Die navorser het gefokus op die beleidskonteks en die geleenthede en beperkinge vir ontwikkeling in die studiegebied. Die relevante beleidsdokumente rakende ontwikkelingsaktiwiteite in die studiegebied, is ontleed. Hierdie beleide bevat sleutelkonsepte vir ontwikkeling. Dit sluit konsepte in soos volhoubare ontwikkeling, gelykheid, publieke deelname, Regering van Samewerking en geïntegreerde kusbestuur. Hierdie konsepte moet nagestreef word en die beleide skryf prosesse en prosedures voor in die verband. Kusbestuur en kontrole is eerstens nodig omdat kusgebiede multi-dimensioneel is en kwesbaar is vir ontwikkelingsaktiwiteite. Tweedens salongelykhede in die samelewing as gevolg van Apartheid nie vanself uitgewis word nie. Wetgewing moet aktiewe stappe voorskryf om gelykheid te bevorder. Laastens is kusbestuur en kontrole nodig om samewerking tussen die verskillende rolspelers in ontwikkeling aan te moedig en af te dwing indien nodig. Die hoof rolspelers vir die studiegebied is die Regering van Samewerking, privaatsektor en die plaaslike gemeenskap. Die Overberg Distriksmunisipaliteit en die Kaap Agulhas Munisipaliteit is veral belangrik. Munisipaliteite is geïdentifiseer as fasiliteerders vir ontwikkeling op plaaslike vlak. Hulle moet die verskillende rolspelers vir ontwikkeling bymekaar bring om samewerking en integrasie van ontwikkelingsaksies te bevorder. Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning (GOP) word deur wetgewing voorgeskryf om samewerking en integrasie tussen rolspelers te bevorder. Dit is 'n strategiese beplanningsproses met integrasie wat die kern van die proses vorm. In die GOP proses vir Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n aantal meganismes vir publieke deelname vasgestel. Geleenthede en beperkinge vir ontwikkeling in die studiegebied bepaalook in 'n groot mate watter ontwikkelingsaktiwiteite moontlik sal wees en watter nie. Die unieke plantegroei hou geleenthede in vir toerisme, maar beperk ook ontwikkeling deurdat ditbewaar moet word. Die Veldblomindustrie bied ekonomiese geleenthede. Mariene hulpbronne bied ook geleenthede byvoorbeeld visindustrie en perlemoenboerdery. Toerisme is egter die industrie wat die grootste ontwikkelingspotensiaal inhou vir die studiegebied. Dit kan dien as katalisator vir die ontwikkeling van die gebied as geheel. Die sosio-ekonomiese realiteite van gemeenskappe in die gebied en die gebrekkige fisiese infrastruktuur is die hoofbeperkende faktore vir ontwikkeling. Die gevallestudie fokus op StruisbaaiIL'Agulhas se ontwikkelingsprioriteite uit die GOP, asook die Agulhas CoastCare Projek. Dit is 'n voorbeeld van die projekte in die studiegebied met die doelom die bogenoemde ontwikkelingsprioriteite te realiseer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52955
This item appears in the following collections: