The role of the facilitator in implementing an adult basic education and training (ABET) programme in a rural area in the Southern Cape

Malan, Sharon Brenda (2000)

Thesis (MEd) -- Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: It is estimated that some 12,5 to 15 million adults in South Africa have had little or no education. Since the first democratic elections in April 1994 the political, economical and social context in South Africa is in the process of transformation. In order to cope with this transformation phase, South Africa is creating structures where the culture of every citizen, irrespective of class, race or gender is acknowledged and respected. One of these structures is the provision of basic education to all South African adults who have historically been deprived of education and training. The changing political situation in South Africa has inevitably influenced the concept of what literacy is for and how it should be taught. This inevitably affects the role performance of facilitators (educators of adults) at grass roots level. Recent policy developments place heavy demands on facilitators without adequately considering the necessary inputs needed to cope with these demands. The purpose of this study is therefore to make a meaningful contribution to the understanding of the challenging and important role of the facilitator in ABET. A qualitative approach which provided a clear description of the roles facilitators are currently performing in a rural area in the Southern Cape was chosen. This revealed the factors having an impact on the role performances of a facilitator. This study revealed the following: • In keeping with international trends the teacher's role in adult basic education in South Africa has been redefined as that of a facilitator of learning. • The attitudes adopted by the literacy organization can directly influence the teaching approach adopted by facilitators during classroom practice. • Facilitators need to exhibit flexibility when using different teaching styles during classroom practice. • Training objectives should encompass the different learning and teaching styles of facilitators. In order to enable facilitators to perform their multiple roles in ABET the preparation and continuing support of facilitators at grass roots level is crucial, especially if ABET is to make a meaningful contribution towards solving the adult literacy problems as experienced in South Africa and to prevent littering the South African landscape with the debris of failed projects

AFRIKAANSE OPSOMMING: Na raming het ongeveer 12,5 tot 15 miljoen volwassenes in Suid-Afrika min of geen onderwysonderrig gehad nie. Sedert die eerste demokratiese verkiesing in April 1994, is die politieke, ekonomiese. en sosiale konteks in Suid-Afrika in 'n proses van transformasie. Ten einde hierdie transformasiefase te bowe te kom, is Suid-Afrika besig om strukture te skep waarin die kultuur van elke burger ongeag klas, ras of geslag, erken en gerespekteer word. Een van hierdie strukture is die voorsiening van basiese onderwys aan alle Suid-Afrikaanse volwassenes wat histories onderwys en opleiding ontbeer het. Die veranderende Suid-Afrikaanse politieke situasie het 'n uitwerking gehad op die begrip van die doel van geletterdheid en hoe dit onderrig moet word. Hierdie werklikheid het onvermydelik weer 'n uitwerking op die rolvervulling van fasiliteerders ( onderwysers v1r volwassenes) op grondvlak. Onlangse beleidsontwikkeling stel hoe eise aan fasiliteerders, sonder voldoende oorweging van die noodsaaklike insette wat fasiliteerders moet lewer ten einde aan hierdie eise te voldoen. Die doel van hierdie studie is dus om 'n sinvolle hydrae te lewer om die uitdagende en belangrike rol van die fasiliteerder in volwasse basiese onderwys (VBO) te verstaan. 'n K walitatiewe benadering is verkies wat 'n dui de like beskrywing gee van die rolle wat fasiliteerders tans in 'n landelike gebied van die Suid-Kaap vervul en wat die faktore weerspieel wat 'n uitwerking op die rolvervulling van 'n fasiliteerder het. Die studie het die volgende tendense aan die lig gebring: • In ooreenstemming met intemasionale neigings, is die rol van die onderwyser in volwasse basiese onderwys in Suid-Afrika herdefinieer as 'nfasiliteerder van die leerproses. • Die gesindhede wat deur die geletterdheidsorganisasie aanvaar word, kan die onderrigbenadering van die fasiliteerder in die klaskamer direk be"invloed. • Fasiliteerders moet buigsaamheid aan die dag le by die gebruik van verskillende onderrigstyle in die klaskamer. • Opleidingsdoelwitte moet die verskillende leer- en onderrigstyle van fasiliteerders omsluit. Ten einde fasiliteerders in staat te stel om hulle veelvuldige rolle in volwasse basiese onderwys te vervul, is die voorbereiding en deurlopende ondersteuning van fasiliteerders op grondvlak deurslaggewend, veral indien volwasse basiese onderwys en opleiding 'n sinvolle hydrae wil maak tot die oplossing van volwassenes se geletterdheidsprobleme soos dit tans in Suid-Afrika ondervind word en as dit wil verhoed dat die Suid-Afrikaanse landskap met die opdrifsels van mislukte projekte besaai word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52021
This item appears in the following collections: