Die rol van die militêre maatskaplike werker by bestuursopleiding van die laevlakbestuurder in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag

Luitjies, Raelene (2000-03)

Thesis (M Social Work)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Because of changes and increasing demands within the workplace, it has been decided that the frontline-manager within the SANDF ought to acquire particular interpersonal skills so as to ensure optimum performance on the part of subordinates and to achieve organisational objectives. The development of a management training programme for front-line managers would fill this need. This has resulted in a need to empirically test the role of the military social worker and the management skills that the front-line manager ought to have acquired. The aim of the study is to identify the knowledge and skills required by the military social worker by means of a literature and empirical study and to empirically test possible content in a management training programme. All social worker officers of the Western Province Medical Command were involved in the empirical study. The findings of the empirical study are being used to establish guidelines for the content of a front-line management training programme within the South African National Defence Force. Industrial social work is regarded as a relatively young area of specialisation in social work. Because of this, a short historical overview is provided, with specific reference to the USA and South Africa. Furthermore, emphasis is placed on the historical development of military social work. The four positions relating to the practice model for military social work are discussed to help identify the best position for utilisation in management training of front-line managers. The literature study determined that the ecosystem approach, because of its dual focus on the person in the environment or the employee in the working environment provides a suitable framework for the military social worker. The ecological approach serves as a basis for the study. Against the background of recent literature, a complete survey of the management tasks and skills of the front-line, as well as the human approach to management, is given. The content of subjects which focus on the interpersonal skills of front-line managers in the SANDF and which may be included in a management training programme are discussed. In conclusion, the responses from military social workers of the Western Province Medical Command are discussed and compared with the relevant literature. The literature study, and the empirical results, are utilised to establish guidelines for a management training programme for front-line managers in the SANDF.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vanweë verandering en toenemende eise in die werkplek is daar besluit dat die laevlakbestuurder in die SANW oor bepaalde interpersoonlike vaardighede behoort te beskik ten einde optimale funksionering van ondergeskiktes te verseker en om organisasie doelstellings te bereik. Die ontwikkeling van 'n bestuursopleidingsprogram vir die laevlakbestuurder sou die leemte aanspreek. Dit het die behoefte laat ontstaan om die rol van die militêre maatskaplike werker en die bestuursvaardighede waaroor die laevlakbestuurder behoort te beskik, empiries te toets. Die doel van die studie is om deur middel van 'n literatuur- en empiriese studie, kennis en vaardighede waaroor die militêre maatskaplike werker moet beskik te identifiseer en die moontlike inhoud van die bestuursopleidingsprogram empiries te toets. Vir die empiriese studie is alle maatskaplikewerk-offisiere van die Mediese Kommandement Westelike Provinsie gebruik. Die bevindinge van die empiriese studie word gebruik om riglyne daar te stel vir die inhoud van 'n bestuursopleidingsprogram vir die laevlakbestuurder in die Suid- Afrikaanse Nasionale Weermag. Bedryfsmaatskaplike werk word as 'n relatief jong spesialisveld in maatskaplike werk beskou, daarom word 'n kort historiese oorsig gegee met spesifieke verwysing na die VSA en Suid-Afrika. Daar is verder klem gelê op die historiese ontwikkeling van militêre maatskaplikewerk. Die vier posisies in die praktykmodel vir militêre maatskaplikewerk is bespreek ten einde die beste posisie vir benutting in die bestuursopleiding van laevlakbestuurders te identifiseer. Met die literatuurstudie is vasgestel dat die ekosisteem-benadering as gevolg van sy tweeledige fokus op die persoon-in-die-omgewing of die werknemer-in-die-werksomgewing, 'n toepaslike raamwerk vir die militêre maatskaplike werker verskaf. Die ekologiese benadering dien as onderbou vir die studie. 'n Volledige oorsig word gegee van die bestuurstake en vaardighede van die laevlakbestuurder, sowel as die menslike benadering tot bestuur, na aanleiding van resente literatuur. Die inhoud van die onderwerpe wat fokus om die interpersoonlike vaardighede van die laevlakbestuurder in die SANW en wat ingesluit kan word by 'n bestuursopleidingsprogram, word bespreek. Ten slotte word die response van die militêre maatskaplike werkers van die Mediese Kommandement Westelike Provinsie bespreek en vergelyk met relevante literatuurbronne. Die literatuurstudie sowel as die empiriese resultate word benut om riglyne daar te stel vir inhoud van 'n bestuursopleidingsprogram vir die laevlakbestuurder in die SANW.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51722
This item appears in the following collections: