A narratological analysis of two Zulu novels

Ndebele, Siphiwe Alfred (2007-03)

Thesis (MA) -- University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study examines narratological aspects in two Zulu novels namely Kungasa ngifi/e (2000) and Kuxolelwa abanjani? (2002). These works are selected and compared in an effort to draw some conclusions as to how they deal with narratological aspects. Concerning narrative order, the two novels run parallel but the writers use anachronies abundantly. However, the anachronies do not violate the chronological order of events. They merely serve to recall past events and to mention in advance what will happen in future. In handling narrative duration, it is found that events are disproportionate. Both writers employ narrative frequency to indicate the frequency of an event. In both novels the writers have succeeded in creating realistic, live, dynamic, complex and multi-dimensional characters. The change and development of characters are influenced by environmental change. Both writers employ third person narration. The reason why they employ this type of narration is that 'it gives the narrator freedom of expression. This position enables him to access his character's thoughts, feelings and emotions. Both writers portray the themes in the titles of their novels. It is found that sub-themes of these novels are related to the main theme. In other words they have an impact on the whole novel. It is concluded that both writers handle the themes of their novels very well.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die narratologiese aspekte van twee novelles, naamlik Kungasa ngifile (2000) en Kuxolelwa abanjani? (2002). Hierdie werke is geselekteer en vergelyk ten einde bevindinge te maak oor hoe hulle hulle narratologiese aspekte hanteer. Wat betref narratiewe orde, word bevind dat die twee novelles paralelle orde toon alhoewel die skrywers mildelik van anakroniee gebruik maak. Hierdie anakroniee weerle egter nie die chronologiese orde van gebeure nie. Hulle dien bloot om verlede gebeure te herroep en voortydig te noem wat in die toekoms sal gebeur. In die hantering van narratiewe duur, word bevind dat gebeure buite verhouding. hanteer word. Seide skrywers maak gebruik van narratiewe frekwensie om die frekwensie van 'n handeling aan te dui. In beide novelles het die skrywers daarin geslaag om realistiese, lewendige, dinamiese, komplekse en multi-dimensionele karakters te skep. Die verandering en ontwikkeling van karakters word be'lnvloed deur omgewingsveranderings. Albei skrywers maak gebruik van. derde persoon vertelling. Die rede waarom hulle hierdie soort vertelling gebruik is omdat dit die skrywer vryheid van uitdrukking gee. Hierdie posisie stel hulle in staat om toegang te kry tot die karakters se gedagtes, gevoelens en emosies. Albei skrywers beeld die titels en temas van hulle novelles uit. Met ander woorde, hulle het 'n impak op die novelle as geheel. Daar word bevind dat hulle die temas van hulle novelles goed hanteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50678
This item appears in the following collections: